Økonomiudvalget

23-01-2008

Sager 1 - 33

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Godkendelse af låneoptagelse i I/S Vestforbrænding
Sag nr. 2

Sagens kerne

Godkendelse af låneoptagelse for I/S Vestforbrænding, jf. selskabets vedtægter, § 10 stk. 14.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Vestforbrænding får en låneramme på 300 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med Varmeplan 2010,
           
 2. at Vestforbrænding løbende, i takt med udvidelse af varmeoplandet jf. aktiviteter i Varmeplan 2010, optager lån på baggrund af godkendte investeringsforslag i bestyrelsen,
      
 3. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtigelsen blev indgået, jf. vedtægtens §6, 2-3, samt
             
 4. at formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter samt at foretage omlægning af lånesammensætningen herunder valg af renteforhold samt valuta, med den tilføjelse, at denne låntagning isoleret set ikke bør påvirke hverken tidspunktet for Rudersdal Kommunes udtræden eller det økonomiske mellemværende i samme forbindelse, jf. § 18, stk. 1, 2. punktum i Vestforbrændings vedtægt.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 108 for bebyggelsen Milestedet og miljøvurdering
Sag nr. 3 (TMU 2/08)

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 108 - for bebyggelsen Milestedet med Miljøvurdering samt sammenfattende redegørelse. Lokalplantillægget omhandler nedrivning af højhusene Agerkær og Ruskær.

Forslaget til lokalplantillæg og miljøvurderingen har været udsendt i offentlig høring i perioden 10.10.2007 – 04.12.2007.

Der er rettidigt indkommet høringssvar fra Kroppedal Museum.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Tillæg 1 til Lokalplan 108 - for bebyggelsen Milestedet med Miljøvurdering samt sammenfattende redegørelse vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Byggesagsgebyr 2008
Sag nr. 4 (TMU 5/08)

Sagens kerne

Godkendelse af byggesagsgebyret for 2008. Byggesagsgebyret pristalsreguleres.

Teknisk Forvaltning indstiller,


 1. at gebyrerne fra 2007 pristalsreguleres fra nettoprisindex 113,3 til 116,0 (ca. 2 %), samt
            
 2. at gebyret for ombygning af erhvervsbyggeri sættes til 25,00 kr./m2.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Spildevandsplan for Københavns Kommune i høring
Sag nr. 5 (TMU 6/08)

Sagens kerne

Stillingtagen til Københavns Kommunes forslag til Spildevandsplan 2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune beder Københavns Kommune om at tage initiativ til en fælleskommunal juridisk udredning, bistået af Miljøcenter Roskilde, af landvæsenskommissionskendelsernes gyldighed i relation til de planlagte udbygninger,
        
 2. at Rødovre Kommune beder Københavns Kommune optage forhandlinger med Rødovre Kommune så udbygningstakten af afløbssystemet i de to kommuner kan koordineres,
             
 3. at Rødovre Kommune beder Københavns Kommune om at få udarbejdet og tilsendt de faktiske konsekvenser i form af såvel anlægsudgifter som forøgede løbende driftsudgifter for Rødovre Kommune, samt
               
 4. at Rødovre Kommune meddeler Københavns Kommune, at kommunen, set i lyset af de to første punkter, ikke betragter spildevandsplanen som bindende for Rødovre Kommune.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Renovering af afløbssystemet - ansøgning om anlægsbevilling 2008
Sag nr. 6 (TMU 7/08)

Sagens kerne

Der søges om anlægsbevilling på 11.518.000 kr. til at fortsætte renoveringen af afløbssystemet i 2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 11.518.000 kr. til at fortsætte renoveringen af afløbssystemet, samt
              
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 11.518.000 kr., som er afsat i investeringsoversigten 2008.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77
Sag nr. 7 (TMU 8/08)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag til opførelse af ny bygning til Bygningsafdelingen og ombygning af eksisterende kantinebygning.

Der søges om en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til om- og nybygning af Teknisk Forvaltning på Tæbyvej samt overførsel af midler fra drift til anlæg på 1.500.000 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at projektforslaget godkendes,
         
 2. at der gives en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til om- og nybygning af Teknisk Forvaltning på Tæbyvej,
       
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008,
          
 4. at der overføres 1.500.000 kr. fra drift til anlæg som finansieres af mindre lejeudgifter vedr. Gunnekær 28 og sparede driftsudgifter på Slotsherrensvej (Materielgården), samt
                     
 5. at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Udstyr til selvbetjening på Rødovre Kommunebiblioteker - anlægsregnskab.
Sag nr. 8 (KFU 3/08)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af selvbetjeningsudstyr til udlånsfunktionen på Hovedbiblioteket og Filialbiblioteket Trekanten.

Bevilling 19.12.2006 1.800.000 kr.
Forbrug1.799.828 kr.
Mindreforbrug 172 kr.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
      
 2. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen på 172 kr., samt
         
 3. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen i 2007, og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Etablering af 2 kunststofgræsbaner på Espelundens Idrætsanlæg
Sag nr. 9 (KFU 4/08)

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til etablering af 2 kunststofgræsbaner på Espelundens Idrætsanlæg.

Udgiften til projekteringsforslag, udbud, opfølgning og rådgivning ved ekstern rådgiver er kalkuleret til 490.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at tidsplan godkendes,
 1. at  Park- og Naturafdelingen varetager udarbejdelse af projektforslag med bistand fra ekstern rådgiver,
            
 2. at der gives projekteringsbevilling på 490.000 kr. til undersøgelse af etablering af 2 kunststofgræsbaner,
         
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 490.000 kr.,
              
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 490.000 kr. til projektering via ekstern rådgiver, som finansieres via kassebeholdningen 2008, og
         
 5. at Park- og Naturafdelingen bemyndiges til at indgå kontrakt med ekstern rådgiver.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Opførelse af ny daginstitution ved Rødovrehallen - ansøgning om bevilling
Sag nr. 10 (BSU 2/08)

Sagens kerne

Med henblik på fortsat opfyldelse af pasningsgarantien fremsættes forslag om opførelse af en ny daginstitution til 100 enheder med et samlet bruttoareal på 1.000 m2 placeret ved Rødovrehallen.

Udgifterne til opførelsen anslås til 19.000.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
           
 2. at Bygningsafdelingen varetager udarbejdelse af projekteringsforslag med bistand fra ekstern arkitekt og ingeniørrådgiver,
      
 3. at rådgiver vælges efter annonceringsfristens udløb primo februar 2008,
         
 4. at der gives en anlægsbevilling på 19.000.000 kr. til opførelse af ny daginstitution,
          
 5. at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 19.000.000 kr., og
             
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 1.500.000 til projektering, som finansieres af kassebeholdningen.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rønneholm Byggelegeplads - istandsættelse og renovering af toiletter mv., ansøgning om bevilling
Sag nr. 11 (BSU 3/08)

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til istandsættelse og renovering af toiletter mv. i Rønneholm Byggelegeplads.

Udgifterne til gennemførelse af arbejderne anslås til 500.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til istandsættelse og renovering af toiletter mv. i Rønneholm Byggelegeplads,
          
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. samt
          
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
 

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Agerkær Vuggestue - skimmelrenovering, ansøgning om bevilling
Sag nr. 12 (BSU 4/08)

Sagens kerne

I forbindelse med skimmelrenovering af gulve i grupperum blev vuggestuen i maj måned 2007 midlertidigt placeret i pavillon ved Rødovre Skole.

Skimmelrenoveringen har vist sig langt mere omfattende end først antaget, og der søges derfor om en anlægsbevilling til gennemførelse af renoveringen på 5.280.031 kr. samt bevilling til øgede driftsudgifter på 1.406.520 kr., i alt 6.686.551 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
            
 2. at Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
          
 3. at der gives en anlægsbevilling på 5.280.031 kr. til gennemførelse af skimmelrenoveringen,
           
 4. at der afsættes rådighedsbeløb på 5.280.031 kr.,
            
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 5.280.031 kr., som finansieres af kassebeholdningen, og
         
 6. at der gives en bevilling til øgede driftsudgifter på 1.406.520 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Eventuel sammenlægning af Elvergårdens vuggestue og børnehave
Sag nr. 13 (BSU 6/08)

Sagens kerne

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning om at sammenlægge institutioner med henblik på at etablere flere 0-6 års institutioner, forelægges sag om sammenlægning af Elvergårdens institutioner til én institution med en ledelse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at institutionerne i Elvergården samles under en ledelse, og at ledelsesstrukturen godkendes som foreslået af forvaltningen,
    
 2. at mindreudgiften i 2008 anvendes til møder og andre personalemæssige aktiviteter og ekstra midler på institutionens vikarbudget,
    
 3. at mindreudgiften i 2009 vil blive tilført kommunekassen i forbindelse med budgetlægningen.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Ændring af kriterierne for indskrivning i folkeskolerne i Rødovre
Sag nr. 14 (BSU 7/08)

Sagens kerne

Sagen omhandler forhold i forbindelse med indskrivningen til børnehaveklasse i skoleåret 2008/2009.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit ordinære møde den 14.11.2007 at indstille til Kommunalbestyrelsens beslutning, at 2 af de 24 pladser i planlægningstallet på de 4 nordligste skoler forbeholdes børn med en anden etnisk baggrund end dansk fra Valhøj Skoles og Hendriksholm Skoles distrikter.

På samme måde foreslås det, at der reserveres 2 af de 24 distriktspladser på Valhøj Skole og Hendriksholm Skole til etnisk danske børn.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
at der på alle skoler reserveres 2 distriktspladser, som ovenfor beskrevet.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales, dog således, at planlægningstallet på 1. – 9. klasse ændres fra 26,5 til 24.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Projekt "Børnenes og ungdommens kraftcenter" - et nålestiksprojekt i Kærene og Bybjerget i Rødovre Kommune
Sag nr. 15 (SOSU 3/08)

Sagens kerne

Boligorganisationerne KAB (tidligere AKB), AAB, RAB og Lejerbo i Kærene/Bybjerget har fået forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden om en støtteramme på 1.968.750 kr. til sociale aktiviteter.

En eventuel bevilling af beløbet er afhængig af en yderligere lokal medfinansiering på 656.250 kr., samt at kommunen anbefaler ansøgningen.

De nævnte boligorganisationer har i samarbejde med Forvaltningen udarbejdet ansøgning til projektet, der har som hovedformål at inddrage børn og unge i beslutningsprocesserne i området.

Boligorganisationerne dækker den lokale medfinansiering med ca. 450.000 kr. medens Kommunen bidrager med projektstyring, konsulentbistand m.v. til en værdi af ca. 210.000 kr. i projektperioden 2008 – 2010.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Rødovre Kommune overfor Landsbyggefonden anbefaler den foreliggende ansøgning.

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

AAB afd. 43 og 44 - Årsregnskab 2006
Sag nr. 16

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2006 for Arbejdernes Andels-Boligforening Rødovre og afdelingerne 43 Ruskær og 44 Rødovre Stationscenter.

Fællesforvaltningen indstiller:

at årsregnskab for 2006 for Arbejdernes Andels-Boligforening Rødovre og afdelingerne 43 Ruskær og 44 Rødovre Stationscenter tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Arbejdernes Boligselskab - Årsregnskab 2006
Sag nr. 17

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2006 for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 064-0 Islelund og 064 Pedersborg.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2006 for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 064-0 Islelund og 064 Pedersborg tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

AKB Rødovre - Årsregnskab 2006
Sag nr. 18

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab for Boligselskabet AKB Rødovre og afdelingerne 4001 Ved Milestedet og 4002 Doktorhaven.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2006 for Boligselskabet AKB Rødovre og afdelingerne 4001 Ved Milestedet og 4002 Doktorhaven tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Andelsboligforeningen Enighed - Årsregnskab 2006
Sag nr. 19

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2006 for Andelsboligforeningen Enighed og afdeling 1 Plovstrupvej.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2006 for Andelsboligforeningen Enighed og afdeling 1 Plovstrupvej tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Funktionærernes Boligselskab - Årsregnskab 2005/2006
Sag nr. 20

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005/2006 for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 1 og 2.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskabet 2005/2006 for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 1 Valhøjparken og 2 Titusparken tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Lejerbo Rødovre - Årsregnskab 2006
Sag nr. 21

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2006 for Lejerbo Rødovre afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2006 for Lejerbo Rødovre og afdelinger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 2, 5 og foreningen - Årsregnskab 2006
Sag nr. 22

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2006 for Postfunktionærernes Andels- og Boligforening og afdelingerne 2 Brunevang og 5 Hvidovrevej.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2006 for Postfunktionærernes Andels- og Boligforening og afdelingerne 2 Brunevang og 5 Hvidovrevej tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre almennyttige Boligselskab - Årsregnskab 2005/06
Sag nr. 23

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005/2006 for Rødovre almennyttige Boligselskab og afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2005/2006 for Rødovre almennyttige Boligselskab med afdelinger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Boligselskab, div. afdelinger - Årsregnskaber 2006
Sag nr. 24

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2006 for Rødovre Boligselskab og afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2006 for Rødovre Boligselskab og selskabets afdelinger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

RKE - Årsregnskab 2005/2006
Sag nr. 25

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005/2006 for RKE og afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2005/2006 for RKE og afdelinger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Ældreboligselskab - Årsregnskab 2006
Sag nr. 26

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2006 for Rødovre Ældreboligselskab og afdeling 1.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2006 for Rødovre Ældreboligselskab og afdeling 1 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

De Vanføres Boligselskab Ørbygård - Årsregnskab 2006
Sag nr. 27

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2006 for De vanføres Boligselskab ”Ørbygård”, Rødovre og afdeling.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab for De Vanføres Boligselskab ”Ørbygård”, Rødovre tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Den almennyttige andelsboligforening VIBO, afd. 109 - Årsregnskab 2005/2006
Sag nr. 28

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005/2006 for den almennyttige andelsboligforening VIBO, afdeling 109.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2005/2006 for den almennyttige andelsboligforening VIBO, afdeling 109, tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

VIBO, afd. 109 - Årsregnskab 2006/2007
Sag nr. 29

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2006/2007 for den almennyttige andelsboligforening VIBO, afd. 109.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskabet for den almennyttige andelsboligforening VIBO, afd. 109, tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Anlægsregnskab - IT anlæg 2006
Sag nr. 30

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg (sag nr. 123/2006).
Bevilling pr. 30. maj 2006 3.300.000 kr.
Forbrug 3.297.068 kr.
Mindreforbrug2.932 kr.

 

Direktionen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes,
       
 2. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen på kr. 2.932.
      
 3. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tiltrædelsesberetning pr. 1. januar 2007 om Kommunernes Revision A/S
Sag nr. 31

Sagens kerne

Rødovre kommune har modtaget tiltrædelsesberetning om Kommunernes Revision pr. 1. januar 2007.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,


at Kommunernes Revision A/S tiltrædelsesberetning pr. 1. januar 2007 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Trivselstiltag
Sag nr. 32

Sagens kerne

Orientering om implementering af trivselstiltag.

Direktionen har arbejdet videre med at implementere den i budget 2008 afsatte pulje på 5 mio. pr. år til trivselstiltag, samt den i budget 2007 afsatte éngangspulje på 2,1 mio. kr.

Der er truffet beslutning om at tilbyde:
Fri kaffe/te og frugt
Adgang til sports- og motionsfaciliteter
En sundhedsordning

Initiativerne implementeres i henholdsvis 1. og 2. kvartal 2008.

Herudover vil der i noget omfang være opstartsudgifter, eksempelvis til indretning af lokaler, som forventes afholdt af de i budget 2007 afsatte 2,1 mio. kr.

De resterende midler fra det afsatte éngangsbeløb forventes anvendt til implementering af en række af de tiltag, der blev ønsket på virksomhedskonferencen 2007, herunder f.eks. en sundhedskoordinator eller undervisning og instruktion i ergonomi.

Direktionen indstiller,


at orienteringen om implementeringen af trivselstiltag tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 33

Beslutning

Taget til efterretning.