Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2006

Sager 32 - 40

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 32

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang
Sag nr. 33

Sagens kerne

Stillingtagen til forslag til Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang med henblik på, at lokalplanforslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger.

Lokalplanforslaget omfatter ejendommen matr. nr. 2a Islev by, Islev, beliggende Islevbrovej 2. Denne ejendom rummer i dag transport- og flyttevirksomheden ”Danmark”.

Lokalplanforslaget skal gøre det muligt at ændre ejendommens anvendelse og at opføre en boligbebyggelse med 99 boliger i 3½ etage.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Nyholms Alle og H. J. Holst Vej - forslag om etablering af parkeringsforbud
Sag nr. 34

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning og politiet har jævnligt modtaget klager over den generende og til tider ulovlige parkering, der finder sted på delstrækninger af Nyholms Alle og H. J. Holst Vej. Parkeringen er nu så omfattende, at den er til stor gene for fremkommeligheden og i flere tilfælde umuliggør tilkørsel med varer til de tilgrænsende ejendomme. Politiet og Teknisk Forvaltning foreslår, at der indføres parkeringsforbud på delstrækninger af de to veje.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der i vestlige side af Nyholms Alle etableres parkeringsforbud på strækningen mellem Valhøjs Alle og Fjeldhammervej, samt
 2. at der i nordsiden af H. J. Holst Vej etableres parkeringsforbud på strækningen mellem Prøvensvej og H. J. Holst Vej 20.

Beslutning

Godkendt.

Trafiksanering af Rødovrevej - 3. etape, ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 35

Sagens kerne

Der søges om anlægsbevilling på 306.000 kr. til projektering af 3. etape af ombygningen af Rødovrevej, samt frigivelse af rådighedsbevilling.
3. etape omfatter ombygning af Rødovrevej på strækningen mellem Rødovre Parkvej og Gunnekær.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 306.000 kr. til projektering, samt
 2. at der frigives det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 306.000 kr.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Udbud af indsamlingen af storskrald, haveaffald og dagrenovation
Sag nr. 36

Sagens kerne

Den nuværende kontrakt om indsamlingen af dagrenovation og kontrakten om indsamling af storskrald og haveaffald, og driften af genbrugsstationen udløber med udgangen af 2006. På kommunalbestyrelsesmødet den 31.01.2006 blev et forslag til ændringer af ordningerne for storskrald, haveaffald og dagrenovation godkendt. På baggrund af dette har Teknisk Forvaltning i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma COWI udarbejdet et forslag til en ydelsesbeskrivelse for indsamling af storskrald og haveaffald, samt et forslag til en ydelsesbeskrivelse for indsamling af dagrenovation.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at indholdet i ydelsesbeskrivelsen for indsamling af dagrenovation samt ydelsesbeskrivelsen for indsamling af storskrald og haveaffald godkendes,
 2. at indsamlingen af dagrenovation og indsamlingen af storskrald og haveaffald sendes i et offentligt EU-udbud, med tildelingskriteriet laveste pris, samt
 3. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at iværksætte udbudsproceduren efter ovennævnte retningslinier.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

GBS - Fremtidig drift af Rødovre Kommunes genbrugsstation
Sag nr. 37

Sagens kerne

På kommunalbestyrelsens møde den 31.01.2006 blev det besluttet at tage driften af Rødovre Kommunes genbrugsstationen ud af udbuddet for at undersøge andre muligheder for at drive pladsen således, at borgerne kan få en god service og vejledning på genbrugsstationen.

Teknisk Forvaltning har undersøgt mulighederne og vurderet at den fremtidige samlede drift, bedst varetages af Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune varetager driften af de personalemæssige forhold og dermed den samlede drift på Rødovre Kommunes genbrugsstation pr. 01.01.2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vinterberedskab af amtsvejene i Rødovre Kommune - kommunalreformen 2006/2007
Sag nr. 38

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til vinterberedskab for amtsvejene i Rødovre Kommune i forbindelse med kommunalreformen for vinteren 2006/2007.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at den vintertjeneste, amterne påbegynder den 01.10.2006, fortsætter til den 30.04.2007, i overensstemmelse med vinterudvalgets anbefaling.

Beslutning

Godkendt.

Skiltemanual for erhvervsområder
Sag nr. 39

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af forslag til en skiltemanual for erhvervsområderne i Rødovre, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skiltemanual for erhvervsområderne i Rødovre,
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 200.000 kr. afsat i investeringsoversigten, samt
 3. at der indgås aftale med ekstern konsulent.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 40

Beslutning

Møder med SeniorRådet søges aftalt til 13.06.2006 kl. 17:00 – 19:00 samt 21.11.2006 kl. 17:00 – 19:00