Økonomiudvalget

01-10-2008

Sager 629 (Supplerende) - 278

Fold alle ud

Budgetforslag 2009 -budgetoverslagsår 2010-2012, 2. behandling
Sag nr. 629 (Supplerende)

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede hhv. den 20. august og 9. september budgetforslag 2009.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:
 • Administrationens tekniske ændringsforslag.
 • Politiske ændringsforslag.
 • Øvrige ændringsforslag.
 
Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 10. september 2008. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye KB-beslutninger, ny lovgivning, fejl og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag
Der er fremsat politiske ændringsforslag fra grupperne:
A, B, C, F, O, V og Ø (forlig)

Øvrige ændringer
Kirken har indmeldt tal, som betyder, at kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller:
 1. at budgetforslag 2009 (2010-2012) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemningshæftet,
   
 2. at der vælges det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2009, jf. afstemningshæftets punkt 237,
   
 3. at der tages stilling til de politiske ændringsforslag til budgetforslag 2009 (2010-2012) og kassebeholdningen, jf. afstemningshæftet,
   
 4. at taksterne for forsyningsvirksomhederne fastsættes, så Velfærdsministeriets regler for mellemværender med kommunen efterleves. For vand og spildevand forudsættes dog selskabsgørelse fra 2009, hvorfor taksterne på disse områder udelukkende er pris- og lønfremskrevet i budget 2009,
   
 5. at kirkeskatten for 2009 fastsættes til 0,72 procent, og
   
 6. at de afsatte rådighedsbeløb på 72.904.569 kr. i 2009 til gennemførelse af udskudte allerede frigivne anlægsprojekter fra 2008 frigives. Anlægsprojekterne fremgår af bilag 4.
  

Beslutning

Budgetforslag 2009 – budgetoverslagsår 2010-2012 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 7. oktober 2008 jfr. afstemningshæftet.

Diverse


Bilag: Afstemningshæfte


Sag nr. 278

Sagens kerne

Klik her for at se afstemningshæftet

Beslutning

Taget til efterretning.