Teknik- og Miljøudvalget

06-06-2006

Sager 56 - 61

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 56

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Trafiksanering af Rødovrevej - 3. etape
Sag nr. 57

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning fremlægger skitseforslag til trafiksanering af Rødovrevej på strækningen mellem Rødovre Parkvej og Gunnekær.

Forslaget er, for så vidt angår strækningen mellem Rødovre Parkvej og Kirkesvinget, udarbejdet efter de samme principper, der er anvendt ved de 2 første etaper af ombygningen af Rødovrevej. På strækningen mellem Kirkesvinget og Gunnekær er projekteringen udført med udgangspunkt i den retningsgivende illustrationsplan i Lokalplan 66 for ”Rødovre Landsby”.

Forslaget fremlægges til godkendelse som grundlag for den efterfølgende detailprojektering.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at det udarbejdede forslag til trafiksanering af Rødovrevej på strækningen mellem Rødovre Parkvej og Gunnekær godkendes og danner grundlag for den efterfølgende detailprojektering.

Beslutning

Godkendt.

Reparation af betonbro i Vestvolden ud for Rødovre Parkvej - anlægsregnskab
Sag nr. 58

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 28.11.2000 771.000 kr.
Bevilling 22.06.2004 765.000 kr.
Bevilling i alt 1.536.000 kr.
Forbrug 1.598.004 kr.
Merforbrug 62.004 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at anlægsregnskabet godkendes,
  2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 62.004 kr., samt
  3. at merudgiften er afholdt af kassen i 2005.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Plan for Agenda 21-arbejdet 2006
Sag nr. 59

Sagens kerne

”Agenda 21-plan 2006” fremlægges til godkendelse. Planen beskriver opnåede resultater i 2005 og mål for arbejdet med Agenda 21 i 2006. Det foreslås, at planen distribueres i begrænset omfang i forhold til tidligere år.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at ”Agenda 21-plan 2006” godkendes, samt
  2. at ”Agenda 21-plan 2006” kopieres i 40 eksemplarer – fordelt til Agenda 21-gruppen, bibliotekerne og borgerservice – og efter godkendelse sendes som pdf-fil til orientering til de to lokale aviser.

Beslutning

Godkendt.

Sundhedspolitik - Rødovre Kommune
Sag nr. 60

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts-møderækken 2005 at udarbejde en sundhedspolitik målrettet Rødovres borgere ud fra visionen om Rødovre – den sunde by, som den er formuleret i Kommuneplan 2002-2014 og videreført i Kommuneplan 2006-2018 blandt andet under temaet ”livsstil”.

Arbejdet er mundet ud i en sundhedspolitik samt en faktadel.

Med henblik på at inddrage eventuelle yderligere synspunkter sendes sundhedspolitikken til høring blandt organisationer og/eller grupper, der har særlig interesse på sundhedsområdet.

Høringsmaterialet udsendes ultimo juni. Høringssvar skal afgives skriftligt senest den 22. august 2006, hvor høringsfristen udløber.

Der er som bilag til mødesagen udarbejdet et eksempel på en mulig handleplan for sundhedsindsatsen i 2007.

Direktionen indstiller,
  1. at sundhedspolitik og faktabind sendes til høring blandt relevante organisationer og foreninger med eksempel på handleplan som bilag
  2. at sundhedspolitik og faktabind, på baggrund af de indkomne høringssvar, fremlægges til endelig vedtagelse i oktober 2006

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 61

Beslutning

Taget til efterretning.