Teknik- og Miljøudvalget

14-08-2007

Sager 48 - 58

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 48

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Ahmed H. Dhaqane forlod mødet under dette pkt.

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 49

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i augustmøderækken 2006 at udarbejde en ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik skal sætte fokus på børn og unge fra 0-18 år og afspejle en nutidig, målrettet og fremsynet indsats for børn og unge i Rødovre Kommune. De opstillede fokusområder er:
 • Udvikling og læring
 • Sundhed og trivsel
 • Rummelighed og inklusion
 • Sprog og integration
 • Børnekultur og fritid
 • Sammenhæng og helhed
Høringsmaterialet indeholder forslag til selve politikken samt et idékatalog, og det forelægges samtidig i alle udvalg.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning
 2. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik sendes i høring frem til den 01.10.2007
 3. at Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik behandles endeligt i novembermøderækken 2007.

Beslutning

Taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Kærdals Alle 9 - dispensation til at udvide eksisterende garage
Sag nr. 50

Sagens kerne

Dispensation fra Bygningsreglement for småhuse 1998 til at udvide eksisterende garage med 12 m2. Den samlede størrelse af byggeri – nærmere skel end 2,50 m - bliver 57 m2.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Godkendt.

I/S SMOKA - Ændring af vedtægter
Sag nr. 51

Sagens kerne

Repræsentantskabet i I/S SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) har på sit møde den 29.05.2007 godkendt ændringer af selskabets vedtægter. Vedtægterne er udelukkende ændret som konsekvens af de kommunesammenlægninger, der er sket som følge af kommunalreformen. I/S SMOKA har med brev af 06.07.2007 fremsendt forslaget til godkendelse i interessenternes kommunalbestyrelser/byråd.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til ændring af vedtægt for I/S SMOKA som fremlagt på repræsentantskabsmøde den 29.05.2007 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Trafikhandlingsplan - anlægsregnskab
Sag nr. 52

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for 3 delprojekter.
 • Supplerende anlæg i lokalområderne (2.del)
 • Lokalområde 8
 • Udførelse af supplerende anlæg i lokalområderne
Bevilling 26.04.2005 903.000 kr.
Bevilling 30.09.2003 275.000 kr.
Bevilling 22.06.2004 815.000 kr.
Bevilling i alt 1.993.000 kr.
Forbrug 1.083.967 kr.
Forbrug 684.180 kr.
Forbrug 242.898 kr.
Forbrug i alt 2.011.045 kr.
Merforbrug 18.045 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Supplerende anlæg i lokalområderne (2.del) på 180.967 kr.,
 3. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen til Lokalområde 8 på 32.102 kr.,
 4. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen til Udførelse af supplerende anlæg i lokalområderne på 130.820 kr., samt
 5. at den samlede merudgift på 18.045 kr. afholdes af kassebeholdningen og rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forbrugsønsker 2007. Samlede istandsættelser
Sag nr. 53

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til istandsættelse af en række veje. Der er tale om følgende veje.
Viemosevej 3.880.000 kr.
Espevang459.000 kr.
Islevdalvej 2.500.000 kr.
Rødovre Parkvej øst 1.021.000 kr.
Milestedet, bagvej. 430.000 kr.
Engskrænten P-plads400.000 kr.
Istandsættelsen forventes derved samlet set at beløbe sig til 8.690.000 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 8.690.000 kr. til istandsættelse af Viemosevej, Espevang, Islevdalvej, Rødovre Parkvej øst, bagvej ved Milestedet, og P-plads Engskrænten,
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 8.690.000 kr., samt
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 8.690.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Realisering af Designmanual 2007.
Sag nr. 54

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.042.000 kr. til realisering af Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til prioritering af opgaver i 2007 prioriteres,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1.042.000 kr. til realisering af Designmanual for byrum i Rødovre Kommune, samt
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 1.042.000 kr. af det afsatte beløb i investeringsoversigt 2007 til ”Byinventar inkl. Læskærme”.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Uvedkommende vand
Sag nr. 55

Sagens kerne

Orientering om status og plan for at reducere mængden af uvedkommende vand i afløbssystemet, som leder til Spildevandscenter Avedøre.

Ved uvedkommende vand forstås summen af indsivning, drænvand, overlækning, fejlkoblinger mv.

Målsætningen i Spildevandscenter Avedøre er at nedbringe mængden af uvedkommende vand til 950 m3 pr. ha kloakeret areal pr. år. Mængden af uvedkommende vand i Rødovre Kommune afløbssystem, som leder til Spildevandscenter Avedøre udgør ca. 2.750 m3 pr. ha kloakeret areal pr. år.

Planen for at reducere mængden af uvedkommende vand består i:
 1. Kontrol af målere.
 2. Kvantificering af tilledning fra andre kommuner.
 3. Opsporing af uvedkommende vand
 4. Renovering af afløbssystem, hvor det uvedkommende vand kommer ind.
Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77
Sag nr. 56

Sagens kerne

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads i forhold til nye opgaver overtaget fra det tidligere Københavns Amt samt overflytning af Bygningsafdelingen og landskabsarkitekterne fra Gunnekær 28 til Tæbyvej.

Der søges om en anlægsbevilling på 7.970.000 kr. samt frigivelse af et rådighedsbeløb på 1.470.000 kr. til etablering af de mest nødvendige faciliteter til det forøgede vinterberedskab og til udarbejdelse af projektforslag til nybygning og ombygning.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at materielpladsen på Tæbyvej tilpasses de nye opgaver fra Københavns Amt og Teknisk Forvaltnings administration samles på Tæbyvej,
 2. at der gives anlægsbevilling på 7.970.000 kr.,
 3. at der afsættes et rådighedsbeløb i 2007 på 1.215.000 kr. finansieret af indtægtsbevillinger under punkterne 4, 5 og 6 samt at rådighedsbeløbet frigives,
 4. at der gives en driftsbevilling på - 700.000 kr. (indtægt) til salg af maskiner,
 5. at der gives en anlægsbevilling på -315.000 kr. (indtægt) til salg af værkstedsmateriel på Slotsherrensvej, at der afsættes rådighedsbeløb i 2007 på -315.000 kr. og at det afsatte rådighedsbeløb frigives,
 6. at der gives en driftsbevilling på -200.000 kr. (indtægt) i 2007 vedr. leje af vintermateriel,
 7. at rådighedsbeløbet på 255.000 kr. afsat i investeringsoversigten for 2007 til olieudskiller frigives,
 8. at den resterende del af bevillingen på 6.500.000 kr. forventes finansieret ved sparede driftsudgifter på 1.500.000 kr. og afsat rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. som forventes afsat i budget 2008,
 9. at jord- og kloakarbejdet udføres af Teknisk Forvaltning, samt
 10. at opførelsen af ny bygning og ombygning af kantinebygningen varetages af Bygningsafdelingen med bistand af eksterne konsulenter.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2008 - Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 57

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2008, som der er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22.08.2007.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 58

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK