Teknik- og Miljøudvalget

10-10-2006

Sager 89 - 99

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 89

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sundhedspolitik - Høring
Sag nr. 90

Sagens kerne

Rødovre Kommunes oplæg til en ny sundhedspolitik har været til høring blandt organisationer og/ eller grupper, der har særlig interesse på sundhedsområdet.

Sundhedspolitik-Høring forelægges samtidig i Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at sundhedspolitik og faktabind vedtages med de i sagsfremstillingen nævnte rettelser og tilføjelser.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Slotsherrens Vænge - ansøgning om dispensation fra lokalplan 65 til opsætning af raftehegn samt finansiering af nyt hegn
Sag nr. 91

Sagens kerne

Der søges dels om dispensation til ændret hegn og dels om, at Rødovre Kommune afholder udgifterne til reparation/udskiftning af eksisterende raftehegn mellem Slotsherrensvej 231-249 og den syd for beliggende private fællesvej.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 65 til ændret hegn, samt
 2. at udgifter til eventuel reparation/udskiftning af eksisterende raftehegn må afholdes af ejerne af ejendommene Slotsherrensvej 231-249.

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af ændring af vedtægter for I/S Vestforbrændring
Sag nr. 92

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding har med brev af 05.09.2006 fremsendt anmodning om godkendelse af ændring af vedtægter for selskabet. Revisionen sker primært på grund af kommunalreformen, herunder Rudersdal Kommunes optagelse i I/S Vestforbrænding.
   
I/S Vestforbrænding har i samme forbindelse anmodet om, interessenternes godkendelse af, at I/S Vestforbrænding samtidig med at forslaget udsendes til kommunernes godkendelse, indsender dette til tilsynsmyndigheden, Statsamtet København i overenstemmelse med § 17 i de gældende vedtægter for selskabet.
    
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til revision af I/S Vestforbrændings vedtægt dateret 06.07.2006, herunder optagelse af de nye interessenter, jf. den nugældende vedtægt § 17 godkendes, samt
 2. at I/S Vestforbrænding samtidig med, at forslaget udsendes til kommunernes godkendelse, indsender dette til tilsynsmyndigheden, Statsamtet København på samtlige kommuners vegne.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Renovering af Rødovre Kommunes genbrugsstation på Valhøjs Allé 182 – anlægsregnskab
Sag nr. 93

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.

Bevilling 21.06.05               

1.830.000 kr.

Bevilling 27.09.05               

1.800.000 kr.

Bevilling 28.02.06               

1.300.000 kr.

Bevilling i alt  

4.930.000 kr.
Forbrug                              3.951.727 kr.
Mindreforbrug                    978.273 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen på 978.272 kr., samt
 3. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vinterberedskab 2006/6007 - Godkendelse af beredskab
Sag nr. 94

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til vinterberedskab for Rødovre Kommune for vinteren 2006/2007.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til vinterberedskab for vinteren 2006/2007 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Realisering af Designmanual 2006
Sag nr. 95

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 420.000 kr. til realisering af Designmanual for byrum i Rødovre Kommune, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til prioritering af opgaver i 2006 godkendes,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 420.000 kr. til realisering af Designmanual for byrum i Rødovre Kommune, samt
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 420.000 kr. af det afsatte beløb i investeringsoversigten til ”Byinventar inkl. læskærme”.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Kloakforsyning - ansøgning om bevilling
Sag nr. 96

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 645.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til ekstraordinær kortlægningsindsats til vurdering af kloakledningsnettets tilstand og overgang til et nyt landsdækkende koordinatsystem.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 645.000 kr. til ekstraordinær kortlægningsindsats og vurdering af kloakledningsnettets tilstand, samt
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 645.000 kr., der overføres til driftsbudget 2006, konto 35 41 66 Ledninger og brønde. Beløbet er overført rådighedsbeløb fra budget 2005.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Hyre-, rute- og fragtbilkørsel
Sag nr. 97

Sagens kerne

Storkøbenhavns Taxinævn henvender sig til Rødovre Kommune med anmodning om, at Rødovre Kommune tilkendegiver hvorvidt kommunen ønsker at fortsætte sin deltagelse i samarbejdet i Storkøbenhavns Taxinævn

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune fortsætter sin deltagelse i Storkøbenhavns Taxinævn, samt
 2. at sagen tages op til fornyet overvejelse, når eventuelle planer om etablering af et taxinævn for Region Hovedstaden bliver mere konkrete.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Budgetneutrale omplaceringer 2006 - Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 98

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har gennemgået samtlige konti på udvalgets område. På baggrund af regnskabstal pr. ultimo august er der områder, hvor der er konstateret merforbrug og andre områder hvor der er konstateret et mindreforbrug. For at sikre en tæt økonomiopfølgning foreslås det, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem disse områder.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der godkendes følgende omplaceringer til konti under Teknik- og Miljøudvalgets område:
Nettomerudgifter
02 28 14 Vintertjeneste 2.182.516 kr.
I alt 2.182.516 kr.
Nettomindreudgifter
02 22 09 Øvrige fælles funktioner
Anskaffelser/leasing af maskiner
og materiel
200.000 kr.
Decentralt overskud 422.516 kr.
00 28 11 Vejvedligeholdelse
Vejbelysning – Drift og vedl. 710.000 kr.
Afvandingsforanstaltninger  200.000 kr.
Slidlag på kørebaner m.v.  650.000 kr.
I alt 2.182.516 kr.Diverse
Sag nr. 99

Beslutning

Mødet med SeniorRådet foreslås afholdt onsdag den 22. november 2006 kl. 17:00. Mødet med Agenda 21-gruppen foreslås afholdt torsdag den 15. februar 2007.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK