Økonomiudvalget

04-10-2006

Sager 206 - 208

Fold alle ud

Budgetforslag 2007 - overslagsår 2008-2010, 2. behandling
Sag nr. 206

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede hhv. den 23. august og 5. september budgetforslag 2007.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:
 • Administrationens tekniske ændringsforslag.
 • Politiske ændringsforslag.
 • Øvrige ændringsforslag.
    
Ændringer siden 1. behandlingen

Administrationens tekniske ændringsforslag
Den 6. september udsendtes administrationens tekniske ændringer til Kommunalbestyrelsen. Ændringerne vedrører nye Kommunalbestyrelsesbeslutninger, ny lovgivning, strukturreform og budgetneutrale omplaceringer m.v.

Politiske ændringsforslag
Der er fremsat politiske ændringsforslag fra grupperne:
 • A, B, F, V, C og O (forlig)
 • Ø
      
Øvrige Ændringer

Der er siden den 6. september fremkommet øvrige tilpasninger. Det vedrører budget for kirken, tilpasninger på lån, godkendte sager i septembermøderækken med indvirkning på budget 2007, samt Rødovre Kommunes andel af tillægsaftalen. Endvidere en genberegning af tilskud, udligning og skatter.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at budgetforslag 2007 (08-10) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemningshæftet.
 2. at der vælges det selvbudgetterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2007, jf. afstemningshæftets punkt 95-96.
 3. at der tages stilling til de politiske ændringsforslag til budgetforslag 2007 (08-10) og kassebeholdningen, jf. afstemningshæftet.
 4. at taksterne for forsyningsvirksomheder fastsættes, så Indenrigs - og Sundhedsministeriets regler for mellemværender med kommunen efterleves.
 5. at kirkeskatten for 2007 fastsættes til 0,72 procent.

Beslutning

Budgetforslag 2007 – overslagsår 2008-2010 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 10.10.2006 jfr. afstemningshæftet, idet pkt. 92 og 99 udgår og erstattes af pkt. 92 a og 99 a.

Budgetforslag 2007 - overslagsår 2008-2010, 2. behandling
Sag nr. 207

Sagens kerne

Øvrige ændringer
Siden udsendelsen af dagsordenen til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2007 er der fremkommet følgende ændringer til budgetforslaget:
 • Rødovre kommune er tildelt et tilskud fra puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlig økonomiske vanskeligheder på 4,0 mio. kr.
 • Rødovre kommune er ikke tildelt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.
 • Administrationen har gennemgået budget 2007 med henblik på nedbringelse af servicevæksten.
 • Der er kommet svar på låneadgang vedr. engangsudgifter til strukturreformen.
      
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at de af administrationen fremsatte øvrige ændringer godkendes, jf. bilag 1.

Beslutning

Indstilles godkendt jfr. supplerende afstemningshæfte, idet pkt. 109 og 110 udgår og erstattes af pkt. 92 a og 99 a.

Diverse
Sag nr. 208

Beslutning

Taget til efterretning.