Teknik- og Miljøudvalget

11-09-2007

Sager 61 - 68

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 61

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Handicappolitik
Sag nr. 62

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 24. april 2007 (sag nr. 66) at sende oplæg til en handicappolitik i høring. I perioden fra primo maj til medio august har handicappolitikken således været til høring blandt organisationer og grupper, der har særlig interesse for handicapområdet samt blandt medarbejderne i kommunen.

Handicappolitikken med de indarbejdede høringssvar forelægges hermed til godkendelse.

Handicappolitikken forelægges samtidig Social- og Sundhedsudvalget i Beskæftigelsesud-valget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at handicappolitikken godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 108 for bebyggelsen Milestedet og miljøvurdering
Sag nr. 63

Sagens kerne

Stillingtagen til vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan for bebyggelsen Milestedet med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger.

Lokalplantillægget omfatter det samme område som Lokalplan 108 for bebyggelsen Milestedet.

Kommunalbestyrelsen indstillede i sit møde den 24.04.2007 til Landsbyggefonden og Socialministeriet at godkende skema A vedrørende nedrivning af højhusene i AAB, afdeling 43.

Nedrivning af højhusene forudsætter, jf. planlovens § 13, stk. 2, at der udarbejdes lokalplan for nedrivning.

Det forslag til tillæg til lokalplan 108 med tilhørende miljøvurdering, der nu fremlægges, er udarbejdet i samarbejde med AAB og boligforeningens rådgivere. Tillægget fastsætter retningslinier for nedrivning af højhusene, retablering af arealerne samt udstykning af delareal/-er til nybyggeri.

Miljøvurderingen er udarbejdet, fordi Teknisk Forvaltning har vurderet, at projektet kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen konkluderer, at en nedrivning i en periode vil få væsentlig indvirkning på nærmiljøet, men at genevirkningerne vil blive mindsket gennem opstilling af miljømæssige vilkår for nedrivningsarbejdet. Der vil desuden blive stillet krav til affaldshåndteringen, som tilsigter størst mulig genanvendelse af affald fra nedrivning.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan for bebyggelsen Milestedet vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i perioden fra den 10.10.2007 til den 04.12.2007,
  2. at den udarbejdede miljøvurdering godkendes og offentliggøres i den samme periode,
  3. at der – udover standardmeddelelse om lokalplanforslag - udarbejdes et kortfattet, læsevenligt sammendrag af forslaget til lokalplantillæg og miljøvurdering, som udsendes til ejere og lejere i og omkring området, samt
  4. at administrationen afholder et borgermøde med teknisk gennemgang af lokalplanen i høringsperioden onsdag den 14.11.2007, kl. 19–21.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Nørrevangen 3, matr. nr. 1 o af Islev - nedrivning af bevaringsværdig bygning
Sag nr. 64

Sagens kerne

Stillingtagen til ansøgning om nedrivning af ejendommen Nørrevangen 3. Ejendommen er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanens rammer.

Ansøgning om nedrivning af Nørrevangen 3 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 01.08.2007- 05.09.2007.

Eventuelle indsigelser og bemærkninger vil blive fremlagt på mødet.

Såfremt ansøgningen nægtes skal der nedlægges et forbud i henhold til Planlovens § 14, og udarbejdes en lokalplan inden 1 år. En lokalplan alene for bevaring af Nørrevangen 3 er en stor procedure for en enkelt ejendom.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives tilladelse til nedrivning af Nørrevangen 3, og at dette offentligt bekendtgøres.

Beslutning

Godkendt.

Vedelavej 28, matr. nr. 1gv af Rødovre - dispensation til byggeri i skel på i alt 72 m²
Sag nr. 65

Sagens kerne

Ansøgning om dispensation til at opføre tilbygning af skur til eksisterende overdækning, så der bliver et areal på i alt 72 m2 i skel. Ansøgningen kræver dispensation fra bestemmelserne om, at omfanget af bebyggelse i skel ikke må overstige 50 m2, jf. Bygningsreglementet 1998.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen.

Beslutning

Sagen udsat.

Klage over hønsehold på Espely 50
Sag nr. 66

Sagens kerne

Ejeren af hønseholdet på ejendommen Espely 50 har søgt dispensation til at beholde sit hønsehus, der er beliggende tættere på naboskel end de 2,5 meter, der er krævet i ”Regulativ for hønsehold”.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der ikke meddeles dispensation fra afstandskravet i Regulativ for hønsehold.

Beslutning

Forvaltningens indstilling tiltrådt.

Rødovrevej etape 2. Anlægsregnskab
Sag nr. 67

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for Rødovrevej etape 2.
Bevilling 24.02.20048.000.000 kr.
Forbrug8.000.020 kr.
Merforbrug20 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at anlægsregnskabet godkendes,
  2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Rødovrevej etape 2. på 20 kr., samt
  3. at merudgiften afholdes af kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 68

Beslutning

Intet.