Økonomiudvalget

12-03-2008

Sager 75 - 103 (TMU 39/08)

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 75

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bygningsvedligeholdelse 2008 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 76

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 19.308.000 kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2008 samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,


 1. at der gives en anlægsbevilling på 19.308.000 kr. til bygningsvedligeholdelse, samt 
          
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 19.208.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008, idet det bemærkes at det resterende rådighedsbeløb på 100.000 kr. er overført til sagen vedr. Ekspropriation Motorring 3 – stibro Hvidsværmervej og gartnerdistrikt 5.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger - ansøgning om anlægsbevilling 2008
Sag nr. 77 (TMU 36/08)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 9.904.000 kr. til etablering af ny vejbelysning ifm. kabellægning af elforsyningsledninger i Rødovre Kommune samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 9.904.000 kr. til etablering af ny vejbelysning ifm. kabellægning af elforsyningsledninger, samt
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 9.904.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Islevbadet - renovering af tag mv. - anlægsregnskab
Sag nr. 78 (KFU 24/08)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 31.08.20045.460.000 kr.
Forbrug 5.067.648 kr.
Mindreforbrug 392.352 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreudgiften på 392.352 kr. tilgår kassebeholdningen 2007.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

I/S Vestbad - forslag til etablering af forplads og udendørs cafémiljø, ansøgning om bevilling.
Sag nr. 79 (KFU 25/08)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte efter indstilling fra bestyrelsen for I/S Vestbad etablering af forplads og udendørs cafémiljø på sit møde den 29.08.2006, sag nr. 156.

Brøndby Kommune har i brev af den 25.10.2007 meddelt, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget budget 2008 på sit møde den 09.10.2007, hvori er indeholdt 750.000 kr. til renovering af forplads ved I/S Vestbad.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en revideret skitse den 29.05.2007 med tilhørende notat af 10.07.2007, hvori den overordnede udformning er beskrevet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 
 1. at Teknisk Forvaltning, Park- og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Park- og Naturafdelingen bemyndiges til at indgå kontrakt med ekstern rådgiver,
   
 3. at der gives en indtægtsbevilling til anlæg på 750.000 kr., som er Brøndby kommunes andel af udgifterne,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr.,
   
 5. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 750.000 kr. Herefter udgør den samlede bevilling til etablering af forpladsen 1.500.000 kr.,
   
 6. at der afsættes rådighedsbeløb på 750.000 kr. (udgift) samt 750.000 kr. (indtægt),
   
 7. at begge rådighedsbeløb frigives samt de 750.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008 under områdefornyelse af Kærene,
   
 8. at bestyrelsen for I/S Vestbad bemyndiges til at godkende skitseforslag, samt til at tilpasse projektet i forhold til den samlede økonomiske ramme.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Hendriksholm Skole - sydfløjen, Øen - ombygning af stueetagen til undervisningslokaler mm. samt etablering af elevator, ansøgning om bevilling
Sag nr. 80 (BSU 33/08)

Sagens kerne

Der er i 2008 afsat i alt 18.875.000 kr. i investeringsoversigten til Samlet helhedsplan for skoleudbygning.

Heraf er der afsat 3.896.000 kr. til Hendriksholm Skole til ombygning af stueetagen i Øen til undervisningslokaler mm. samt etablering af elevator.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Hendriksholm Skole, udarbejdet maj 2007.

Der søges om frigivelse af 3.896.000 kr. til ombygningen, der gennemføres med bistand fra ingeniørrådgiver.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 
 1. at tidsplanen godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver,
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 3.896.000 kr., og
   
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 3.896.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008.
   
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tinderhøj Skole - renovering af hjemkundskabslokale, projekteringsforslag - ansøgning om bevilling
Sag nr. 81 (BSU 34/08)

Sagens kerne

Der er i 2008 afsat i alt 18.875.000 kr. i investeringsoversigten til Samlet helhedsplan for skoleudbygning.

Heraf er der afsat 1.644.000 kr. til Tinderhøj Skole til renovering af hjemkundskabslokale.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Tinderhøj Skole, udarbejdet maj 2007.

