Teknik- og Miljøudvalget

16-05-2006

Sager 41 - 53

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, idet 4h indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Kommuneplan 2006-2018. Offentlig høring og endelig vedtagelse
Sag nr. 42

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20.12.2005 at fremlægge forslag til Kommuneplan 2006-2018 i offentlig høring i perioden 11.01.2006 – 08.03.2006. Høringsperioden blev i forbindelse med udsendelse af rettelsesblad den 12.01.2006 forlænget med fem dage til den 13.03.2006.

I løbet af denne periode er der indkommet 21 indsigelser og bemærkninger fra myndigheder, organisationer og borgere.

Direktionen foreslår, at der på baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger foretages visse ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Fagforvaltningernes kommentarer er samlet i bilaget ”Oversigten over indsigelser og bemærkninger”. Kommentarerne til de indsigelser og bemærkninger, der har givet anledning til at indstille ændringsforslag, er i oversigten markeret med fed tekst.

Direktionen indstiller,

at Kommuneplan 2006-2018 vedtages endeligt med de i mødesagsfremstillingen nævnte ændringer hvilket fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Bortfald af forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2002 - 2014
Sag nr. 43

Sagens kerne

I forbindelse med forslag til Lokalplan 103 for Grøndalslund Kirkegård er der vedtaget et forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2002 – 2014, der fastlægger den eksisterende præstebolig ved Tårnvej 352 og et område ved Schweizerdalsvej til åben-lave boliger.

Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2002 – 2014 er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2006 – 2018.

I konsekvens af den samtidig hermed forelagte indstilling om bortfald af forslag til Lokalplan 103, foreslås det at ændre kommuneplanforslaget, således at den eksisterende præstebolig Tårnvej 352, og at området til åben-lave boliger ved Schweizerdalsvej overføres til rammeområde 5D02 til offentlige formål (kirke og kirkegård).

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2002 -2014 bortfalder, samt
 2. at de berørte rammebestemmelser i Forslag til Kommuneplan 2006-2018 føres tilbage til udgangspunktet i Kommuneplan 2002-2014.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Lokalplan 103 for Grøndalslund Kirkegård
Sag nr. 44

Sagens kerne

I forbindelse med lokalplanforslagets fremlæggelse i offentlig høring har Helsingør Stiftsøvrighed nedlagt veto mod lokalplanforslaget. Det betyder, at lokalplanen først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed med stiftsøvrigheden.

Stiftsøvrigheden er godkendelsesmyndighed i sager om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Lokalplanforslaget er tilvejebragt på grundlag af en ansøgning om bl.a. opførelse af ny præstebolig fra Grøndalslunds Sogns Menighedsråd, men uden tilladelse fra stiftsøvrigheden.

Teknisk Forvaltning har gentagne gange kontaktet stiftsøvrigheden for at få vetoet ophævet, men det har ikke været muligt.

Stiftsøvrigheden har derfor meddelt, at de er indforstået med, at lokalplanforslaget bortfalder, og at der ikke kan opføres en ny præstebolig i området.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til Lokalplan 103 for Grøndalslund Kirkegård bortfalder.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ændret anvendelse Brandstrupvej 10
Sag nr. 45

Sagens kerne

Friis & Søborg Ejendomme har på vegne af City Self Storage den 09.03.2006 ansøgt om dispensation til fravigelse af anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan 70.

City Self Storage ønsker at omdanne og renovere eksisterende erhvervsbebyggelse på Brandstrupvej 10 til hovedkontor, showroom, uddannelsescenter og lagerhotel.

Lokalplan 70 tillader ikke etablering af lagerhotel i området.

Teknisk Forvaltning har ved mødet den 10.03.2006 meddelt administrativt afslag på dispensationen, men fremlægger efter bygherres ønske sagen til politisk behandling.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 70 § 1.1 til etablering af lagerhotel.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Islevdalvej 175, ansøgning om dispensation i forbindelse med tilbygning
Sag nr. 46

Sagens kerne

Sommer Metalvarefabrik har ved Henrik C. Schmidt den 06.10.2005 søgt om dispensation fra Lokalplan 70 § 7.2 i forbindelse med renovering og udvidelse af den eksisterende erhvervsbebyggelse med 500 m2.

Der har i efteråret 2005 været en løbende dialog mellem Sommer Metalvarefabrik og Teknisk Forvaltning med det formål at få projektet tilrettet til planforholdene.

Dialogen er på foranledning af Sommer Metalvarefabrik genoptaget den 21.02.2006.

Lokalplan 70 angiver i § 7.1 den maksimale bebyggelsesprocent til 70. Endvidere er der i § 7.2 angivet at det bebyggede areal højst må udgøre 50 %.

Sommer Metalvarefabrik har i dag et samlet erhvervsetageareal på 3.449 m2. Det bebyggede areal er på 3.266 m2 og grunden er på 5.600 m2. Det giver en nuværende bebyggelsesprocent på 53 samt et bebygget areal på 50 %.

Der ansøges om at udvide den eksisterende erhvervsbebyggelse med 500 m2, hvilket giver en fremtidig bebyggelsesprocent på 62 % af de tilladte 70 % samt et bebyggede areal på 58 % af de tilladte 50 %. Der er således en rummelighed på 8 % i forhold til bebyggelsesprocenten og en overskridelse på 8 % i forhold til det bebyggede areal.

Sommer Metalvarefabrik begrunder ansøgningen med pladsproblemer og et stort ønske fra medarbejdernes side om at blive på adressen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles dispensation fra § 7.2 i Lokalplan 70, under forudsætning af, at der kan opnås miljøgodkendelse til den øgede produktion, samt at der ikke fremkommer væsentlige indsigelser under nabohøringen.

Beslutning

Godkendt.

En fælles vision for Harrestrup Å
Sag nr. 47

Sagens kerne

Rødovre Kommune ønsker at samarbejde og koordinere indsatsen omkring bedre vandkvalitet i Harrestrup Å. Det kan foregå ved at indgå i et samarbejde med de øvrige kommuner, der udleder til Harrestrup Å, om en fælles vision/plan, inden der sættes yderligere initiativer i gang.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at kommunen indgår i det fælleskommunale samarbejde med udgangspunkt i det udarbejdede kommissorium, under forudsætning af deltagelse fra samtlige de i kommissoriet nævnte kommuner,
 2. at kommunens andel af udgiften til at udarbejde en overordnet visionsplan på 216.000 kr. afholdes over Teknisk Forvaltnings konto til miljø- og vandløbsopgaver, samt
 3. at Teknisk Forvaltning arbejder for, at deltage i koordinationsgruppen, der skal arbejde med visionen for at sikre indflydelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Lynettefællesskabet I/S - anlægsbidrag
Sag nr. 48

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., som er Rødovre Kommunes budgetterede anlægsbidrag for 2006 til Lynettefællesskabet I/S samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til anlægsbidrag til Lynettefællesskabet I/S, samt at der frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., som en del af det afsatte beløb i Investeringsoversigten 2006.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Spildevandscenter Avedøre I/S - anlægsbidrag
Sag nr. 49

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1.050.000 kr. som er Rødovre Kommunes finansieringsbidrag for 2006 til Spildevandscenter Avedøre I/S samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til finansieringsbidraget til Spildevandscenter Avedøre I/S, samt
 2. at der frigives 1.050.000 kr., som en del af det afsatte rådighedsbeløb i Investeringsoversigten 2006.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Private fællesveje - tilstandsrapport 2005 - vejsyn
Sag nr. 50

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på sit møde den 14.02.2006 foreløbige kendelser for i- standsættelse af de private fællesveje Brunevang (sydlige strækning), Fortly 11-37, Juelsmindevej 45-65 og Jyllingevej 140-150. De foreløbige kendelser har været tilsendt de berørte grundejere med oplysning om, at eventuelle indsigelser og ændringsforslag skal være fremsat senest den 31. marts 2006. Der har i indsigelsesperioden eller senere ikke været fremsat indsigelser eller ændringsforslag vedrørende nogen af de foreløbige kendelser. Det anbefales, at der træffes endelig beslutning om istandsættelse af de 4 veje som foreslået i de foreløbige vejkendelser.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der afsiges endelige vejkendelser i overensstemmelse med foreløbige kendelser af 14.02.2006 for de private fællesveje:
 1. Brunevang (strækningen mellem Islevbrovej og Harrestrup Å),
 2. Fortly 11-37,
 3. Juelsmindevej 45-65, samt
 4. Jyllingevej 140-150

Beslutning

Godkendt.

Vejadgange til Rødovre Centrum - forslag om trafikregulerende foranstaltninger på Højnæsvej og Rødovre Parkvej
Sag nr. 51

Sagens kerne

Politiet og Teknisk Forvaltning har i forbindelse med opførelsen af den ny Føtex-butik i Rødovre Centrum vurderet, at der på Højnæsvej er behov for sikkerhedsfremmende foranstaltninger. A/S Rødovre Centrum har efter aftale med Teknisk Forvaltning fremsendt skitseprojekt for anlæg af hævet fodgængerfelt ved Præstebakken samt flytning af nuværende vejspærring på Præstebakken til Højnæsvej. Efter indstilling fra politiet forslår Teknisk Forvaltning desuden, at der indføres standsningsforbud på Højnæsvej på hele strækningen mellem Rødovre Parkvej og Højnæsvej 85.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der etableres hævet fodgængerfelt på Højnæsvej ud for Præstebakken,
 2. at den nuværende vejspærring på Præstebakken flyttes frem til Højnæsvej,
 3. at der indføres standsningsforbud på Højnæsvej på hele strækningen mellem Rødovre Parkvej og Højnæsvej 85, samt
 4. at vejanlægget på Højnæsvej bekostes af Rødovre Centrum.

Beslutning

Godkendt.

RKF - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Titusparken
Sag nr. 52

Sagens kerne

Stillingtagen til projektforslag om ændring af opvarmningsform fra naturgas til fjernvarme i bebyggelsen Titusparken, Rødovrevej/Voldumvej.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at området ændres fra naturgas til fjernvarmeforsyning, samt
 2. at projektforslaget sendes til høring hos HNG.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 53

Beslutning

Taget til efterretning.