Teknik- og Miljøudvalget

13-01-2009

Sager 1 - 10

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet
Sag nr. 2

Sagens kerne

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til detailhandel for Hovedstadsområdet er vedtaget.

Det vedtagne landsplandirektiv imødekommer ikke ønsket fra Rødovre Kommune om en ramme på 8000 m2 butiksetageareal for Islev bydelscenter, idet rammen på 5000 m2 fastholdes.

Ønsket om at muliggøre etablering af store udvalgsvarebutikker over 2000 m2 butiksetageareal i Rødovre Centrum imødekommes heller ikke.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at landsplandirektivet tages til efterretning, idet den forestående kommuneplanlægning bør indeholde rammer for bedre udviklingsmuligheder for Islev bydelscenter - såsom muligheder for bedre trafikal tilgængelighed - og sikre udviklingsmuligheder for Rødovre Centrum, herunder inddrage langsigtede overvejelser om muligheden for trafikbetjening af Rødovre Centrum med skinnebåren kollektiv trafik.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Endelig vedtagelse af Lokalplan 121 for skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Alle
Sag nr. 3

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Lokalplan 121 for skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Alle.

Forslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 06.08.2008 – 01.10.2008.

Der er indkommet 16 indsigelser og bemærkninger, heraf 12 enslydende indsigelser fra erhvervsdrivende i Islevdalvej-området.
Da formålet med lokalplanen er at sikre et overskueligt gadebillede foreslår Teknisk Forvaltning, at de præcise regler for udformning af skiltning på erhvervsbygninger udgår og erstattes af en bestemmelse om, at maksimalt 20 % af bygningernes facader må dækkes af skiltning, suppleret med mindre ændringer i lokalplanen.
De foreslåede ændringer fremgår af sagsfremstillingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Lokalplan 121 for skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Alle vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Regulativ for anmeldelse af flytning af jord i Rødovre Kommune
Sag nr. 4

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning ønsker mulighed for at indføre elektronisk anmeldelse af flytning af jord. Dette forudsætter, at Rødovre Kommunes Regulativ for anmeldelse af flytning af jord ændres.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til ændring af Rødovre Kommunes Regulativ for anmeldelse af flytning af jord godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Fremtiden for Vestegnens Vandsamarbejde I/S
Sag nr. 5

Sagens kerne

Drøftelse af diskussionsoplægget Fremtiden for Vestegnens Vandsamarbejde I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at det meddeles Vestegnens Vandsamarbejde I/S, at Rødovre Kommune er enig i at bevare Vestegnens Vandsamarbejde I/S, og at formålet gøres bredere som foreslået.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Movia. Ændring af linie 200S i Hvidovre Kommune med økonomiske konsekvenser
Sag nr. 6

Sagens kerne

Hvidovre Kommune har ønsket at ændre busbetjeningen i området omkring Avedøre Holme. Ændringen omfatter linjerne 161, 200S og 539P. Ændringerne af linje 161 og 200S får økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune og de øvrige kommuner, som linjerne betjener.

Movia har fremsendt et notat, som beskriver forslaget til ændring af ovennævnte buslinjer i Hvidovre Kommune, samt de økonomiske konsekvenser for de involverede kommuner med ønske om bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Rødovre Kommune i princippet kan tilslutte sig forslaget for så vidt angår forslagets tekniske side, samt
  2. at Rødovre Kommune ikke kan tilslutte sig forslagets økonomifordeling, hvorved Rødovre Kommune afviser det samlede forslag.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Movia. Høring om beslutningskompetance for gratisbusser
Sag nr. 7

Sagens kerne

Movia har udsendt to forslag i høring hos kommunerne. Dels et forslag om, at konsekvenser for den trafikale helhed inddrages ved ændring af lokale buslinier, dels et forslag om, at beslutningskompetencen om gratisbusser lægges hos Movias bestyrelse.

Sidstnævnte har direkte betydning for den gratis servicebus i Rødovre.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Rødovre Kommune tilslutter sig forslaget om inddragelse af trafikal helhed ved ændring af buslinier, idet det pointeres, at kommunen er myndighed på området, samt
  2. at Rødovre Kommune ikke tilslutter sig forslaget om ændring af kompetenceforholdene omkring gratisbusser.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Movia - krav om tilbagebetaling for 2007 og 2008
Sag nr. 8

Sagens kerne

I forbindelse med amternes nedlæggelse overtog kommunerne busdriften.
Der har nu i 2 ½ år verseret en tvist om kommunernes finansiering af busruter, der løber gennem flere kommuner på Sjælland.
Samtidig er der fremsat et nyt lovforslag L26 med en anden betalingsmodel, som ikke følger tidligere forslag eller de tildelte DUT midler.
Rødovre Kommune har meddelt Movia, at Rødovre Kommune vil anlægges retssag mod Movia medmindre betalingen for busdriften fordeles efter den model, der er forelagt Folketinget.
Desuden har Rødovre Kommune rettet henvendelse til Folketingets Trafikudvalg og anmodet om, at det gøres klart, at den valgte model er den oprindeligt forudsatte.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune
Sag nr. 9

Sagens kerne

Udsættelse af beslutning om selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune bl.a. på grund af betydelige usikkerheder om den endelige lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), herunder reglerne for prisloft.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til beslutning om selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune udsættes indtil bl.a. lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) er vedtaget af Folketinget samt færdigbehandling af Miljøcenter Roskildes Vandplan.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 10

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK