Teknik- og Miljøudvalget

14-03-2006

Sager 24 - 31

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 24

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Blistrupvej 14 - Påtaleret til tinglyst deklaration om bebyggelse i forhold til grundareal og tagvinduer
Sag nr. 25

Sagens kerne

Genoptagelse af sag fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14.02.2005 – Sag nr. 18.      
    
Stillingtagen til anvendelse af påtaleret til deklaration tinglyst den 02.09.1953 for Blistrupvej.   
     
Ejeren ønsker at opføre en tilbygning på 79 m2 med ateliervindue i taget i strid med deklarationen.     
    
Teknisk Forvaltning indstiller,      
    
at det meddeles ansøger, at kommunen ikke ønsker at gøre brug af sin påtaleret til deklarationen.

Beslutning

Godkendt

Tårnvej 291 - Dispensation til bebyggelsesprocent
Sag nr. 26

Sagens kerne

Der ønskes opført en ny tagetage og i den forbindelse ønskes der er en dispensation til en overskridelse af bebyggelsesprocenten til max 32 %.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles afslag på dispensation på overskridelse af bebyggelsesprocenten.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Slotsherrensvej 204 - ansøgning om udstykning.
Sag nr. 27

Sagens kerne

Stillingtagen til principiel ansøgning om dispensation til udstykning af grund til mindre end 700 m2.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles dispensation til udstykning af grund til mindre end 700 m2.

Beslutning

Godkendt.

EE-affald - Aftaler, ordning med Vestforbrænding, WEEE-system
Sag nr. 28

Sagens kerne

Der er kommet en ny ordning, som indfører producentansvar for bortskaffelse af affald af elektriske og elektroniske produkter. Administrationen af ordningen er organiseret i WEEE-system. I brev af 10.02.2006 har I/S Vestforbrænding anmodet Rødovre Kommune om bemyndigelse til at indgå aftale med WEEE-system omkring håndtering af elektronikaffald fra Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger I/S Vestforbrænding til at kunne indgå aftale med WEEE-system, omkring håndteringen af elektronikaffald fra Rødovre Kommune.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om konvertering af fortov til parallelparkering på Knudsbølvej 56 - 102
Sag nr. 29

Sagens kerne

”Islevvænge”, Rødovre almennyttige Boligselskab, har fremsendt projekt for ombygning af den vestlige strækning af Knudsbølvej til vejmyndighedens godkendelse, herunder godkendelse af at det nordlige fortov nedlægges og erstattes med en parkeringsbane.

Forvaltningen har den 20.04.2005 meddelt boligselskabet, at politiet og forvaltningen finder det forsvarligt at nedlægge det ene fortov på Knudsbølvej og erstatte det med en parkeringsbane.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at vejprojektet godkendes, herunder at det nordlige fortov nedlægges og erstattes med en parkeringsbane.

Beslutning

Godkendt.

Evaluering og kontraktforlængelse af servicebussen
Sag nr. 30

Sagens kerne

Evaluering og kontraktforlængelse af Rødovre Kommunes servicebus 848.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at servicebussens kontrakt forlænges ét år på de nuværende vilkår, med mulighed for yderligere ét års forlængelse, samt
  2. at der frem til august 2006 foretages en nærmere analyse af servicebussen med udgangspunkt i brugere og rejsemønstre.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 31

Beslutning

Taget til efterretning.