Teknik- og Miljøudvalget

13-03-2007

Sager 15 - 20

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 15

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Høringssvar til Forslag til Fingerplan 2007 - Landsplandirektiv for hovedstadsregionen
Sag nr. 16

Sagens kerne

Miljøministeriet har sendt "Forslag til Fingerplan 2007" i høring fra medio januar 2007 til 13.04. 2007. Landsplandirektiv for hovedstaden "Fingerplan 2007" træder i stedet for udvalgte retningslinier i Hovedstadens Udviklingsråds Regionplan 2005. Fingerplanen fokuserer på byvækst i hovedstadsområdet. Formålet med Fingerplan 2007 er, at byudvikling og byomdannelse af regional betydning koordineres med den overordnede, trafikale infrastruktur og den kollektive trafikbetjening - for at sikre en balanceret udvikling. Fingerplan 2007 indfører nye definitioner af stationsnærhed, samt nye principper for lokalisering af kontorbyggeri og andre byfunktioner i de stationsnære områder, som vil få konsekvenser for byudvikling og byomdannelse i Rødovre Kommune. Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune indgiver høringssvar med nedenstående bemærkninger, jf. de tilsvarende afsnit i sagsfremstillingen:
 1. at de nye bestemmelser om lokalisering af kontorbyggeri over 1.500 m2 etageareal administreres fleksibelt, da kommunens stationsnære områder hovedsageligt ligger uden for de stationsnære kerneområder,
 2. at der forudsættes en udvidelse af det stationsnære kerneområde nord for Rødovre Station, således at området ved Roskildevej ved Avedøre Havnevej (rammeområde 7A01) inddrages i kerneområdet,
 3. at Rødovre Centrum/Egegårdskvarterets udviklingsmuligheder forudsættes fastholdt,
 4. at udviklingsmuligheder for Islevdal erhvervsområde beliggende stationsnært ved den eventuelt kommende letbane bør sikres,
 5. at rækkefølgebestemmelserne bør prioritere ældre erhvervsomdannelsesområder, samt
 6. at der bør etableres støjafskærmning ved trafikkorridorer gennem grønne områder.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Skiltemanual for erhvervsområder
Sag nr. 17

Sagens kerne

Godkendelse af skiltemanual for erhvervsområderne samt forslag til handlingsplan. Manualen har til formål at fremme en tydelig og smuk skiltning til gavn for både virksomhederne og bybilledet. Teknisk Forvaltning indstiller, at Forslag til manual for skiltning i erhvervsområderne samt forslag til handlingsplan, godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Trafiksanering af Rødovrevej - 3. etape
Sag nr. 18

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsesmøde den 06.06.2006 blev der på baggrund af et skitseprojekt givet en projektbevilling til trafiksanering af Rødovrevej 3. etape. Der er nu udarbejdet et projekt, som i hovedtræk svarer til skitseprojektet. Generelt er principperne fra de første to etaper af Rødovrevej videreført, dog med undtagelse af strækningen gennem "Rødovre Landsby". Projektet er udformet, så det så vidt muligt tager højde for det kommende projekt for hele Rødovre Landsby i det omfang det på forhånd har været muligt under hensyntagen til økonomi og planlægning. Den videre projektering har vist, at det ikke er muligt at udføre hele strækningen for det i budgettet afsatte beløb. Det foreslås, at restbeløbet på 450.000 kr. finansieres af kontiene for henholdsvis byinventar og vejbump. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektet for ombygning af Rødovrevej etape 3 (strækningen mellem Rødovre Park-vej og Kirkesvinget) godkendes,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til ombygningen,
 3. at der frigives et rådighedsbeløb på 5.550.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2007 til Rødovrevej,
 4. at der frigives 200.000 kr. af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til byinventar, samt,
 5. at der frigives 250.000 kr. af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til vejbump.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget), dog således at P-lommerne overfor skolen på østsiden af vejen, ændres til henholdsvis afsætningspladser i den sydlige del og de 2 nordlige nedlægges, og ændres her til rabat. Rettelse: I indstillingens 1. punkt rettes ”Kirkesvinget” til ”Gunnekær”.

Hovedreparation af gangbro over Avedøre Havnevej.
Sag nr. 19

Sagens kerne

Fodgængerbroen, der tjener som stioverføring mellem Maglekærområdet og Hendriksholm Skole, er i en vedligeholdelsesmæssig ringe stand. En netop udarbejdet tilstandsrapport viser, at en hovedreparation er nødvendig i 2007. Tages der ikke beslutning om hovedreparation, anbefaler Teknisk Forvaltning, at broen afspærres inden skolestart i august 2007. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at hovedreparationen af fodgængerbroen over Avedøre Havnevej igangsættes,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb,
 3. at rådighedsbeløbet frigives, samt
 4. at beløbet finansieres af kassen i 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 20

Beslutning

Taget til efterretning.