Der søges om frigivelse af 1.644.000 kr. til renoveringen, der gennemføres med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 
 1. at tidsplanen godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver,
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 1.644.000 kr., og
   
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.644.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008. 

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tinderhøj Skole, skolegården - fjernelse af palavergård og etablering af legeområde, projektering - ansøgning om bevilling
Sag nr. 82 (BSU 35/08)

Sagens kerne

Der er i 2008 afsat i alt 18.875.000 kr. i investeringsoversigten til Samlet helhedsplan for skoleudbygning.

Heraf er der afsat 1.515.000 kr. til fjernelse af palavergård og etablering af legeområde i skolegården på Tinderhøj Skole.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Tinderhøj Skole, udarbejdet maj 2007.

Der søges om frigivelse af 1.515.000 kr. til udførelse af arbejdet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at tidsplanen godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern konsulent,
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 1.515.000 kr., og
   
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.515.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Islev Skole - renovering af hjemkundskabslokale, regnskab
Sag nr. 83 (BSU 36/08)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 19.12.200675.000 kr.
Bevilling 27.03.20071.378.000 kr.
I alt1.453.000 kr.
Forbrug/regnskab1.464.218 kr.
   
Merforbrug 11.218 kr.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 11.218 kr. finansieres af kassebeholdningen 2007.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Nyager Skole - ombygning af fysik-/kemilokale mm. til naturfagsområde - regnskab
Sag nr. 84 (BSU 37/08)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.
Udgifter:
Bevilling 19.12.2006 100.000 kr.
Bevilling 27.02.2006 2.814.000 kr.
Bevilling i alt2.914.000 kr.
Regnskab/forbrug 2.911.851 kr.
Mindreforbrug 2.149 kr.
  
Indtægter:
Bevilling 27.02.20061.457.000 kr.

Tilskud fra ministeriet, 50%

af regnskab/forbrug 1.455.925 kr.
Mindreindtægt 1.075 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 
 1. at regnskabet godkendes,
   
 2. at mindreudgiften på 2.149 kr. tilgår kassebeholdningen 2007, og
   
 3. at mindreindtægten på 1.075 kr. finansieres af kassebeholdningen 2007.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Forespørgsel om diæter til Integrationsrådet
Sag nr. 85

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en forespørgsel fra Integrationsrådet om modtagelse af diæter.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 
 1. at der tildeles mødediæter efter gældende takst til de valgte medlemmer af Integrationsrådet med virkning fra 1. januar 2008,
   
 2. at mødediæter udbetales i forbindelse med Integrationsrådets 4 ordinære møder årligt.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet der ydes diæter eller tabt arbejdsfortjeneste efter de gældende regler til medlemmer af Integrationsrådet med virkning fra den 1. januar 2008, der udbetales i forbindelse med Integrationsrådets 4 ordinære møder årligt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Implementering af handicappolitikken
Sag nr. 86 (SOSU 28/08)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog Rødovre Kommunes handicappolitik på septembermøderækken 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til hvordan handicappolitikken kan gøres til virkelighed.

Det vil foregå på følgende måde:
 1. Udvælgelse af konkrete fokusområder.
   
 2. I planlægningsfasen, når nye metoder skal indføres, nye bygninger skal bygges og nye arealer/veje skal etableres.
   
 3. Gennem den daglige praksis i udførelse af kommunens opgaver på handicapområdet.

I forbindelse med implementeringsprocessen vil der blive nedsat en handicappolitisk følgegruppe, der består af Handicaprådets forretningsudvalg, repræsentanter fra SeniorRådet og repræsentanter fra forvaltningerne.

Social- og Sundhedsforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for følgegruppen.

Der fremlægges samtidig et forslag til, hvordan der skal gøres status på handicappolitikken.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 
 1. at forslag til implementeringsplan sendes til høring i Handicaprådets foretningsudvalg og SeniorRådet.
   
 2. at forslag til implementeringsplan endelig godkendes på majmøderækken 2008.
 
Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales, idet det henstilles at materialet i forbindelse med gennemførelse af høringen også sendes til foreningen ”Specialbørn i Rødovre”.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalgets anbefaling indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Redegørelse 2007 for Integrationsrådets arbejde
Sag nr. 87 (SOSU 30/08)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2007.

Sagen har været behandlet i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

Kontrakt med Movia om administration og udbud af kørselskontrakter på specialundervisningsområdet
Sag nr. 88

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal tage stilling til en kontrakt med Movia om overdragelse af drift af kørsel på specialundervisningsområdet fra den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS) til Movia.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at borgmesteren bemyndiges til at underskrive den fremsendte standardkontrakt fra Movia idet det forudsættes, at ændringer i service- eller afregningskriterierne ikke påvirker den mellemkommunale balance.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Energistyringsprojekter gennemført i 2004, 2005, 2006 og 2007
Sag nr. 89

Sagens kerne

I 2007 har der været gennemført 4 energibesparende projekter finansieret af den centrale energipulje. Projekterne forventes at give en samlet årlig besparelse på 23.055 kr. I 2008 dog kun en besparelse på 6000 kr. Projekter udført i 2004 2005 og 2006 giver en besparelse på henholdsvis 208.600 kr., 168.420 kr. og 114.750 som også tilfalder kommunekassen.

Teknisk Forvaltning og Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

 
 1. at de institutioner, som har fået gennemført energiprojekter i 2004, 2005, 2006 og 2007 finansieret af den centrale energipulje, samlet får deres energibudgetter i 2007 reduceret med 497.770 kr.,
   
 2. at der gives en indtægtsbevilling på 497.770 kr.,
   
 3. at der frigives et negativt rådighedsbeløb på 497.770 kr. afsat i investeringsoversigt 2008. Rådighedsbeløbet i investeringsoversigt 2008 på 700.000 kr. tilpasses i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2007 til 2008
Sag nr. 90

Sagens kerne

I henhold til retningslinier for de decentrale institutioner og forvaltninger i Rødovre Kommune, overføres over/underskud på en række nærmere definerede konti fra regnskabsåret 2007 til budgetåret 2008. Ligeledes søges der om overførsel fra 2007 til 2008 af forskellige ikke opbrugte centrale driftsmidler.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

 
 1. at der overføres over/underskud vedrørende de decentrale enheder fra 2007 til 2008 svarende til et nettomindreforbrug i 2007 på 17.311.944 kr.,
   
 2. at der overføres over/underskud vedrørende de centrale drifts konti fra 2007 til 2008 svarende til et nettomindreforbrug i 2007 på 8.502.427 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet der overføres 225.000 kr. til Folkeoplysningsudvalgets Start- og Udviklingspulje. (Til Kommunalbestyrelsen).

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2007 til 2008 samt håndtering af et eventuelt anlægsloft
Sag nr. 91

Sagens kerne

I lighed med tidligere år er der ved årets udgang en række anlægsprojekter, der ikke er afsluttede.

Der søges derfor om overførsel af 79.693.675 kr. svarende til overførsel af netto mindreforbrug på 97.494.507 kr. og overførsel af netto mindreindtægter på -17.800.832 kr.

Det er forventningen, at der fra regeringens side indføres et anlægsloft. Derfor indstilles det, at Borgmesteren bemyndiges til at udskyde anlægsprojekter så det forventede anlægsloft ikke overskrides.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 
 1. at der gives tillægsbevillinger til budget 2008 på i alt 79.693.675 kr. og
   
 2. at Borgmesteren bemyndiges til at udskyde anlægsprojekter fra 2007 og 2008 så det forventede anlægsloft ikke overskrides.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Kommune - Årsregnskab 2006/2007
Sag nr. 92

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2006/2007 for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre af afdelingerne 1 og 2.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskabet 2006/2007 for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 1 Valhøjparken og 2 Titusparken tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ændring af vedtægter - Lejerbo Rødovre
Sag nr. 93

Sagens kerne

Repræsentantskabet for Lejerbo Rødovre har på et møde den 5. december 2007 vedtaget at ændre boligorganisationens vedtægter, for så vidt angår § 9, stk. 1 om organisationsbestyrelsens størrelse og sammensætning.

Repræsentantskabet har i den forbindelse besluttet, at der ikke fremover udpeges medlemmer til bestyrelsen for Rødovre Kommune og Lejerbos hovedbestyrelse. Bestyrelsen reduceres således fra 7 til 5 medlemmer.

Desuden har repræsentantskabet besluttet at foretage mindre redaktionel ændring i samme bestemmelse for at præcisere at suppleanter til organisationsbestyrelsen er personlige.

Fællesforvaltningen indstiller,


at vedtægtsændringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ændret forsikringsstruktur / selvforsikring af arbejdsulykker m.v.
Sag nr. 94

Sagens kerne

Nuværende forsikringsaftale hos KommuneForsikring udløber 31. december 2008. Kommunen har ret til at forlænge aftalen på samme vilkår for yderligere 1 år ad gangen med aftaleperiode på maksimalt 5 år, dvs. til endelig udløb 31. december 2010.

Før udløb af forsikringsaftalen er det nødvendigt, at foretage risikoanalyse for at vurdere hvilken risiko der fremover anbefales forsikret/selvforsikret. Det er i den forbindelse især væsentligt, at identificere en struktur der såvel organisatorisk, praktisk som økonomisk optimerer samarbejdet og sammenhængen mellem forsikring, sikring og risikostyring.

Den nuværende forsikringsstruktur trådte i kraft 1. juli 2007, og der er derfor endnu ikke tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til endeligt at vurdere på hvilke områder, det vil være hensigtsmæssigt at forsikre/selvforsikre fremover. Fællesforvaltningen anbefaler derfor, at Rødovre Kommune forlænger den nuværende forsikringsaftale foreløbig for yderligere 1 år.

Den nuværende forsikringsstruktur trådte i kraft den 1. juli 2007. Det var intentionen at vurdere resultatet af den nuværende forsikringsstruktur ved udarbejdelse af risikoregnskab for 2. halvår 2007. Det må imidlertid konstateres, at det på nuværende tidspunkt ikke kan udarbejdes et regnskab, bl.a. fordi skader relateret til perioden endnu ikke er afsluttet. Det anbefales derfor, at der i stedet udarbejdes risikoregnskab for perioden 1. juli 2007 til 31. december 2008.

Forlængelse af forsikringsaftalen medfører, at der fortsat skal afsættes en central pulje til dækning af institutionernes tab ved løsøreindbrud grundet manglende opfyldelse af KommuneForsikrings sikringskrav.

Fællesforvaltningen anbefaler, bl.a. med henblik på evt. overgang til selvforsikring af andet end arbejdsulykker, at der for at mindske risikoen for indbrud og hærværk fortsat afsættes pulje til sikring (mekanisk sikring og elektronisk overvågning).

Fællesforvaltningen indstiller,

 
 1. at den nuværende forsikringsaftale med KommuneForsikring forlænges indtil 31. december 2009,
   
 2. at risikoregnskab for perioden 1. juli 2007 til 31. december 2008 fremlægges for Kommunalbestyrelsen medio 2009.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Bemyndigelse i henhold til Styrelseslovens § 32
Sag nr. 95

Sagens kerne

Da en af de bemyndigede personer, kommunaldirektør Jens Gunst, er fratrådt Rødovre Kommune, genoptages sagen med henblik på ny udpegning.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 32: Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. I kommuner, der styres efter reglerne i § 64 eller § 64a, kan de dokumenter, der er nævnt i stk. 1, tillige underskrives af magistratmedlemmer eller udvalgsformænd og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Følgende har ovennævnte bemyndigelse:

Borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester i forbindelse med enten kommunaldirektør Jens Gunst, sekretariatschef Pia Mørch, chefjurist Jane Slott, økonomidirektør Lene Lunde Steffensen eller kontorchef Dan Birke Jakobsen.

Fællesforvaltningen indstiller,


at kommunalbestyrelsen giver ovennævnte bemyndigelse til kommunaldirektør Per Ullerichs.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 96

Sagens kerne

                                                                  Supplementsdagsorden - ÅBEN DAGSORDEN 
******************************************************************

Beslutning

Taget til efterretning.

Indsatsplan mod vandspild - anlægsregnskab
Sag nr. 103 (TMU 39/08)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for Indsatsplan mod vandspild.
Bevilling 21.12.20042.042.000 kr.
Forbrug 2.020.898 kr.
Mindre forbrug 21.102 kr.


Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindreudgiften på 21.102 kr. tilgår kassebeholdning i 2007.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).