Teknik- og Miljøudvalget

10-02-2009

Sager 11 - 22

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik - status på handleplan 2008 og handleplan 2009
Sag nr. 12

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31.10.2006 (sag nr. 176).

Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan på sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken.

I det følgende forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2008 og handleplan for sundhedsindsatsen i 2009.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at status for sundhedsindsatsen i 2008 tages til efterretning, samt
 2. at Handleplan for sundhedsindsatsen i 2009 godkendes.

Beslutning

1. Taget til efterretning. 2. Anbefales. (Til Økonomiudvalget)

Energiplan for Rødovre Kommune 2009 - 2013
Sag nr. 13

Sagens kerne

Vedtagelse af ny Energiplan for perioden 2009-2013. Planen indeholder en evaluering af arbejdet med Energiplan 2003-2007, og på baggrund heraf samt de nye EMO-regler foreslås justering af målsætning og strategi.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Energiplan 2009-2013 vedtages,
 2. at den vedtagne Energiplan udsendes til Rødovre Kommunes institutioner og offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside sammen med Grønt Regnskab 2007,
 3. at fremtidige energiinvesteringer i Rødovre Kommunes bygninger afholdes indenfor den i budgettet afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse og indgår i prioriteringen af opgaverne, samt
 4. at opgaverne der hidtil har været udført af Rødovre Kommunes energistyregruppe varetages af Bygningsafdelingen i Teknisk Forvaltning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Aftalestyring for enhederne på Teknik- og Miljøområdet 2009
Sag nr. 14

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Miljø- og Teknikområdet.

Direktionen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning,

Beslutning

Taget til efterretning.

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 93 for Dorthe Mariehjemmet
Sag nr. 15

Sagens kerne

Formålet med lokalplantillægget er at forhindre, at den eksisterende spillehal udvides og at der etableres yderligere spillehaller i området.

Rødovre Kommune har den 21.08.2008 nedlagt §14 forbud mod udvidelse af spillehal på Fortvej 13.

Tillægget til lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 19.11.2008 til den 14.01.2009.

Der er indkommet to bemærkninger i høringsperioden, der begge er positivt indstillet overfor forslaget.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Tillæg 1 til Lokalplan 93 for Dorthe Mariehjemmet vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vandforsyningsplan - 2008
Sag nr. 16

Sagens kerne

Godkendelse af Vandforsyningsplan 2008 – 2018 til erstatning af Vandforsyningsplan 1997 – 2007. Den væsentligste ændring i den nye vandforsyningsplan er at Espevang Vandværk er etableret og at Rødovre Kommune har overtaget en del myndighedsopgaver fra Københavns Amt som følge af kommunalreformen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Vandforsyningsplan 2008 – 2018 godkendes og sendes i offentlig høring, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget til vandforsyningsplan.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om fornyelse og forøgelse af eksisterende vandindvindingstilladelse i Rødovre Kommune
Sag nr. 17

Sagens kerne

Stillingtagen til Rødovre Kommunale Vandforsynings ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelsen. Rødovre Kommunale Vandforsyning har søgt om tilladelse til at indvinde 1,5 mio. m3/år, mod den nuværende tilladelse på 700.000 m3/år. Det foreslås, at der i første omgang gives tilladelse til at indvinde 900.000 m3/år.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives tilladelse til at indvinde 900.000 m3 grundvand pr. år i Rødovre Kommune,
 2. at tilladelsen gives på vilkår som er beskrevet i udkast til indvindingstilladelse, samt
 3. at der ikke gennemføres en VVM-rede-gørelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om fritagelse for vandafledningsafgift som følge af glemt haveslange, Nørregårdsvej 283
Sag nr. 18

Sagens kerne

Stillingtagen til grundejers ansøgning om fritagelse for betaling af vandafledningsafgift i forbindelse med glemt vandslange. Vandspildet er vurderet til 100 m3/ svarende til en merudgift i vandafledningsafgift på 1.250 kr. ekskl. moms.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der i lighed med tidligere sager, og i overensstemmelse med den tidligere trufne beslutning, ikke gives reduktion i betaling af vandafledningsafgiften.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Støjkortlægning af vejtrafikstøj i Rødovre Kommune, i henhold til støjbekendtgørelsen - bek.766 af 07.07.2004.
Sag nr. 19

Sagens kerne

Den samlede støjkortlægning af Rødovre Kommune er gennemført.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at den samlede støjkortlægning af Rødovre Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forsøg med husstandsindsamling af papir
Sag nr. 20

Sagens kerne

I Rødovre Kommune indsamles der genanvendeligt papir via kuber og storskraldsindsamlingen. Denne indsamlingsmetode har visse ulemper. For eksempel indsamles der mindre papir ved hver husstand end der ville blive gjort ved en husstandsindsamling med fastmateriel.

For at øge indsamlingen af papir og mindske mængderne af affald, som sendes til forbrænding, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at der bør laves et forsøg med husstandsindsamling af papir med 140 liters beholder. Forsøget kan så vise hvilke fordele og ulemper der er ved en papirindsamling i Rødovre. Grundejerforeningen Nørregård har oplyst, at de gerne vil deltage i forsøget.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der iværksættes en forsøgsordning med husstandsindsamling af papir i Grundejerforeningen Nørregård,
 2. at indsamlingen foretages i 140 liters beholder, med tømning fra standplads hver måned,
 3. at forsøgsordningen bliver obligatorisk for alle husstande i Grundejerforeningen Nørregård, samt
 4. at arbejdet med at finde en eller to grundejerforeninger mere til forsøgsordningen fortsætter.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forsøg med indsamling af organisk dagrenovation
Sag nr. 21

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding, som Rødovre Kommune er interessent i, er medejer af Biovækst A/S. Biovækst har et anlæg til behandling af organisk dagrenovation. Behandlingen består i at omdanne affaldet til biogas og kompost, hvor biogassen bliver anvendt til at producere el og varme. På nuværende tidspunkt er der flere kommuner i Vestforbrænding, som overvejer at indføre og henholdsvis udbygge indsamlingen af organisk dagrenovation fra private husstande.

Der er både fordele og ulemper ved at indføre en indsamling af organisk dagrenovation. Teknisk Forvaltning vil derfor anbefale, at der iværksættes en forsøgsindsamling men henblik på at få nogle erfaringer med indsamlingen.

Grundejerforeningen Nørregård har oplyst, at de gerne vil deltage i et forsøg med indsamling af organisk dagrenovation.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der iværksættes en forsøgsordning med indsamling af organisk dagrenovation i Grundejerforeningen Nørregård,
 2. at indsamlingen foretages i 140 liters beholder, med tømning fra standplads hver uge,
 3. at forsøgsordningen bliver obligatorisk for alle husstande i Grundejerforeningen Nørregård, samt
 4. at arbejdet med at finde en eller to grundejerforeninger mere til forsøgsordningen fortsætter samt en eller flere etageboliger.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 22

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK