Teknik- og Miljøudvalget

04-12-2007

Sager 95 - 107

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 95

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 96

Sagens kerne

Godkendelse af Strategi 2007.

Jf. planloven skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en planstrategi og en Agenda 21 – strategi inden udgangen af 2007.

En planstrategi og en Agenda 21 – strategi for Rødovre Kommune er indarbejdet og indeholdt i vedlagte Strategi 2007.

Strategi 2007 indeholder:

En beskrivelse af de emner, der skal arbejdes med de næste år, og som skal supplere Kommuneplan 2006 – 2018 til en ny Kommuneplan 2010 – 2022. En ny stor planlægningsopgave i forbindelse med arbejdet bliver indarbejdelse af en del af regionplanens retningslinier i den nye kommuneplan, ligesom der vil blive sat fokus på forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer.

Beslutning om revisionsmetode. Kommuneplan 2006 – 2018 forudsættes revideret i sin helhed.

Oplysninger om planlægningen siden sidst.

Rødovre Kommune har i et samarbejde med de øvrige Vestegnskommuner udarbejdet en fælles planstrategi for Vestegnen. Den fælles planstrategi er ikke indarbejdet i Strategi 2007, men foreslås offentliggjort som baggrundsnotat.

Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 26.06.2007, at Strategi 2007 offentliggøres i januar 2008 med en frist på 8 uger.

Den egentlige debat om planrevisionens målsætninger (borgermøder m.m.) forudsættes at ske i forbindelse med offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2010 – 2022.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at Strategi 2007 vedtages og offentliggøres, samt
 2. at der fastsættes en frist på 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag mv. til den offentliggjorte Strategi 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status på 2007 samt forslag for 2008
Sag nr. 97

Sagens kerne

I december 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2007. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2007 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2008 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2007 til 2008.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2007 tages til efterretning,
 2. at forslag til Serviceplan 2008 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tillæg 1 til Kommuneplan 2006-2018
Sag nr. 98

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2006 – 2018 for udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Kommuneplantillægget omfatter rammeområde 2D02 Slotsherrens Vænge i lokalområde Tinderhøj.

Kommuneplantillægget skal muliggøre en udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo, ved at ændre rammebestemmelserne for bebyggelsestæthed til 50 % og ved at fastlægge at bebyggelse kan opføres i 2 etager. Der bliver også fastlagt mulighed for boligformål i anvendelsesbestemmelserne.

Der er foretaget en undersøgelse af kommuneplantillæggets indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2006 – 2018 for udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 15.01.2008 – 11.03.2008, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af Rødbo
Sag nr. 99

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Ændringen omfatter ejendommen matr.nr. 3 gb Islev by, Islev Slotsherrens Vænge 6 og en del af ejendommen matr. nr. 3ø Slotsherrens Vænge 4.

Lokalplanforslaget skal muliggøre en udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo, så den kan ombygges til en tidssvarende plejeinstitution med midlertidige døgnpladser, ældreboliger og bofællesskaber for ældre udviklingshæmmede.

Der udlægges et ekstra parkeringsareal øst for Rødbo, som vist på kortbilag 3, for at imødekomme det stigende parkeringsbehov ved en udvidelse af Rødbo.

Der er foretaget en undersøgelse af lokalplantillæggets indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 15.01.2008 – 11.03.2008, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Torsøvej 6, matr. nr. 5dk af Islev - dispensation for størrelse på carport i skel
Sag nr. 100

Sagens kerne

Dispensation fra de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglement for Småhuse, BR-S 98 i forbindelse med byggeri af carport på 18,72 m2. Det samlede areal af bygninger i skel bliver på i alt 56,72 m2.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives dispensation til at bygge den ansøgte carport i skel på betingelse af, at der ikke er kommet indsigelser fra naboerne.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Gebyr for erhvervsaffald
Sag nr. 101

Sagens kerne

Vedtagelse af forhøjelse af erhvervsaffaldsgebyret med henblik på at skabe overensstemmelse mellem de budgetterede og de faktiske indtægter.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at erhvervsaffaldsgebyret pr. 01.01.2008 stiger med 100 kr. pr. opkrævningsenhed, til 660 kr. svarende til det vedtagne budget, samt
 2. at bilag 5 i Regulativ for erhvervsaffald i Rødovre Kommune af 17.01.2006 revideres, i overensstemmelse med ovennævnte gebyrforhøjelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Anlægsregnskab. Gangbro over Avedøre Havnevej.
Sag nr. 102

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for hovedistandsættelse af gangbro over Avedøre Havnevej 
Bevilling 27.03.20071.200.000 kr.
Forbrug1.243.482 kr.
Merforbrug43.482 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 43.482 kr., samt
 3. at merudgiften på 43.482 kr. afholdes af kassebeholdningen og rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Opfølgning og realisering af Designmanual
Sag nr. 103

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for to projekter.
Opfølgning på designmanual
Realisering af designmanual
Bevilling 27.04.04 250.000 kr.
Bevilling 22.02.05 587.010 kr.
Bevilling i alt 837.010 kr.
Forbrug 250.000 kr.
Forbrug 584.679 kr.
Forbrug i alt 834.679 kr.
Mindreforbrug 2.331 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen på 2.331 kr., samt
 3. at mindreudgiften på 2.331 kr. tilgår kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Drift og vedligeholdelse af signalanlæg på de tidligere amtsveje
Sag nr. 104

Sagens kerne

Sammen med de tidligere amtsveje overtog Rødovre Kommune 24 signalanlæg.

Efter et overgangsår, hvor Vejdirektoratet har varetaget drift og vedligehold af disse signalanlæg, er Teknisk Forvaltning parat til, at indgå aftale om en fortsættelse af dette efter den såkaldte model 2.

I model 2 varetager Vejdirektoratet overvågning, drift og vedligeholdelse af anlæggene, men det skal præciseres, at det stadig væk er Rødovre Kommune der er vejmyndighed, udfører sagsbehandling i forbindelse med borger- og
politihenvendelser, samarbejde med andre vejbestyrelser m.m.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der indgås aftale med Vejdirektoratet, om drift og vedligeholdelse af signalanlæggene på de tidligere amtsveje, efter model 2.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Renovering af fælleskommunale spildevandsanlæg under Københavns Kommune - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 105

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling til dækning af Rødovre Kommunes andel af de fælleskommunale udgifter i 2007.
    
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 231.920 kr., samt
 2. at der frigives 231.920 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 950.000 kr. i investeringsoversigten for 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Delegationer i Teknisk Forvaltning
Sag nr. 106

Sagens kerne

Hermed fremlægges Teknisk Forvaltnings Delegationsplan. Planen er udarbejdet som afløser for den del af delegationsdatabasen, der indeholder områder under Teknisk Forvaltning.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Delegationsplanen godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 107

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK