Økonomiudvalget

21-05-2008

Sager 136 - 169

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 136

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden
Sag nr. 137 (TMU 58/08)

Sagens kerne

Region Hovedstaden har den 13.03.2008 fremlagt et forslag til regional udviklingsplan for Region Hovedstaden med titlen ”Danmarks hovedstadsregion – en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst”.

I forbindelse med strukturreformen blev den regionale udviklingsplan indført som et strategisk instrument, der skal opstille visioner for den ønskelige regionale udvikling, efter bortfaldet af egentlige regionplaner.

Den regionale udviklingsplan har været i høring i alle forvaltninger, og Teknisk Forvaltning har på baggrund af forvaltningernes tilbagemeldinger udarbejdet forslaget til høringssvar.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,


at Rødovre Kommunes høringssvar til Forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsområdet vedtages til fremsendelse til Region Hovedstaden.

Alle fagudvalg:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 138 (TMU 59/08)

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Strategi 2007.

Strategien har været fremlagt i høring i perioden 23.01.2008 til den 20.03.2008. Der er indkommet 3 høringssvar.

Teknisk Forvaltning anbefaler på baggrund af henvendelserne, at der i det videre kommuneplanarbejde fastlægges retningslinier for den kommunale detailhandelsstruktur, der sikrer Rødovre Centrums status og konkurrenceevne, at der fastlægges retningslinier der sikrer de kulturhistoriske bevaringsværdier, at der sættes fokus på hvorledes bydelscenteret ved Islev Torv kan styrkes, samt at der tages stilling til borger- og interessentinddragelse i kommuneplanarbejdet. Der vil blive inddraget mange andre emner og ovenstående præciseringer vurderes ikke at være i modstrid med den vedtagne Strategi 2007.

Jf. Planlovens § 23a skal Kommunalbestyrelsen efter udløbet af fristen tage stilling til, om der skal vedtages ændringer af den offentliggjorte strategi.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der ikke sker ændringer i den vedtagne Strategi 2007.

Alle fagudvalg:

Anbefales.

Svend Erik Pedersen (F) stemmer imod, idet der ikke ønskes givet ramme til forøgelse af Rødovre Centrums nuværende samlede butiksareal og tilladte butiksstørrelser.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 139 (TMU 60/08)

Sagens kerne

Tilkendegivelse af at Rødovre Kommune vil deltage i beliggenhedskommunernes fælles projekt ”En historisk vandring på Vestvolden”. Bevilling vil blive forsøgt indarbejdet i budget 2009 ff og vil blive sammentænkt med istandsættelse af Ejbybro.

Tilkendegivelse af at Rødovre Kommune ønsker, at deltage i de fælles projekter for hele København.

Sagen fremlægges samtidig i Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, idet en revitalisering af Københavns befæstning vil få betydning for flere forvaltningsområder.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at det overfor Real Dania tilkendegives, at Rødovre Kommune er interesseret i at deltage i fællesprojekterne om at revitalisere Københavns befæstning, men at et endelig tilsagn først kan gives når forslag til driftsøkonomi og organisering kendes og kan behandles politisk,
   
 2. at forslag til ”En historisk vandring på Vestvolden” godkendes og fremsendes til Partnerskabet bag revitalisering af Københavns befæstning, som beliggenhedskommunernes forslag, samt
   
 3. at der i budget 2009 ff forsøges indarbejdet 2,5 mio. kr. til gennemførelse af projektet ”En historisk vandring på Vestvolden”.
 
Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Igangsætning af Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 - 2018 til udstykning af boliger Tårnvej 434 - 436
Sag nr. 140 (TMU 61/08)

Sagens kerne

Igangsætning af Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 – 2018.
Ændringer gælder for rammeområde 2D01.

Københavns Energi ønsker at udstykke tre grunde af matr.nr. 74a Islev by, Islev (Islev vandværk) til parceller. Det drejer sig om ejendommens vandforsyningsanlæg og 3 tjenesteboliger.

For at Rødovre Kommune kan give samtykke til en udstykning af grundene skal udstykningen være i overensstemmelse med plangrundlaget.
Den foreslåede udstykning er ikke i overensstemmelse med plangrundlaget.

