Teknik- og Miljøudvalget

09-10-2007

Sager 71 - 80

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 71

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opfølgning på Designmanual
Sag nr. 72

Sagens kerne

Godkendelse af supplering af designmanualen med standard for en smal buslæskærm mv.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til smal buslæskærm mv. godkendes som supplering af designmanualen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Egegårdsvej 72, matr. nr. 7 bd, Rødovre By - dispensation fra byplanvedtægt nr.18
Sag nr. 73

Sagens kerne

Stillingstagen til dispensation fra Byplan nr. 18 til at påbygge en etage på ejendommen Egegårdsvej 72 og anvende bygningen til kontorformål.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles dispensation fra byplanvedtægt nr. 18 til anvendelse af bebyggelsen til kontorformål og til udvidelse af etagearealet til en maksimal bebyggelsesprocent på 75 på betingelse af, at påbygningens tagudformning og tagbeklædning udføres svarende til tagene på den omkringliggende bebyggelse og at anlæg af parkeringspladser og beplantning med træer, som opdeler parkeringspladsen, i princippet disponeres som vist på situationsplan, revideret den 11.09.2007.

Beslutning

Godkendt.

Engbovej 62 A+B, matr. nr. 15pb af Rødovre - dispensation til at bygge carport og udhus i byggelinjearealet.
Sag nr. 74

Sagens kerne

Ansøgning om dispensation til at bygge en carport og et udhus i byggelinjearealet ved dobbelthus.
Ansøgningen kræver dispensation fra byplan 10, som angiver en byggelinje på 10 m fra vejmidte.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives afslag på ansøgningen om at bygge et udhus i byggelinjearealet,
 2. at carport tillades i byggelinjearealet, såfremt der ikke er sider i carporten, og carporten holdes 0,5 m fra vejskel, samt
 3. at eventuel mindre overskridelse af bebyggelsesprocenten tillades.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Krarupvej 20, matr. nr. 14 by af Islev - opførelse af tagetage
Sag nr. 75

Sagens kerne

I forbindelse med en eventuel dispensation til opførelse af en ny tagetage skal der tages stilling til en naboindsigelse.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles dispensation til opførelse af tagetagen med en bebyggelsesprocent på max. 29.

Beslutning

Godkendt.

Vedelavej 28, matr. nr. 1gv af Rødovre - dispensation til byggeri i skel på i alt 72 m²
Sag nr. 76 (TMU 65/07)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 65 fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11.09.2007.

Ansøgning om dispensation til at opføre tilbygning af skur til eksisterende overdækning, så der bliver et areal på i alt 72 m2 i skel. Ansøgningen kræver dispensation fra bestemmelserne om, at omfanget af bebyggelse i skel ikke må overstige 50 m2, jf. Bygningsreglementet 1998.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Vinterberedskab 2007/2008 - Godkendelse af beredskab
Sag nr. 77

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til vinterberedskab for Rødovre Kommune for vinteren 2007/2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til vinterberedskab for vinteren 2007/2008 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Vurdering af hastighedsbegrænsninger på tidligere amtsveje
Sag nr. 78

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26.06.2007, sag nr. 88, at der skulle igangsættes en vurdering af hastighedsbegrænsningerne på de tidligere amtsveje. Teknisk Forvaltning har foretaget en revurdering af vejenes hastighedsniveau, så de tilgodeser trafiksikkerheden og et godt trafikmiljø i bysamfundet under hensyntagen til fremkommeligheden.

En ændret hastighedsgrænse kan kun gennemføres med politiets samtykke.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der træffes beslutning om at ændre de nuværende hastighedsgrænser på 70 km/t på de tidligere amtsveje til 60 km/t indenfor Rødovre Kommune,
 2. at der søges om politiets samtykke til nedsættelse af hastighedsgrænsen ved udskiftning af færdselstavler på de tidligere amtsveje, hvor hastighedsgrænsen i dag er 70 km/t., samt
 3. at hastighedsændringen kombineres med en kampagne, hvor trafikanterne gøres opmærksom på de nye hastigheder.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Trafikkampagner
Sag nr. 79

Sagens kerne

For at reducere antallet af trafikuheld er det vigtigt at hjælpe trafikanterne til bedre at forstå de enkelte elementers indflydelse – f.eks. hastighed, sprit og selebrug – så de er klædt på til at tage den rigtige beslutning. Vi kan hjælpe trafikanterne ved at påvirke deres holdninger og adfærd gennem information og kampagner.

Gennemførelse af trafikkampagner på de kommunale veje er et kommunalt anliggende.

For at trafiksikkerhedskampagner har effekt er vigtigt at gentage kampagnerne med faste mellemrum, da trafikanterne ellers glemmer kampagnernes information.

Mange kampagner er landsdækkende, og udbydes af Vejdirektoratet eller Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune årligt i deltager i trafiksikkerhedskampagner indenfor følgende områder:
  * Skolestart (koordineret med Børne- og Ungdomsforvaltningen).
  * Hastighed
  * Sikkerhedssele
  * Unge og spiritus
  * Krydssikkerhed
  * Cyklistkampagner, samt
 2. at der søges midler fra sundhedsrådet til kampagner i 2008.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 80

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK