Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2009

Sager 59 - 69

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 59

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jordforureningsundersøgelser på børneinstitutionerne i Rødovre Kommune
Sag nr. 60

Sagens kerne

Undersøgelser af overfladejorden på Rødovre Kommunes børneinstitutioner er nu gennemført.
På 3 institutioner er der konstateret ren jord, på 13 institutioner er der konstateret lettere forurening – det forventede niveau for byjord, og på 9 institutioner er der konstateret områder med forurening. På disse 9 institutioner skal der ske foranstaltninger til afværge af forureningen på enkelte afgrænsede områder af de ubefæstede arealer. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at børneinstitutionerne informeres om undersøgelsesresultaterne,
 2. at Rødovre Kommune fremsender undersøgelsesresultaterne til Region Hovedstaden med anmodning om, at afværgeforanstaltninger igangsættes hurtigst muligt på de 9 institutioner, hvor der er konstateret forurening, samt
 3. at Teknisk Forvaltning udfører afværgeforanstaltninger på den 9’ende institution, hvis denne ikke prioriteres af Region Hovedstaden. Oprensningen kan foretages indenfor de bevilgede midler til projektet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Offentlig debatperiode inden Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 offentliggøres
Sag nr. 61

Sagens kerne

Godkendelse af Debathæfte – før Kommuneplan 2010-2022 og igangsætning af debatperiode. I henhold til planlovens § 23d skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der i forbindelse med revision af kommuneplanen fremkaldes en offentlig debat, f.eks. i forbindelse med strategien eller ved det nye forslag til kommuneplan. I Rødovre Kommune er der tradition for at holde en debatperiode (også benævnt ”førhøring”) inden det nye forslag til kommuneplan offentliggøres. Debatperioden bygges op omkring en række borgermøder, samt udgivelse af et debathæfte. Debatperioden løber fra den 02.09.2009 til den 13.10.2009, og der er planlagt 5 borgermøder i perioden. Debathæftet indeholder en række emner som fagforvaltningerne vurderer, bør indgå i en debat om Rødovres fremtid. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller,
 1. at Debathæfte – Før forslag til Kommuneplan 2010–2022 godkendes og offentliggøres, samt
 2. at der afholdes en debatperiode fra den 02.09.2009 til den 13.10.2009, herunder inviteres til fem borgermøder.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Landsplanredegørelse 2009
Sag nr. 62

Sagens kerne

Den 08.07.2009 fremlagde Miljøministeriet Forslag til Landsplanredegørelse 2009 i offentlig høring. Høringsfristen er den 07.09.2009. Forslaget til Landsplanredegørelse 2009 indeholder de principper og prioriteter, som regeringen mener, kommunerne skal planlægge efter. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at Landsplanredegørelsens forventninger til hovedstadens planlægning er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes fokus, herunder vedtagelsen af Rødovre Kommunes klimapolitik. Det vurderes, at Rødovre Kommunes bemærkninger til forslaget bør understrege vigtigheden af, at forventningerne til hovedstadens byvækst, trafikstruktur, fortætning og grønne områder understøttes af
 • gode kollektive trafikforbindelser, herunder en forbindelse mellem metrosystemet og en kommende kollektiv trafikforbindelse ved Ring 3,
 • en Trafikplan for hovedstaden med sammenhængende og velfungerende regionale vej- bane- og stiforbindelser, samt hensyntagen til de lokale områder, der påvirkes af store trafikstrømme,
 • foranstaltninger mod støjgener, særligt ved rekreative grønne områder, samt
 • beskyttelse af grønne områder ved byfortætning.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at Rødovre Kommunes høringssvar til Forslag til Landsplanredegørelse 2009 vedtages til fremsendelse til Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Affaldsplan 2009-2020
Sag nr. 63

Sagens kerne

Den 26.06.2008 udsendte Miljøministeren et brev, som udskyder tidsfristen for de kommunale affaldsplaner med 1 år til 01.01.2010. Kommunalbestyrelsen godkendte den 26.08.2008 Teknisk Forvaltnings indstilling om på baggrund af ministerens brev at udskyde udsendelsen af planen til 01.01.2010. Det er denne plan, der nu fremlægges som Forslag til Affaldsplan 2009 – 2020 for Rødovre Kommune. Forslaget er udarbejdet på baggrund af oplæg fra I/S Vestforbrænding og indeholder i alt 15 initiativer til opfyldelse af følgende målsætninger:
 • at forebygge dannelsen af affald.
 • at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service.
 • at øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger.
Oplægget opfylder bekendtgørelsens krav til indholdet af kommunale affaldsplaner og Teknisk Forvaltning har i vid udstrækning valgt at følge oplægget fra I/S Vestforbrænding. Det godkendte forslag til affaldsplan sendes i offentlig høring fra uge 36 til uge 43 (begge medregnet) med henblik på endelig godkendelse i december 2009. Teknisk Forvaltning indstiller,
at Forslag til Affaldsplan 2009-2020 for Rødovre Kommune godkendes og sendes i offentlig høring.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vandforsyningsplan 2008 - 2018
Sag nr. 64

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2008 – 2018 til erstatning af Vandforsyningsplan 1997–2007. De væsentligste ændringer er, at Espevang Vandværk er etableret, og at Rødovre Kommune har overtaget en del myndighedsopgaver fra Københavns Amt som følge af kommunalreformen. Vandforsyningsplanen har været i høring fra den 04.03.2009–30.04.2009. Der er ikke indkommet høringssvar. Teknisk Forvaltning indstiller,

at udkast til vandforsyningsplan 2008-2018 vedtages endeligt.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandet i forbindelse med udbygning af Motorring 3
Sag nr. 65

Sagens kerne

Som led i anlæg af Frederiksundsmotorvejens første etape skal der anlægges en forbindelsesrampe, der skal føre trafik fra Frederikssundsmotorvejen til Motorring 3 mod nord. Denne rampe føres under Motorring 3 (M3) og under Jyllingevej. Forslag til tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ved M3/Jyllingevej i forbindelse med Frederiksundmotorvejens udvidelse skal godkendes, og sendes i høring hos Glostrup Kommune og Vejdirektoratet. Teknisk Forvaltning indstiller,
at forslag til tilladelse godkendes og sendes i høring hos Glostrup Kommune og Vejdirektoratet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Høring af Københavns Kommunes forslag til strategi for tung trafik
Sag nr. 66

Sagens kerne

Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til strategi for tung trafik. Forslaget er sendt i høring i perioden frem til 26.08.2009. Teknisk Forvaltning indstiller, at Københavns Kommune svares i henhold til sagsfremstillingen.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Rødovre Landsby
Sag nr. 67

Sagens kerne

Godkendelse af revideret dispositionsforslag for området Rødovre landsby, samt frigivelse af rådighedsbeløb til projektering mv. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at skitseforslaget godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med udarbejdelse af projektforslag og revideret lokalplanforslag, samt
 2. at der frigives et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag for Rødovre Landsby.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2010 - Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 68

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2010, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 19.08.2009. Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 69

Beslutning

Taget til efterretning.