Økonomiudvalget

19-11-2008

Sager 300 - 322

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 300

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - årsrapport 2007
Sag nr. 301 (RKF 22/08)

Sagens kerne

Godkendelse af årsrapport inkl. Regnskab 2007 for RKF.

Regnskabet udviser et afdrag på RKF´s gæld til Rødovre Kommune på 2,9 mio. kr.

Restgælden pr. 31.12.2007 udgør 5,1 mio. kr. til Rødovre Kommune og 0,3 mio. kr. til Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS).

Teknisk Forvaltning indstiller,


at årsrapporten inkl. Regnskab 2007 godkendes.

Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Revision af betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg
Sag nr. 302 (TMU 118/08)

Sagens kerne

Forslag til revision af Rødovre Kommunes betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til revision af Rødovre Kommunes betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg godkendes, således at vandafledningsbidraget fremover kan ændres uafhængigt af budgetprocessen.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Forhøjelse af takster for vand og spildevand
Sag nr. 303 (TMU 119/08)

Sagens kerne

Forslag om forhøjelse af takster for vand og spildevand.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at vandafgiften, som p.t. er 20,00 kr. og i vedtaget budget 2009 er 20,75 kr. (inkl. afgift og ekskl. moms) forhøjes pr. 01.01.2009 til 21,60 kr. (inkl. afgift og ekskl. moms),
 2. at vandafledningsafgiften, som p.t. er 12,50 kr. og i vedtaget budget 2009 er 13,00 kr. (ekskl. moms) forhøjes pr. 01.01.2009 til 26,70 kr. (ekskl. moms), samt
 3. at takstforhøjelsen afregnes ved udsendelse af ny opkrævning i løbet af foråret 2009, som beskrevet.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Sagen udsat.

Selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune
Sag nr. 304 (TMU 120/08)

Sagens kerne

Selskabsgørelse af vand- og spildevandsforsyningen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der etableres en selskabsstruktur med et overordnet holdingselskab om benævnes Rødovre Forsyning A/S med to underliggende aktieselskaber, et for vand som benævnes Rødovre Vand A/S, og et for spildevand/kloak som benævnes Rødovre Spildevand A/S,
 2. at alle overenskomstansatte medarbejdere placeres i holdingselskabet, Rødovre Forsyning A/S,
 3. at generalforsamlingen initialt vælger udvalgsmedlemmerne fra Teknik- og Miljøudvalget som bestyrelse, at det sker på Kommunalbestyrelsesmøde ved en møderække i løbet af foråret, og at bestyrelsens valgperiode følger den kommunale valgperiode,
 4. at bestyrelsesmedlemmerne og direktion er den samme i alle tre selskaber,
 5. at bestyrelsen ikke modtager vederlag,
 6. at selskabet etableres som mindste forandringsmodel i forhold til i dag og at Birgit Knudsholt udpeges som direktør for selskabet og daglig leder bliver Jane B. Madsen,
 7. at der etableres selskaber ved indskud af vand og spildevandsforsyningernes aktiver (apportindskud), hvorved der ikke skal bruges indskud af kontanter,
 8. at vand- og spildevandsforsyningen selskabsgøres pr. 01.01.2009, således at der kan indføres takstforhøjelse før prisloft forventes at træde i kraft pr. 01.01.2010,
 9. at der afholdes stiftende generalforsamling i forbindelse med Kommunalbestyrelsesmøde i løbet af foråret 2009, samt
 10. at indtil selskaberne er stiftet, bestyrelse og direktør er endelig udpeget varetager Teknisk Forvaltning ledelse, administration og bogføring af vand- og spildevands-forsyningen som beskrevet.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Sagen udsat.

Ansøgning om drift og anlægsbevilling til vand- og spildevandsforsyningen
Sag nr. 305 (TMU 121/08)

Sagens kerne

Ansøgning om drifts- og anlægsbevilling til vand- og spildevandsforsyningen til budget 2009, som blev ”nulstillet” i budgetlægning for 2009.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der til vandforsyningen gives en indtægtsbevilling på 41,1 mio. kr. og en driftsudgiftsbevilling på 29,3 mio. kr. i budget 2009,
 2. at der til spildevandsforsyningen gives en indtægtsbevilling på 49,5 mio. kr. og en driftsudgiftsbevilling på 13,2 mio. kr. i budget 2009,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til investeringer i anlæg for vandforsyningen og 18,5 mio. kr. for spildevandsforsyningen i budget 2009,
 4. at der afsættes rådighedsbeløb på henholdsvis 7,8 mio. kr. for vandforsyningen og 18,5 mio. kr. for spildevandsforsyningen i budget 2009, samt
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. for vandforsyningen og 18,5 mio. kr. for spildevandsforsyningen som finansieres over kassebeholdningen.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Sagen udsat til december møderækken.

VVM: København-Ringsted projektet
Sag nr. 306 (TMU 122/08)

Sagens kerne

Stillingstagen til bemærkninger til Trafikstyrelsens miljøredegørelse for København-Ringsted projektet, som er i høring i perioden fra den 22.09.2008 til den 01.12.2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at det meddeles Trafikstyrelsen, at Rød-ovre Kommune ikke kan gå ind for 5. sporsløsningen, da Rødovre Kommune ikke umiddelbart kan få glæde af et ekstra spor på passagersiden, men vil få de negative konsekvenser i form af ekstra støjgener og vibrationer som følge af den forøgede togtrafik samt gener under anlægsarbejdet,
 2. at det meddeles Trafikstyrelsen, at 5. sporsløsningen, afhængigt af den valgte støjafskærmning, kan medføre planlægningsmæssige begrænsninger for miljøfølsom arealanvendelse i de nærliggende områder i Rødovre Kommune,
 3. at det meddeles Trafikstyrelsen, at der ved realisering af København-Ringsted projektet bør tages hensyn til Vestvolden, samt
 4. at det meddeles Trafikstyrelsen, at det oppumpede grundvand i forbindelse med grundvandssænkninger bør afledes til recipient eller nyttiggøres frem for afledning til kloak.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Klimapolitik
Sag nr. 307 (TMU 124/08)

Sagens kerne

Stillingtagen til udarbejdelse af klimapolitik for Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune udarbejder en klimapolitik med målsætninger og forslag til handlemuligheder.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Taxinævnet i Region Hovedstaden
Sag nr. 308 (TMU 126/08)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29.04.2008 (sag nr. 106) at godkende oprettelsen af det fælleskommunale nævn ”Taxi-nævnet i Region Hovedstaden” og vedtægterne.”

Siden har Statsforvaltningen arbejdet videre med sagen og der foreligger nu de endeligt godkendte vedtægter.

KKR Hovedstaden opfordrede derfor i mail af 25.09.2008 Kommunalbestyrelserne om at behandle sagen i oktober eller november i år.

Helsingør Kommune og Bornholms Regionskommune har valgt ikke at deltage, hvilket har givet anledning til konsekvensændringer i vedtægterne og forretningsordenen.

Af Taxinævnets vedtægter fremgår det, at nævnet skal bestå af i alt 13 medlemmer.

KKR Hovedstaden har på baggrund af 22 kommuners indstilling behandlet udpegningen den 13.06.2008 og indstiller følgende 8 medlemmer:
Leif Pedersen, Albertslund (SF)
Ib Terp, Brøndby (A)
Lizzie Hansen, Høje-Taastrup (A)
Peter Mikkelsen, Rødovre (Ø)
Vibeke Peschardt, Rudersdal (B)
Egil Møller, Egedal (O)
Thomas Bak, Fredensborg (V)
Jens Jørgen Nygård, Egedal (C)

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune tiltræder KKRs indstilling af medlemmer til taxinævnet, samt
 2. at Rødovre Kommune godkender de tilrettede vedtægter og forretningsorden.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ordensreglement for fritidsbrugernes anvendelse af idrætsanlæg og skoler
Sag nr. 309 (KFU 70/08)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået og ajourført ordensreglementer for følgende områder:
 • Espelundens Idrætsanlæg – bygninger
 • Espelundens Idrætsanlæg og Rødovre Stadion
 • Rødovrehallen
 • Rødovre Stadionhal
 • Rødovre Skøjte Arena
 • Jyllingevej 128
 • Islevbadet
 • Hendriksholm Skole
 • Islev Skole
 • Milestedets Skole / 10. klasseskolen
 • Nyager Skole
 • Rødovre Skole
 • Tinderhøj Skole
 • Valhøj Skole
 • Festsale – på Islev, Tinderhøj og Valhøj skoler
Ordensreglementerne er gældende for fritidsbrugernes anvendelse af idrætsanlæg og skoler.

Ændringerne er primært begrundet i de restriktioner, som har hjemmel i den nye rygelov.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at de ændrede ordensreglementer godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Oprettelse af børnehaveklasse på Skovmoseskolen 2009-2010
Sag nr. 310 (BSU 129/08)

Sagens kerne

Som følge af at børnehaveklassen ved lov er gjort obligatorisk fra skoleåret 2009/2010, foreslås det, at der oprettes en børnehaveklasse på Skovmoseskolen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der oprettes en børnehaveklasse på Skovmoseskolen fra skoleåret 2009/2010,
 2. at indtægter og udgifter indarbejdes i budgettet for 2010, og
 3. at der finder en budgetomplacering sted medio 2009, når det efter visitationerne vides, hvor mange børn der visiteres til tilbudet.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tidlig indskrivning i SFO
Sag nr. 311 (BSU 131/08)

Sagens kerne

Med henblik på at etablere en mere rolig skolestart samt at medvirke til overholdelse af pasningsgarantien på daginstitutionsområdet, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at starttidspunktet i SFO for børnehaveklassebørnene flyttes til 01.05. og 15.05. fra og med skoleåret 2009/2010.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at starttidspunktet i SFO fremover er pr. 01.05. og 15.05,
 2. at SFO’erne kompenseres med børnehavenormering for maj og juni måneder og SFO normering i juli måned,
 3. at engangsudgifterne finansieres over konto for SFO-udvidelse i 2009,
 4. at SFO’ernes normeringsudvidelse og øgede aktivitetsmidler finansieres af midler fra daginstitutionsområdet i 2009, herunder konvertering af turprojektpladser. I 2009 3.598.454 kr.,
 5. at der fra budget 2010 ff. indarbejdes økonomi til den tidlige indskrivning, jf. rygsækmodellen til SFO svarende til 3.409.354 kr. reguleret for korrekt børnetal,
 6. at normtallet for aktivitetsmidlerne ændres i forhold til den tidlige indskrivning og indarbejdes i budget 2010 ff. svarende til 189.100 kr. reguleret for korrekt børnetal, samt
 7. at forældrene opkræves SFO-takst for hele perioden.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales, idet punkt 1 ændres til:

”At starttidspunktet i SFO fremover er 01.05. og 15.05. Hvis en skole kun ønsker ét starttidspunkt, kan det aftales mellem skolens ledelse og skoleafdelingen. I givet fald er starttidspunktet 01.05.”

Beslutning

Børne- og Skoleudvalgets anbefaling indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Oprettelse af praktikpladser for pædagogiske assistenter i Rødovre Kommune
Sag nr. 312 (BSU 132/08)

Sagens kerne

Med trepartsaftalen mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og de faglige organisationer er det aftalt at øge dimensioneringen af praktikpladser på SOSU-uddannelserne på landsplan, herunder den pædagogiske assistentuddannelse (PAU).

Rødovre Kommune er derfor forpligtet til at oprette 4 praktikpladser til PAU-studerende i 2009.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der i 2009 oprettes fire praktikpladser til PAU-elever i henhold til lovgivningen,
 2. at der som udgangspunkt reserveres to pladser i 2009 til uddannelse af allerede ansat ufaglært personale eller unge som skal hjælpes ind i et uddannelsesforløb, og
 3. at de økonomiske konsekvenser ved oprettelse af praktikpladser afklares og medtages ved budgetlægningen til 2010.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ansøgning som leverandør til fritvalgsordningen- P.Obel Hjemmepleje Service
Sag nr. 313

Sagens kerne

P. Obel Hjemmepleje Service har d. 20. oktober 2008 søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

P. Obel Hjemmepleje Service opfylder Rødovre Kommunes krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at P. Obel Hjemmepleje Service godkendes som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp,
 2. at kontraktindgåelsen sker med ikrafttræden pr. d. 1. december 2008

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Godkendelse af private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere
Sag nr. 314 (SOSU 109/08)

Sagens kerne

Forvaltningen har udarbejdet en procedure for godkendelse af private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere beliggende i Rødovre Kommune.

Baggrunden for udarbejdelsen er, at ansvaret for godkendelse pr. 1. januar 2007 overgik til kommunerne.

Godkendelsesproceduren indeholder, dels en manual for behandling af ansøgning om godkendelse af henholdsvis private opholdssteder og private bo- eller behandlingstilbud, dels af en vejledning til borgere, virksomheder m.fl., der ansøger om godkendelse.

Derudover indgår et aftaledokument vedrørende henholdsvis private opholdssteder og private bo- eller behandlingstilbud.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at proceduren godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Nedskrivning af anlægsbevillinger i 2008
Sag nr. 315

Sagens kerne

Anlægsloftet i 2008 medfører, at en række konkrete anlægsprojekter i 2008 er udsat eller stoppet. De udsatte og stoppede anlægsprojekter indebærer, at der i 2008 kan forventes mindreforbrug inden for en række anlægsbevillinger.

Med denne sag foreslås nedskrivning af anlægsbevillinger givet for 2008, så bevillingerne svarer til det forventede forbrug.

Økonomi og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt -133.296.632 kr. til budget 2008, svarende til den samlede nedskrivning af udsatte og stoppede anlægsprojekter (beløbet er udspecificeret på de enkelte projekter i vedlagte bilag 1),
 2. at det forventede mindreforbrug på -133.296.632 kr. tilfalder kassebeholdningen i 2008.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

3/4 årsregnskabet 2008 - ansøgning om tillægsbevillinger
Sag nr. 316

Sagens kerne

I forbindelse med budgetopfølgningen for 2008 har Direktionen i lighed med tidligere år, gennemgået de centrale drifts- og finansieringskonti. I denne sag søges tillægsbevillinger på de områder, hvor der forventes afvigelser i forhold til budget 2008, der ikke kan dækkes af forventede mindreforbrug på andre områder.

Der søges om samlet 13.752.089 kr. i tillægsbevillinger.

Opdelt på bevillingsniveau udgør tillægsbevillingerne pr. udvalg:

Indtægtsbevillinger:
Teknik- og Miljøudvalget0
Børne- og Skoleudvalget-355.941
Kultur- og Fritidsudvalget -177.992
Social- og Sundhedsudvalget-8.165.155
Beskæftigelsesudvalget17.362.620
Økonomiudvalget -5.768.723
I alt 2.894.809
Note: + = mindreindtægt og - = merindtægt

Udgiftsbevillinger:
Teknik- og Miljøudvalget-1.061.980
Børne- og Skoleudvalget845.538
Kultur- og Fritidsudvalget -674.881
Social- og Sundhedsudvalget31.079.442
Beskæftigelsesudvalget-14.102.051
Økonomiudvalget -5.228.788
I alt 10.857.280
Note: + = merudgifter og - = mindreudgifter Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives indtægtsbevillinger til Børne- og Skoleudvalget på -355.941 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på -177.992 kr., Social- og Sundhedsudvalget på -8.165.155 kr., Beskæftigelsesudvalget på 17.362.620 kr. og Økonomiudvalget på -5.768.723 kr.
 2. at der gives udgiftsbevillinger til Teknik- og Miljøudvalget på -.1061.980 kr., Børne- og Skoleudvalget på kr. 845.538 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på kr. -674.881 kr., Social- og Sundhedsudvalget på kr. 31.079.442 kr., Beskæftigelsesudvalget på 14.102.051 kr. og Økonomiudvalget på -5.228.788 kr.
 3. at tillægsbevillingerne på 13.752.089 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ansøgning om generel kommunal forhåndsgodkendelse til optagelse af ustøttede realkreditlån - Andelsboligforeningen Enighed
Sag nr. 317

Sagens kerne

Boligforeningen Enighed har ansøgt Rødovre Kommune om generel godkendelse af optagelse af lån til individuelle forbedringer og tilbygninger af afdelingens parcelhuse.

Beboerne har på beboermøde den 13. marts 2008 godkendt, at der kan optages lån til forbedringer og tilbygninger på op til 205.000 kr. pr. husstand.

Den gennemsnitlige husleje i boligforeningen er 3.101 kr. pr. måned. Optagelse af maksimum lånebeløb vil medføre en huslejestigning på 1.659 kr. pr. måned svarende til ca. 53 %. Huslejen vil således efter optagelse af lån udgøre ca. 4.760 kr. pr. måned, svarende til ca. 709 kr. pr. m2.

Det er ikke sædvanlig praksis i Rødovre Kommune at godkende generel lånoptagelse til individuelle forbedringer og tilbygninger. Det er desuden ikke sædvanlig praksis at godkende lånoptagelse i den ansøgte størrelsesorden.

Fællesforvaltningen indstiller,


at kommunalbestyrelsen ikke meddeler Andelsboligforeningen Enighed, afdeling 1, generel forhåndsgodkendelse af optagelse af lån til individuelle forbedringer, men fastholder hidtidig praksis med godkendelse af projekt, låneoptagelse og huslejestigning i et niveau på ca. 25 – 30 %.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Boligselskabet AKB, Rødovre - Årsregnskab 2007
Sag nr. 318

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2007 for boligselskabet AKB, Rødovre og afdelingerne 4001 Ved milestedet og 4002 Doktorhaven.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 for AKB, Rødovre tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Driftsbudget 2008-2009 - RKE, Horsevænget
Sag nr. 319

Sagens kerne

Ved brev af 29. september 2008 har KAB på vegne af RKE afdeling Horsevænget anmodet Rødovre Kommune om at godkende budgettet for 2008-2009.

Ifølge det fremlagte budget for 2008-2009 skal lejen stige med 9,63 %, svarende til en merindtægt til driften på kr. 751.000. Lejestigning skyldes ifølge boligorganisationen bl.a. stigning i skatter og afgifter og en forøgelse af henlæggelserne i afdelingen som følge af en svag likviditet, som er opstået ved, at afdelingen i de seneste år har brugt væsentligt flere midler end forudsat i budgettet.

Budgettet er blevet nedstemt af afdelingsmødet i RKE, afdeling Horsevænget den 14. maj 2008 uden ændringsforslag.

Organisationsbestyrelsen i RKE har i sit møde den 24. september 2008 efterfølgende behandlet budgettet og truffet beslutning om at godkende budgettet.

Fællesforvaltningen indstiller,


at kommunalbestyrelsen godkender budget 2008-2009 for RKE, afdeling Horsevænget.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Udpegning af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg 2007-2010
Sag nr. 320

Sagens kerne

Rødovre Kommune er ved brev af 3. september 2008 fra Forsvarets Personeltjeneste anmodet om, at udpege et nyt medlem til hjemmeværnets distriktsudvalg i stedet for Arne Kurt Nielsen (A), som ønsker at udtræde på grund af sygdom.

Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommuner.

Distriktsudvalget København City består af kommunerne Hvidovre, Tårnby, København, Dragør, Frederiksberg og Rødovre.

Det er intet krav, at repræsentanten skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren indstiller,


at der udpeges et nyt medlem for den resterende valgperiode dvs. til udgangen af 2010.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalstyrelsen.

Diverse
Sag nr. 322

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK