Teknik- og Miljøudvalget

17-01-2006

Sager 1 - 11

Fold alle ud

Konstituering af Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 1

Sagens kerne

A. Valg af formand.
B. Valg af næstformand.

Beslutning

Svend Erik Pedersen blev enstemmigt valgt til formand. Dora Arvidsen blev enstemmigt valg til næstformand.

Orientering om Teknisk Forvaltnings struktur og delegationer på udvalgets område
Sag nr. 2

Beslutning

Taget til efterretning.

Meddelelser
Sag nr. 3

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sundhedspolitik - Rødovre Kommune
Sag nr. 4

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts-møderækken 2005 at udarbejde en sundhedspolitik målrettet Rødovres borgere ud fra visionen om Rødovre - den sunde by, som den er formuleret i Kommuneplan 2002-2014 og videreført i Kommuneplan 2006-2018, blandt andet under temaet ”livsstil”.

I Rødovre Kommune har vi gennem længere tid haft fokus på sundhedsområdet. Det fokus er blevet intensiveret med de nye opgaver, der overgår til kommunerne, som følge af kommunalreformens ikrafttræden den 01.01.2007. Det drejer sig om ansvar for forebyggelse, genoptræning, misbrugsbehandling, nye målgrupper i tandplejen og medfinansiering af regionens sundhedsudgifter.

Sundhedspolitikken vil blive opdelt i 3 bind.
1. bind er den egentlige sundhedspolitik med kommunens målsætninger på sundhedsområdet. Bind 2 er et idékatalog, mens bind 3 er Rødovre Kommunes sundhedsprofil.

Bind 1 forelægges nu til politisk behandling.

Direktionen indstiller,
 1. at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med sundhedspolitikkens bind 2 og 3 på baggrund af bind 1, samt
 2. at sundhedspolitikkens bind 1, 2 og 3 forelægges Kommunalbestyrelsen i april-møderækken 2006 og, efter en høringsfase, igen i juni-møderækken 2006.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Lokalplan 105 for et rækkehusområde ved Tårnvej og Schweizerdalsvej
Sag nr. 5

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Lokalplan 105 for et rækkehusområde ved Tårnvej og Schweizerdalsvej.

Lokalplanforslaget er en bearbejdet udgave af den oprindelige Lokalplan 97, som blev vedtaget endeligt i 2004 men aldrig tinglyst. Pga. en intern postbehandlingsfejl blev grundejerforeningens høringssvar ikke medtaget i sagsbehandlingen af indsigelser mod lokalplanen. Det blev besluttet at udarbejde en ny lokalplan, i hvilken nogle af grundejerforeningens ønsker nu er indarbejdet.

Forslag til Lokalplan 105 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 03.08.2005 til 28.09.2005. Der er i denne periode indgået et høringssvar, som dog ikke indeholder ændringsforslag eller indsigelser.

Lokalplanen er påbegyndt inden 21.07.2004 og forventes vedtaget endeligt inden den 21.07.2006, derfor er den undtaget kravene i Lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. § 17, stk. 2.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Lokalplan 105 for et rækkehusområde ved Tårnvej og Schweizerdalsvej vedtages endeligt, samt
 2. at Lokalplan 105 for et rækkehusområde ved Tårnvej og Schweizerdalsvej ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Damhus Boulevard 89 - dispensation til carport i skel
Sag nr. 6

Sagens kerne

Dispensation fra de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglement for Småhuse, BR-S 98, i forbindelse med byggeri af carport med en højde på 2,79 m. Det samlede areal af bygninger i skel bliver på i alt 61 m2.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives dispensation til at bygge carport i skel.

Beslutning

Godkendt.

Revision af regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald
Sag nr. 7

Sagens kerne

Som følge af ny lovgivning skal Rødovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald og regulativet for erhvervsaffald ændres. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i nye standardregulativer udarbejdet af I/S Vestforbrænding.
    
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslaget til regulativ for husholdningsaffald godkendes, samt
 2. at forslaget til regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Planlægning og udbud af indsamlingsordninger
Sag nr. 8

Sagens kerne

De nuværende kontrakter om indsamlingen af dagrenovation, storskrald og haveaffald samt driften af genbrugsstationen udløber med udgangen af 2006. Ordningerne skal derfor i udbud i begyndelsen af 2006.

Teknisk Forvaltning har set nærmere på de eksisterende ordninger samt hvorledes de kan forbedres.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslagene til ændringerne i udbudet af indsamlingsordningerne for dagrenovation, storskrald og haveaffald, godkendes til indarbejdelse i forslaget til udbudspecifikationen for EU-udbudene, samt
 2. at driften af genbrugsstationen tages ud af udbuddet, idet det overvejes hvorledes den fremtidige organisering af genbrugsstationen skal være.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Støjafskærmning langs Motorring 3
Sag nr. 9

Sagens kerne

Grundejerforeninger og boligselskaber for boligbebyggelserne langs østsiden af Vestvolden på strækningen mellem Rødovre Parkvej og Knudsbølvej har i fællesbrev til Borgmesteren bedt Rødovre Kommune undersøge mulighederne for ad politisk vej at påvirke Trafikministeriet til at udarbejde en ny plan for støjafskærmning langs Motorring 3, der imødekommer kommunens ønske om støjskærm på hele strækningen gennem Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning fremlægger udkast til brev til Folketingets Trafikudvalg og Transport- og Energiministeren med anmodning om, at staten i forbindelse med det kommende udfletningsanlæg mellem Motorring 3 og Frederikssundmotorvejen etablerer den ønskede støjafskærmning på hele strækningen mellem Slotsherrensvej og Roskildevej.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forvaltningens udkast til brev godkendes og tilsendes Folketingets Trafikudvalg og Transport- og Energiministeren.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Sindalvej - nedlæggelse af vejareal i forbindelse med bygningsudvidelse på matr.nr. 56 n, Islev
Sag nr. 10

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har udstedt byggetilladelse til opførelse af ny bygning på matr.nr. 56 n, Islev, beliggende Sindalvej 10. Byggeriets gennemførelse indebærer, at tilkørselsforholdene samtidig skal ændres, herunder at et mindre offentligt vejareal tillægges ejendommen. Overdragelsen af vejarealet forudsætter, at dette forinden nedlægges som vejareal efter de bestemmelser, der er fastsat i Lov om offentlige veje. Vejbestyrelsen fastsætter overtagelsesbeløbet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at et mindre vejareal, ca. 75 m2, i den vestlige ende af Sindalvej nedlægges som offentlig vej,
 2. at arealet tillægges ejendommen matr.nr. 56 n, Islev, beliggende Sindalvej 10, samt
 3. at overtagelsesbeløbet fastsættes ud fra de arealerstatninger, der senest er anvendt ved statens ekspropriationer til udvidelsen af Motorring 3.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 11

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK