Økonomiudvalget

24-10-2007

Sager 197 - 215

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 197

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vestegnens Brandvæsen I/S - budgetforslag 2008, samt budgetoverslag 2009-2011
Sag nr. 198 (BE 13/07)

Sagens kerne

Godkendelse af revideret budget for 2008, samt budgetoverslag 2009 - 2011 for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at budgetforslag 2008 for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendes, samt
 2. at budget for overslagsårene 2009 - 2011 godkendes.
Beredskabskommissionen

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Opfølgning på Designmanual
Sag nr. 199 (TMU 72/07)

Sagens kerne

Godkendelse af supplering af designmanualen med standard for en smal buslæskærm mv.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til smal buslæskærm mv. godkendes som supplering af designmanualen.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Vurdering af hastighedsbegrænsninger på tidligere amtsveje
Sag nr. 200 (TMU 78/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26.06.2007, sag nr. 88, at der skulle igangsættes en vurdering af hastighedsbegrænsningerne på de tidligere amtsveje. Teknisk Forvaltning har foretaget en revurdering af vejenes hastighedsniveau, så de tilgodeser trafiksikkerheden og et godt trafikmiljø i bysamfundet under hensyntagen til fremkommeligheden.

En ændret hastighedsgrænse kan kun gennemføres med politiets samtykke.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der træffes beslutning om at ændre de nuværende hastighedsgrænser på 70 km/t på de tidligere amtsveje til 60 km/t indenfor Rødovre Kommune,
 2. at der søges om politiets samtykke til nedsættelse af hastighedsgrænsen ved udskiftning af færdselstavler på de tidligere amtsveje, hvor hastighedsgrænsen i dag er 70 km/t., samt
 3. at hastighedsændringen kombineres med en kampagne, hvor trafikanterne gøres opmærksom på de nye hastigheder.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Opførelse af håndboldtræningshal, godkendelse af byggeprogram - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 201 (KFU 50/07)

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til opførelse af ny håndboldhal til træning.

Udgifterne til opførelsen anslås til 14.320.000 kr.

Udgiften til projekteringsforslag, udbud, opfølgning og byggeledelse ved ekstern konsulent er kalkuleret til 1.002.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
 2. at Bygningsafdelingen varetager udarbejdelse af projektforslag med bistand fra ekstern arkitekt- og ingeniørrådgiver,
 3. at ekstern konsulent vælges efter annonceringsfristens udløb ultimo oktober 2007,
 4. at der gives anlægsbevilling på 14.320.000 kr. til opførelse af ny håndboldhal,
 5. at der afsættes rådighedsbeløb på 14.320.000 kr., og
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 1.002.000 kr. til ekstern konsulent, som finansieres af kassebeholdningen 2007.
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A+B) og 1 (O) stemte imod. (Til Kommunalbestyrelsen).

Opførelse af tennistræningshal, godkendelse af byggeprogram - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 202 (KFU 51/07)

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til opførelse af ny tennishal til træning.

Udgifterne til opførelsen anslås til 11.500.000 kr.

Udgiften til projekteringsforslag, udbud, opfølgning og byggeledelse ved ekstern konsulent er kalkuleret til 581.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram samt tidsplan godkendes,
 2. at Bygningsafdelingen varetager udarbejdelse af projektforslag med bistand fra ekstern arkitekt- og ingeniørrådgiver,
 3. at ekstern konsulent vælges efter annonceringsfristens udløb ultimo oktober 2007,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 11.500.000 kr. til opførelse af ny tennishal,
 5. at der afsættes rådighedsbeløb på 11.500.000 kr., og
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 581.000 kr. til ekstern konsulent, som finansieres af kassebeholdningen 2007.
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A+B) og 1 (O) stemte imod. (Til Kommunalbestyrelsen).

Opførelse af skøjtetræningshal, godkendelse af byggeprogram - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 203 (KFU 52/07)

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til opførelse af ny skøjtehal til træning.

Udgifterne til opførelsen anslås til 18.300.000 kr.

Udgiften til projekteringsforslag, udbud, opfølgning og byggeledelse ved ekstern konsulent er kalkuleret til 1.000.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
 2. at Bygningsafdelingen varetager udarbejdelse af projekteringsforslag med bistand fra ekstern arkitekt- og ingeniørrådgiver,
 3. at ekstern konsulent vælges efter annonceringsfristens udløb ultimo oktober 2007,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 18.300.000 kr. til opførelse af ny skøjtehal,
 5. at der afsættes rådighedsbeløb på 18.300.000 kr., og
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til ekstern konsulent, som finansieres af kassebeholdningen 2007.
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A+B) og 1 (O) stemte imod (O). (Til Kommunalbestyrelsen).

Fremtidig ungdomsklubstruktur
Sag nr. 204 (KFU 53/07)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i SSP-konferencen, som blev afholdt i foråret 2006, nedsat en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med et samlet forslag til en fremtidig ungdomsklubstruktur.

Arbejdsgruppens redegørelse med forslag til ny ungdomsklubstruktur m.v. er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Skole, opførelse af ny gymnastiksal - godkendelse af byggeprogram, ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 205 (BSU 83/07)

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til opførelse af ny gymnastiksal og omklædningsbygning ved Rødovre Skole.

Udgifterne til opførelsen anslås til 10.500.000 kr.

I dette beløb er der indeholdt udgifter til ekstern arkitekt- og ingeniørrådgivning, men ikke til etablering af ny parkeringsplads.

Ansøgning om bevilling til etablering af parkeringsplads i forbindelse med opførelse af ny gymnastiksal vil blive forelagt den politiske møderække primo 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
 2. at Bygningsafdelingen varetager udarbejdelse af projekteringsforslag med bistand fra ekstern arkitekt- og ingeniørrådgiver,
 3. at rådgiver vælges efter tilbudsfristens udløb ultimo oktober 2007,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 10.500.000 kr. til opførelse af ny gymnastiksal og omklædningsbygning,
 5. at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til projektering af P-plads mm.,
 6. at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 10.600.000 kr.,
 7. at der frigives rådighedsbeløb på 985.000 kr. til projektering af gymnastiksal og omklædningsbygning, finansieret af kassebeholdningen 2007, og
 8. at der frigives rådighedsbeløb på 100.000 kr. til projektering af P-plads mm., som finansieres af kassebeholdningen 2007.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Børneinstitutionen Æbleblomsten ved Valhøj Skole - indretning til brug for vuggestuebørn, ansøgning om bevilling
Sag nr. 206 (BSU 84/07)

Sagens kerne

For at kunne opfylde det forventede behov for daginstitutionspladser efter den 01.01.2008 fremsættes der forslag om, at børneinstitutionen Æbleblomsten indrettes som midlertidig institution til vuggestuebørn.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.410.000 kr. til indretning af den eksisterende institution til brug for vuggestuebørn,
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.410.000 kr., og
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 1.410.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen 2007.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Opgørelse af elevtal og prognoser pr. 05.09.2007 for skoler og SFO'er
Sag nr. 207 (BSU 88/07)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en elevprognose for skoleårene 2007/08 – 2012/13 for hver af de 6 skoler (Skovmoseskolen undtaget som specialskole). Elevprognosen indeholder en oversigt over elever, der pr. 05.09.2007 går på friskoler og folkeskoler i andre kommuner, samt efterskoler og lignende.

Børne- og Kulturforvaltningen har endvidere udregnet en børneprognose for SFO-området i skoleårene 2007/08 – 2012/13 for hver af de 6 skoler.

Børneprognosen tager afsæt i de forventede elevtal i henholdsvis børnehaveklasse – 2. klasse for SFO I og 3.-5. klasse for SFO II og er hentet i elevprognosen 2007/08 – 2012/13, samt på baggrund af tidligere erfaring om benyttelsesgrundlaget på Rødovre Kommunes forskellige SFO’er.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at elevprognosen tages til efterretning,
 2. at børneprognosen tages til efterretning.
Børne- og Skoleudvalget:

Der blev omdelt ”skole-/trinoversigt” fra Tabulex TEA af 9. oktober 2007.

Anbefales.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Fremlæggelse af kvalitetsrapporten 2006/2007
Sag nr. 208 (BSU 91/07)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med afsæt i Lov om folkeskolen § 40 a samt Bekendtgørelse nr. 162 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i Kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, udarbejdet en kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune, skoleåret 2006/2007.

Kvalitetsrapporten fremlægges til udvalgets behandling.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at kvalitetsrapporten 2006/2007 tages til efterretning og indgår i Kommunalbestyrelsens videre arbejde omkring eventuelle handlingsplaner for folkeskolerne.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Det Regionale Udviklingsråd for Hovedstaden
Sag nr. 209

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 13.02.07, sag. nr. 26, at udpege Social- og Sundhedsudvalgsformand Britt Jensen som Rødovre Kommunes repræsentant i Det Regionale Udviklingsråd for Hovedstaden.

Rådet har efterfølgende anmodet Rødovre Kommune om at udpege en suppleant.

Direktionen indstiller,

at Social- og Sundhedsdirektøren udpeges som suppleant

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødbo - tidsplan m.v.
Sag nr. 210 (SOSU 83/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den
26.06.2007, sag nr. 91, rammer for ombygning og fremtidig anvendelse af den tidligere amtsinstitution ”Rødbo”, Slotsherrens Vænge 6.

Senere er DAB valgt til byggeforretningsfører (KB-sag nr. 133, den 28.08.2007).

DAB har i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en foreløbig tidsplan vedrørende udvidelse og modernisering af Rødbo, herunder en oversigt over forelæggelse af sager til politisk beslutning i forbindelse med projektet. Involvering af Kommunalbestyrelsen vil ifølge forslaget ske i samme omfang som ved udvidelsen af Ældecenter Broparken.

Tidsplanen opererer med ibrugtagning af ”Rødbo” i oktober 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den foreløbige tidsplan tages til efterretning,
 2. at Kommunalbestyrelsen inddrages i samme omfang som ved udvidelsen og moderniseringen af Ældecenter Broparken.
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Revision af kvalitetsstandarder
Sag nr. 211 (SOSU 84/07)

Sagens kerne

Forslaget til ændringer til kommunens kvalitetsstandarder for den personlige og praktiske hjælp har, efter Kommunalbestyrelsens behandling den 28.08.2007, sag nr. 123, været til høring i SeniorRådet og Handicaprådet. Høringen har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at høringssvar fra SeniorRådet og Handicaprådet tages til efterretning,
 2. at kvalitetsstandarderne godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ligestillingsredegørelse 2007
Sag nr. 212

Sagens kerne

Ligestillingsredegørelsen indeholder oplysninger om ligestilling på serviceområderne, personaleoplysninger og ligestilling på personaleområdet samt kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering.

Ligestillingsredegørelsen udarbejdes hvert andet år.

Direktionen indstiller,

at ligestillingsredegørelse 2007 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt med en enkelt ændring. (Til Kommunalbestyrelsen).

RAB, afdeling Sibeliusparken - Ombygning og ommærkning af ungdomsboligenhed til almen familiebolig
Sag nr. 213

Sagens kerne

DAB har på vegne af RAB, afdeling Sibeliusparken anmodet Rødovre Kommune om at godkende ombygning og ommærkning af en ungdomsbolig til en almen 2-rums familiebolig.

Ungdomsboligenheden, der forudsættes udlejet til to unge, består af 2 enkeltværelser, fælleskøkken, toilet/bad samt entre.

Afdelingen har gennem længere tid haft problemer med udlejning af den ene del af ungdomsboligen. Det er generelt et problem at udleje ungdomsboliger af den art, fordi lejerne skal være fælles om toilet/bad og køkken.

Afdelingen har tidligere i 1997 fået kommunens godkendelse til ombygning og ommærkning af to tilsvarende ungdomsboligenheder, og den aktuelle ungdomsboligenhed er den sidste af denne type ungdomsboliger.

Projektudgiften til ombygningen er anslået til i alt kr. 300.000. Projektet finansieres ved lån af egne midler, som tilbagebetales over 10 år med kr. 30.000 om året svarende til en huslejestigning på 0,17 %.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 22. maj 2007 og på RAB’s bestyrelsesmøde den 6. juni 2007.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender ombygning og ommærkning som ovenfor beskrevet.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

RKE, afdeling Karlsvænge - Godkendelse af udskiftning af oliefyr til naturgas samt udskiftning af faldstammer og brugsvandinstallationer
Sag nr. 214

Sagens kerne

KAB har på vegne af RKE, afdeling Karlsvænge anmodet Rødovre Kommune om godkendelse af projekt vedrørende udskiftning af de nuværende oliefyr og -beholder til naturgasfyr og udskiftning af faldstammer og brugsvandinstallationer.

Anlægsudgiften er beregnet til i alt kr. 15.858.750, som forventes finansieret med midler fra Landsbyggefonden kr. 4.330.000, tilskud fra HNG kr. 337.500, henlæggelser kr. 500.000 samt ved optagelse af et 30-årigt BRF realkreditlån med hovedstol på kr. 10.691.250.

Huslejestigningen som følge af låneoptagelsen er beregnet til kr. 670 pr. bolig pr. måned, hvilket svarer til en stigning på 16,59 i forhold til afdelingens langtidsbudget for 2007/2008 og en stigning på kr. 92 pr. m2 af den årlige leje. Huslejen pr. m2 inden projekt er på kr. 554,02 og efter projektets gennemførelse på kr. 645,93.

Projektet forventes at give en besparelse på kr. 325 pr. bolig pr. måned i varmeforbrug, fordi det nye anlæg giver en væsentlig bedre udnyttelse af brændstoffet.

Projektet forventes gennemført i perioden januar 2008 til oktober 2008.

Projekt, låneoptagelse og lejestigning er forelagt beboerne i afdelingsmøde den 22. maj 2007 og vedtaget med 66 stemmer for, 20 stemmer imod og 5 blanke.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender projekt, låneoptagelse og lejestigning som ovenfor anført.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 215

Beslutning

Taget til efterretning.