Økonomiudvalget

19-09-2006

Sager 185 - 201

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 185

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - Frigivelse af anlægsbevilling til Titusparken
Sag nr. 186 (RKF 17/06)

Sagens kerne

Frigivelse af anlægsbevilling på 775.000 kr. til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation til Titusparken som ny bruger.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 775.000 kr., samt
 2. at der gives et rådighedsbeløb på 775.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Lokalplan 111 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Viemosevej
Sag nr. 187 (TMU 79/06)

Sagens kerne

Stillingtagen til vedtagelse af Forslag til Lokalplan 111 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Viemosevej med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger.

Lokalplanforslaget omfatter ejendommen matr.nr. 4ad, som i dag huser maskinfabrikken Richard Jensens Enke A/S og ejendommene matr.nr. 4p, 4q, 4r, 4ay og 4s alle af Islev By, Islev, beliggende på henholdsvis Islevbrovej og Viemosevej.

Lokalplanforslaget skal muliggøre en ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 4ad, så der kan opføres 18 nye rækkehusboliger, samt muliggøre opførelse af rækkehuse (tæt/lave boliger) på de resterende ejendomme i lokalplanområdet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Lokalplan 111 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Viemosevej vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i perioden 11.10.2006 – 06.12.2006, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Samarbejde om Ring 3
Sag nr. 188 (TMU 81/06)

Sagens kerne

Kommunale teknikere fra kommunerne langs Ring 3 har i samarbejde udarbejdet vedlagte notat, der skal betragtes som en hensigtserklæring fra de deltagende kommuner, til den fremtidige drift af Ring 3. Arbejdsgruppen arbejder fortsat på at fremkomme med forslag til minimumsstandarder og tilknyttede omkostninger for disse.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at arbejdet i gruppen fortsættes, og at Rødovre Kommune tager endelig stilling til sin deltagelse i samarbejdet, når det økonomiske grundlag er kortlagt.

Det skal præciseres, at Rødovre Kommunes kommunalbestyrelse fortsat vil være vejbestyrelse for den del af Ring 3, der er beliggende i Rødovre Kommune, og at det er vejlovens procedurer der regulerer eventuelle uenigheder vejbestyrelserne imellem.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune fortsat deltager i samarbejdet omkring Ring 3 med det formål at skabe endelig klarhed over de økonomiske forudsætninger for et fortsat samarbejde mellem vejbestyrelserne omkring Ring 3, samt
 2. at endelig stillingtagen til det fremtidige samarbejde afventer afklaring af økonomien i samarbejdet.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Evaluering af servicebussen
Sag nr. 189 (TMU 82/06)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har i perioden juni, juli og august 2006 foretaget en evaluering af servicebussen. Evalueringen bygger dels på en analyse af brugen af servicebussen og dels på de tilbagemeldinger som arbejdsgruppen bag servicebussen har modtaget i perioden frem til nu. 
   
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at evalueringen tages til efterretning, samt
 2. at Teknisk Forvaltning arbejder videre med udarbejdelse af forslag til forbedring af servicebussen.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2005-2010
Sag nr. 190 (TMU 83/06)

Sagens kerne

Godkendelse af ”Forslag til Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2005 – 2010.”

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2005-2010 godkendes som mål for det videre arbejde, samt
 2. at Borgmesteren bemyndiges til at underskrive forord.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

RKF - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Titusparken
Sag nr. 191 (TMU 84/06)

Sagens kerne

Godkendelse af opvarmningsform fra naturgas til fjernvarme i Titusparken, Rødovrevej/Voldumvej.

Sagen har været til høring hos HNG, som er fremkommet med bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Titusparken ændrer opvarmningsform fra naturgas til fjernvarme.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Floorball Club - ansøgning om ekstraordinært driftstilskud til dækning af underskud
Sag nr. 192 (KFU 44/06)

Sagens kerne

Rødovre Floorball Club anmoder i e-mail af 09.03.2006 om et ekstraordinært driftstilskud på 170.000 kr. til dækning af klubbens underskud, som er oparbejdet i sæsonen 2004/2005 og 2005/2006.

Det samlede underskud er efter en nærmere analyse opgjort til 217.408 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Udpegning af kommunalt censorkorps
Sag nr. 193 (BSU 91/06)

Sagens kerne

I henhold til § 25, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, ændret ved Bekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006, skal Kommunalbestyrelsen til et censorkorps udpege et antal censorer til prøver med skriftlig besvarelse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at oversigten over censorer til skriftlige afgangsprøver i skoleåret 2006/07 godkendes, samt
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen bemyndiges til fremover at udpege censorer til et kommunalt censorkorps.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tildeling af bevilling til Beskæftigelsesudvalget i 2006
Sag nr. 194

Sagens kerne

I sag nr. 146 på Kommunalbestyrelsens møde d. 20. juni 2006 om ”Ændring af Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt” blev det besluttet at nedsætte et Beskæftigelsesudvalg med virkning fra 1. juli 2006. I forlængelse heraf flyttes bevillingen vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger samt forskellige former for forsørgelse, der i budgettet for 2006 ligger under Socialudvalget, til Beskæftigelsesudvalget.

Der flyttes i alt midler svarende til netto 126,785 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udgiftsbevillinger på 267,274 mio. kr. samt indtægtsbevillinger på -140,489 mio. kr. oprindeligt tildelt Socialudvalget i 2006 flyttes til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Huslejefastsættelse 2007 - Ældreboligerne Broparken
Sag nr. 195

Sagens kerne

Godkendelse af Dansk Almennyttigt Boligselskabs fremsatte budgetforslag for perioden 01.01.2007 – 31.12.2007.

Budgetforslaget viser en stigning på 1,88 % i forhold til budgettet for 2006. Konkret betyder dette, at m2 prisen stiger fra de nuværende 718 kr. pr. m2 til 732 kr. pr. m2.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 732 kr. pr. m2 i Ældreboligerne Broparken for 2007.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Huslejefastsættelse 2007 - Ældrecenter Broparken
Sag nr. 196

Sagens kerne

Godkendelse af Dansk Almennyttigt Boligselskabs fremsatte budgetforslag for perioden 01.01. – 31.12.2007.

Budgetforslaget er uændret i forhold til budget 2006. Dette betyder at den nuværende m2 pris på 1.218 kr. pr. m2 forsætter i 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 1.218 kr. pr. m2 i Ældrecenter Broparken for 2007.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Støtte- og kontaktpersonordning til personer med stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer
Sag nr. 197 (SOU 72/06)

Sagens kerne

Lov om Social Service bliver den 1. oktober ændret således, at kommunerne skal sørge for tilbud om støtte- og kontaktperson til personer med et stof- eller alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig/eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Rødovre Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling yder i dag støtte- og kontaktperson til en række socialt udsatte, primært unge.

Social- og Sundhedsforvaltningen skal anbefale, at der etableres et støtte- og kontaktpersonkorps på 3 fuldtidsmedarbejdere til gruppen af socialt udsatte, herunder alkohol- og stofmisbrugere.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres et støtte- og kontaktpersonkorps til socialt udsatte grupper, herunder alkohol- og stofmisbrugere.
 2. at indsatsen dels finansieres af allerede afsatte midler under §73 i Lov om Social Service, dels af kompensation fra staten i forbindelse med lovændringen.
 3. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgettet for 2007.
Socialudvalget:

Anbefales

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Beretning nr. 126. Revision af regnskabet for 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005
Sag nr. 198

Sagens kerne

Kommunernes revision har fremsendt beretning nr. 126 vedrørende revision af regnskabet for året 2005 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2005.

Direktionen indstiller,
 1. at revisionsberetning nr. 126 og besvarelsen af revisionens bemærkninger tages til efterretning, samt
 2. at regnskab 2005 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Boligselskabet AKB, Rødovre / Godkendelse af vedtægtsændring
Sag nr. 199

Sagens kerne

Boligselskabet AKB, Rødovre har bedt Rødovre Kommune godkende den på selskabets repræsentantskabsmøde den 10. maj 2006 vedtagne ændring af § 9, stk, 1, 3. i selskabets vedtægter.

Ændringen, der vedrører udpegning af medlemmer til selskabets bestyrelse, tager udgangspunkt i den forestående sammenlægning af forretningsførerselskaberne AKB og KAB.

Det er i den sammenhæng fundet hensigtsmæssigt at ændre vedtægtens bestemmelse om, at forretningsførerselskabets bestyrelse vælger/ udpeger 1 medlem til AKB, Rødovres organisationsbestyrelse, således at forretningsførerselskabets udpegningsret overgår til bestyrelsen for AKB, Rødovre.

Den nuværende bestemmelse i vedtægtens § 9, stk. 1, 3. ”Herudover vælges/udpeges 1 medlem af Boligselskabet AKB s.m.b.a.’s bestyrelse, og kommunalbestyrelsen vælger 1 medlem” udgår derfor og erstattes af ”Herudover vælger repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen 1 medlem med bred samfundsmæssig interesse, og kommunalbestyrelsen vælger 1 medlem.”

Fællesforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune godkender vedtægtsændringen som ovenfor anført.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Høring vedrørende udviklingsbidrag og grundbidrag
Sag nr. 200

Sagens kerne

Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden har fremsendt uddrag af budgetforslag 2007-2010 vedrørende forslag til kommunernes årlige grundbidrag og udviklingsbidrag for 2007 med henblik på kommunalbestyrelsens stillingtagen til forslaget.

Forberedelsesudvalget foreslår følgende satser for de to bidrag:

Grundbidraget fastsættes i 2007 til 1.000 kr. pr. indbygger i 2003 pris- og lønniveau. Det er 1.102 kr. pr. indbygger i 2007, hvilket svarer til lovgivningens fastsatte minimumskrav opskrevet til 2007 pris- og lønniveau.

Udviklingsbidraget fastsættes i 2007 til 100 kr. pr. indbygger i 2003 pris- og lønniveau. Det er 110 kr. pr. indbygger i 2007, hvilket svarer til lovgivningens fastsatte minimumskrav opskrevet til 2007 pris- og lønniveau.

Satserne for de to bidrag er allerede indarbejdet i budgetforslag 2007 på konto 07.62.82.

Som følge af tidsfristen for høringen i brevet fra Forberedelsesudvalget har det ikke været muligt at fremlægge sagen for Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren har derfor svaret Forberedelsesudvalget, at Rødovre Kommune tager høringens forslag til satser for grund- og udviklingsbidrag til efterretning.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at høringssvaret tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 201

Beslutning

Taget til efterretning.