Udstykningen udløser ikke umiddelbart lokalplanpligt, da det ikke medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø jf. planloven § 13, stk. 2.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 – 2018 til udstykning af boliger Tårnvej 434-436 igangsættes.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Anmeldelse af ledig bolig - Dispensation
Sag nr. 141

Sagens kerne

Københavns Energi, Ejendomme og Services, har ved brev af 7. november 2007 meddelt, at lejemål beliggende Tårnvej 434 er ledigt.

Der er tale om en af de 4 tidligere tjenesteboliger til vandværket, som efter Københavns Kommunes udskillelse af vandforsyningen i selvstændigt aktieselskab er ejet af KE Vand A/S.

Københavns Energi, Ejendomme og Services har samtidig anmodet om tilladelse til, at lejemålet forbliver ledigt indtil KE Vand A/S har solgt ejendommen i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsen.

KE Vand A/S´ udbud af boligen afventer samtykke til udstykning fra Rødovre Kommune, hvorefter boligen vil blive solgt.

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen meddeler KE Vand A/S en frist på 1 år til at sælge boligen.

Fællesforvaltningen indstiller,


at kommunalbestyrelsen meddeler KE Vand A/S dispensation til at lade lejemålet Tårnvej 434 stå tomt, imens boligen udstykkes og sælges. Dispensation meddeles for 1 år fra kommunalbestyrelsens beslutning.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Indsamlingsordning for farligt affald i etageejendomme og boligselskaber
Sag nr. 142 (TMU 63/08)

Sagens kerne

I efteråret 2005 iværksatte Teknisk Forvaltning en forsøgsordning med indsamling af farligt affald i boligselskaber og etageejendomme. Forsøgsordningen har nu kørt i et par år, og det har vist sig, at der er et stort behov for en indsamlingsordning. Når der ikke er nogen indsamlingsordning, er der risiko for, at en stor del af det farlige affald havner som forbrændingsegnet affald, hvilket er til skade for miljøet.

Vestforbrænding tilbyder en ordning med afhentning af farligt affald i etageejendomme og boligselskaber. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at denne ordning vil kunne opfylde de miljø- og sikkerhedsmæssige krav, der er til indsamling af farligt affald.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune etablerer en frivillig indsamlingsordning for indsamling af farligt affald i etageejendomme og boligselskaber,
   
 2. at Rødovre Kommune indgår aftale med Vestforbrænding om indsamling af farligt affald i etageejendomme og boligselskaber, samt
   
 3. at ordningen finansieres via renovationstaksterne.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Indførelse af krav om brug af klare plastsække på genbrugsstationen
Sag nr. 143 (TMU 64/08)

Sagens kerne

Besøgende på Rødovre Kommunes genbrugsstation benytter i dag sorte plastsække til emballering af affaldet. Vestforbrænding har opfordret kommunerne til at skifte de sorte sække ud til fordel for klare plastsække. Spørgsmålet om klare plastsække har været drøftet i Vestforbrændings bestyrelse, hvor stemningen har været meget positiv. En del kommuner har fulgt opfordringen eller planlægger at gøre det i løbet af i år. Det forventes således at Glostrup, Herlev, Brøndby og Høje Taastrup Kommune igangsætter ordningen fra september 2008, i tilslutning til blandt andet Hillerød, Gribskov, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune, der allerede har indført ordningen.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering at indførelsen af krav om brugen af klare plastsække på genbrugsstationen vil forbedre sorteringen og øge genanvendelsen af affaldet.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der indføres krav om brug af klare plastsække på Rødovre Kommunes genbrugsstation fra den 01.09.2008.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ny takst for tømning af 140 liters beholder til dagrenovation
Sag nr. 144 (TMU 65/08)

Sagens kerne

Rødovre Kommune oplever i øjeblikket massive problemer med anmeldelser af rotter. En let tilgængelig fødekilde er vores dagrenovation. Et nyt skraldestativ med en sæk på fuldstændig plan grund er principielt rottesikkert, men det bliver hurtigt skævt og vil derfor ikke blive ved med at være rottesikker.

Teknisk Forvaltning vil derfor foreslå at det bliver muligt for borgerne at tilmelde sig tømning af en 140 liters beholder. Denne svarer i volumen til en dagrenovationssæk. Der er allerede en ordning, hvor borgerne kan vælge en 240 liters beholder. Det er dog ikke alle der har behov for den ekstra kapacitet. Derfor vil indførelsen af en 140 liters beholder være et godt alternativ til dem.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der indføres mulighed for afhentning af dagrenovation i en 140 liters minicontainer ved villaer og rækkehuse,
   
 2. at der indføres en renovationstakst I, som for 2008 udgør 2875,00 kr. pr. år, samt
   
 3. at der tilknyttes et afstandskrav til benyttelsen af en 140 liters minicontainer på maksimalt 25 meter fra fortovskant til standplads.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Strategi for I/S SMOKA
Sag nr. 145 (TMU 66/08)

Sagens kerne

I/S SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og Kemikalieaffald) har med brev af 27.02.2008 udsendt et oplæg til ny strategi for selskabet til bred politisk drøftelse i kommunerne. I oplægget skitseres de tendenser, der har været dominerende de seneste år, bl.a. faldende mængder affald og stigende enhedsomkostninger for behandling af affaldet på de kommunale modtagecentre.

Oplægget har været behandlet på SMOKA’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 16. 01.2008 og bestyrelsesmøde den 26.02.2008. SMOKA indstiller på baggrund af selskabets situation, at ejerkommunerne drøfter SMOKA’s fremtidige udvikling og giver mandat til, at der arbejdes videre med at udvikle en mere robust fremtidsmodel for SMOKA.

I strategioplægget fra SMOKA foreslås at en fremtidig model i form af et driftsselskab ejet af Amagerforbrænding, Vestforbrænding, Nordforbrænding og KARA/NOVEREN i fællesskab undersøges nærmere.

Det er ikke vurderingen, at en sådan model er realistisk. Samtidig er det vurderingen, at det er nødvendigt, at der etableres en mere bæredygtig og enkel organisation omkring SMOKA’s drift.

Med hensyn til etablering af et nyt driftsselskab, så findes der allerede et fælles driftsselskab i fælles regi af Amagerforbrænding og Vestforbrænding. Dette selskab er AV Miljø.

Det foreslås derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for SMOKA, AV Miljø, Amagerforbrænding og Vestforbrænding, der skal kortlægge de opgaver, der skal overføres til AV Miljø samt udarbejde oplæg til gennemførelse af en overdragelse af opgaverne til AV Miljø. Direktørerne for Vestforbrænding og SMOKA kan udarbejde et kommissorium for arbejdsgruppen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,


at Rødovre Kommune indstiller til repræsentantskab og bestyrelse i I/S SMOKA, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for SMOKA, AV Miljø, Amagerforbrænding og Vestforbrænding, der skal kortlægge de opgaver, der skal overføres til AV Miljø samt udarbejde oplæg til gennemførelse af en overdragelse af opgaverne til AV Miljø.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Godkendelse af Budget 2009 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S
Sag nr. 146 (TMU 67/08)

Sagens kerne

Godkendelse af Budget 2009 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til Budget 2009 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S godkendes uden bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Evaluering og kontraktforlængelse af servicebussen
Sag nr. 147 (TMU 68/08)

Sagens kerne

Efter evaluering af servicebussen besluttede udvalget at sende en ændret ruteplan i høring. Teknisk Forvaltning har nu samlet op på de forslag, der er indkommet ved høringen, og udarbejdet et revideret forslag til ny busrute.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at høringen om ny servicebusrute og de indkomne høringssvar tages til efterretning,
   
 2. at vedlagte forslag til ny servicebusrute med betjening af Brunevang besluttes til implementering fra næste køreplanskifte den 19.10.2008, samt
   
 3. at de hørte foreninger orienteres i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Lynettefællesskabet I/S - ansøgning om anlægsbevilling 2008
Sag nr. 148 (TMU 69/08)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1,96 mio. kr. til dækning af Rødovre Kommunes anlægsbidrag til Lynettefællesskabet I/S i 2008, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1,96 mio. kr. til anlægsbidrag til Lynettefællesskabet I/S, samt
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1,96 mio. kr., afsat i Investeringsoversigten 2008.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

I/S Vestbad - ud- og ombygning, ansøgning om rådighedsbevilling 2008
Sag nr. 149 (KFU 33/08)

Sagens kerne

Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på 4.005.645 kr. til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 30.03.2004 godkendte anlægsbevilling på 55.124.000 kr. til ud- og ombygning af Vestbad.

Godkendelse af frigivelse af indtægtsbevilling på halvdelen 2.002.822 kr. i 2008 fra Brøndby kommune.

Der er i investeringsoversigten 2008 afsat et rådighedsbeløb på 8.125.000 kr. samt en indtægt fra Brøndby Kommune på 4.062.000 kr.

Den samlede frigivne rådighedsbevilling udgør herefter 54.410.645 kr.
Den samlede fremskrevne rådighedsbevilling udgør i alt 58.530.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der frigives et rådighedsbeløb på 4.005.645 kr. i 2008 til finansiering af ud- og ombygning af Vestbad, afsat i investeringsoversigten 2008, og
   
 2. at der frigives en indtægtsbevilling på i alt 2.002.822 kr. fra Brøndby Kommune afsat i investeringsoversigten 2008.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Opførelse af ny daginstitution ved Rødovrehallen - projektforslag, ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb
Sag nr. 150 (BSU 64/08)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af 22.04.2008 til opførelse af ny daginstitution ved Rødovrehallen.

Godkendelse af at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation til entreprenører, der producerer modulbyggeri med rumstore elementer.

Der er i møderækken i januar måned 2008 givet en anlægsbevilling på 19.000.000 kr.

Endvidere blev der i januarmøderækken 2008 frigivet rådighedsbeløb til projektering på 1.500.000 kr.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 13.700.000 kr.

Den samlede frigivne rådighedsbevilling udgør herefter 15.200.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
   
 4. at en eventuel nødvendig tilpasning af projektet efter licitation varetages af Teknisk Forvaltning i samarbejde med ekstern rådgiver og Børne- og Kulturforvaltningen, og
   
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 13.700.000 kr., hvorefter den samlede frigivne bevilling udgør 15.200.000 kr.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Valhøj Skole - helhedsplan, pædagogisk servicecenter mm. - regnskab
Sag nr. 151 (BSU 65/08)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
 
Bevilling 21.12.2004 300.000 kr.
Bevilling 26.04.2005 200.000 kr.
Bevilling 31.05.2005 5.500.000 kr.
Bevilling 28.03.2006 5.069.000 kr.
I alt 11.069.000 kr.
Forbrug 10.892.492 kr.
Mindreforbrug 176.508 kr.
 
Mindreforbruget skyldes, at nøglesystemet endnu ikke er udskiftet. Der er i bevillingen indeholdt 255.000 kr. til denne udskiftning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreudgiften på 176.508 kr. tilgår projektet vedrørende elektronisk adgangskontrol/udskiftning af nøglesystemer på skolerne.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Skole-IT – forslag til IT-handleplan 2009-12
Sag nr. 152 (BSU 66/08)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til IT-handleplan 2009–12.
 
IT-handleplanen indeholder forslag til videreudvikling af IT på skoleområdet samt en statusdel på IT-handleplanen 2004-08. 
 
IT-handleplan 2009-12 understøtter den af Kommunalbe-styrelsen vedtagne IT-læringsplan på folkeskoleområdet. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 
 
at handleplanen drøftes og vurderes for så vidt   angår vi-sions- og indholdsdelen.
 
Børne- og Skoleudvalget:
 
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Opnormering af Byggelegeplads Broparken
Sag nr. 153 (BSU 68/08)

Sagens kerne

Broparken Byggelegeplads har ansøgt om en opnormering af pladsantallet fra 80 til 110 pladser. Ansøgningen er begrundet i en større søgning til institutionen, end den kan imødekomme.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Broparkens Byggelegeplads opnormeres fra 80 til 110 børn pr. 01.08.2008, og
   
 2. at budgetforslag 2009 ff. tilrettes i overensstemmelse hermed.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Opnormering af dagskolen på Rødovre Kommunale Ungdomsskole
Sag nr. 154 (BSU 69/08)

Sagens kerne

På baggrund af et øget behov for pladser på Rødovre Kommunale Ungdomsskoles undervisningstilbud ”Dagskolen” ønskes der en opnormering af elevtallet fra 18 til 24 elever.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at den midlertidige opnormering fra 18 til 21 elever gøres permanent, og
   
 2. at Dagskolen yderligere opnormeres fra de nuværende 21 elever til 24 elever fra og med skoleåret 2008/2009.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Den selvejende institution Vuggestuen Bybjerget - Regnskab 2007
Sag nr. 155 (BSU 70/08)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2007 for den selvejende institution Vuggestuen Bybjerget.

Regnskabet er fremsendt til BDO Kommunernes Revision til påtegning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro - Regnskab 2007
Sag nr. 156 (BSU 71/08)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2007 for den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro.

Regnskabet er fremsendt til BDO Kommunernes Revision til påtegning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus - Regnskab 2007
Sag nr. 157 (BSU 72/08)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2007 for den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus.

Regnskabet er fremsendt til BDO Kommunernes Revision til påtegning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads - Regnskab 2007
Sag nr. 158 (BSU 73/08)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2007 for den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads.

Regnskabet er fremsendt til BDO Kommunernes Revision til påtegning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Årsregnskab 2007 - Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 159 (SOSU 48/08)

Sagens kerne

Fremlæggelse af årsregnskab samt revisionsprotokollat for Rødovre Ungdomspension.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at regnskabet med tilhørende revisionsprotokollat for året 2007 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Høring vedrørende udkast til forebyggelsespolitik og udkast til strategi for kronisk sygdom
Sag nr. 160 (SOSU 49/08)

Sagens kerne

Region Hovedstaden har anmodet om høringssvar på udkast til henholdsvis forebyggelsespolitik og strategi for kronisk sygdom med høringsfrist 16. maj 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar, og anmoder om godkendelse af, at dette - efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget - fremsendes til Region Hovedstaden under forudsætning af endelig godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at forslag til høringsbrev vedrørende udkast til henholdsvis forebyggelsespolitik og strategi for kronisk sygdom fremsendes til Region Hovedstaden under forudsætning af efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Dorthe Mariehjemmet - Budget og regnskab 2007
Sag nr. 161 (SOSU 51/08)

Sagens kerne

Fremlæggelse af driftsregnskab og status samt revisionsberetning for Dorthe Mariehjemmet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at regnskabet med tilhørende revisionsberetning for året 2007 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Årsregnskab 2007
Sag nr. 162

Sagens kerne

Årsregnskabet for 2007 fremsendes.

Årsregnskabet består af følgende elementer:
 • Årsregnskab 2007, som i år er udbygget med et personalepolitisk regnskab
   
 • Grønt regnskab 2007
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at årsregnskab 2007 afgives til revisionen,
   
 2. at grønt regnskab 2007 tages til efterretning,
   
 3. at der overføres et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. fra 2007 til 2008 vedrørende konto 08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller pkt. 1 og pkt. 3 til godkendelse. Pkt. 2 tages til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Analyse - Hjælpemiddelområdet
Sag nr. 163

Sagens kerne

Med udgangspunkt i det merforbrug der årligt har været på hjælpemiddelområdet siden 2002, har Økonomiudvalget udtrykt ønske om at få kigget nærmere på området forud for budget 2009. Der foreligger nu en analyse af hjælpemiddelområdet.

Økonomi- og Personaleforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Økonomiudvalget tager analysen af hjælpemiddelområdet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Dispensation for bopælspligt
Sag nr. 164

Sagens kerne

Rødovre Kommune har den 18. januar 2008 modtaget ansøgning om dispensation fra bopælspligt for lejemål 535 i Rødovre Centrum. Der er tale om en etværelses lejlighed på 37 m2.

Ansøger bor og har folkeregisteradresse i Odense, og arbejder i SuperBrugsen i Skovlunde. Ansøger benytter boligen til overnatning og ophold 1 - 4 gange om ugen og forventer at benytte lejemålet i endnu 1 – 1½ år. Ansøger har benyttet lejemålet siden 1. januar 2008.

Boligen har tidligere været anvendt til helårsbeboelse og må ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tages i brug til sommerbeboelse el. lign. midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat benyttes til helårsbeboelse.

Udgangspunkt er, at boligen skal benyttes til helårsbeboelse. Der foreligger ikke oplysninger, der kan begrunde samtykke til midlertidig benyttelse. Det bemærkes i den forbindelse, at ansøger ikke skal arbejde i Rødovre Kommune.

Fællesforvaltningen indstiller,


at samtykke til midlertidig benyttelse afslås.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

RKE - Årsregnskab 2006/2007
Sag nr. 165

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2006/2007 for RKE og afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2006/2007 for RKE og afdelinger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Boligselskab Afdeling 12, Rødager Alle / Ansøgning om godkendelse af huslejestigning i forbindelse med individuelle køkkenudskiftninger
Sag nr. 166

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab har bedt kommunalbestyrelsen godkende, at beboerne får mulighed for at iværksætte individuelle moderniseringer af køkkener.

Det er på beboermøde den 14. maj 2007 vedtaget at optage et realkreditlån på op til 2.000.000 kr. til køkkenmoderniseringerne. Låneoptagelse sker etapevis inden for rammen på 2.000.000 kr.

De enkelte køkkenmoderniseringer vil koste 75.000 kr., hvoraf afdelingen yder tilskud på 5.000 kr.

Den gennemsnitlige husleje for afdelingen er ca. 3.240 kr. pr. måned svarende til 518,35 kr. pr. m2. Lejestigningen efter moderniseringen er på ca. 600 kr. pr. måned svarende til en stigning på 18,5 %.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at kommunalbestyrelsen godkender at beboerne får mulighed for at iværksætte individuelle moderniseringer af køkkener,
   
 2. at kommunalbestyrelsen godkender, at boligselskabet kan optage lån til køkkenmoderniseringer inden for en ramme på 2.000.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

AKB afdeling Milestedet/ Ansøgning om nedlæggelse af lejemål til brug for Kærstedet
Sag nr. 167

Sagens kerne

I forbindelse med udflytning og nedrivning af AAB, afdeling 43’s højhuse i Kærene, hvor værestedet Kærstedet tidligere har haft til huse på adressen Ruskær 57, 1., har det været nødvendigt at finde et erstatningslejemål til Kærstedet.

Rødovre Kommune har overfor AKB afdeling Milestedet tilkendegivet at være interesseret i at overtage lejemålet Nørrekær 3, 2. tv. til formålet.

AKB afdeling Milestedet har på afdelingsbestyrelsesmøde den 11. december 2007 og organisationsbestyrelsen i møde den 6. maj 2008 behandlet og godkendt Rødovre Kommunes ønske om at overtage lejemålet Nørrekær 3, 2. tv. til Kærstedet, hvorfor Rødovre Kommune nu får nøgler til lejemålet og indretter det til værested.

Fællesforvaltningen indstiller,


at lejemålet Nørrekær 3, 2. tv. nedlægges som beboelse og overgår til Kærstedet, værested for visiterede psykisk syge.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Leasing til etablering af IT til nye daginstitutioner
Sag nr. 168

Sagens kerne

Rødovre Kommune er ved at etablere to nye daginstitutioner; ”Regnbuen” og ”daginstitution ved Rødovrehallen”.

Der skal etableres IKT forsyning (edb og telefoni) til disse bygninger.

Ved nedgravning fra Valhøj Skole til Regnbuen passeres Æblehaven, som der derfor fordelagtigt kan laves en stikledning til.

Etableringen af anlægget – estimeret samlet til 380.000 kr. – ønskes finansieret ved en 8-årig leasing aftale, som finansieres gennem de afsatte driftsmidler til de involverede institutioner.

Direktionen indstiller,
 1. at IKT kontoret til etablering af IKT forsyning af tre dagsinstitutioner kan anskaffe for op til 380.000 kr., finansieret ved 8-årig leasing,
   
 2. at leasingudgifterne afholdes inden for driftsbudgetterne til de to nye børnehaver, samt fra IKT budgettet til Æblehavens IT forsyning.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 169

Beslutning

Taget til efterretning.