Økonomiudvalget

22-08-2007

Sager 135 - 168

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 135

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Budgetforslag 2008 - budgetoverslagsår 2009-2011
Sag nr. 136

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte den 21. februar 2007 Generelle retningslinier og tidsplan for udarbejdelsen af budgetoplæg 2008 – overslagsår 2009-2011.

Af disse retningslinier fremgår det, at administrationen fremlægger et budgetoplæg der er i balance til Økonomiudvalget i juni-møde-rækken, i overensstemmelse med de vedtagne retningslinier. Budgetforslaget fremlægges hermed.


Direktionen indstiller,

at Budgetforslag 2008 (2009-2011) fremsendes til 1. behandling.

Beslutning

Budgetforslag 2008 med overslagsårene 2009-2011 fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Medlem og suppleant til bestyrelsen i Miljølaboratoriet I/S
Sag nr. 137

Sagens kerne

Miljølaboratoriet I/S har med brev af 21.05.2007 henvendt sig til Miljølaboratoriets interessenter, herunder Rødovre Kommune.

Miljølaboratoriet I/S anmoder interessenter fra den gamle ejerkreds i Miljølaboratoriet Storkøbenhavn om at meddele, om den hidtidige repræsentant fortsætter som bestyrelsesmedlem samtidig anmodes om, at der udpeges en suppleant til bestyrelsen, hvor dette ikke allerede har fundet sted.

Rødovre Kommunes repræsentant i Miljølaboratoriet Storkøbenhavn er Dora Arvidsen (A) og suppleant er Ahmed H. Dhaqane (A).

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der tages stilling til om den hidtidige repræsentant og suppleant fortsætter.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet Dora Arvidsen og Ahmed Dhaqane fortsætter som henholdsvis repræsentant og suppleant. (Til Kommunalbestyrelsen).

Placering af antennemaster for mobiltelefoni
Sag nr. 138

Sagens kerne

Rødovre Kommune har som den eneste kommune formået at få udarbejdet en samlet strategi for mobiltelefoni sammen med de 4 udbydere til dækning af hele Rødovre.

Forhandlingerne om placering af antennemaster med mobiltelefoniudbyderne skal nu afsluttes, så Rødovre opnår fuld dækning.

Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at Borgmesteren bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med de samarbejdende mobiltelefoniudbydere omkring fastlæggelse af de enkelte placeringer af master, antenner, teknikkabiner mv. samt
 2. at Borgmesteren bemyndiges til at godkende udskiftning af antenner, teknikkabiner m.v. på eksisterende sendeanlæg.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

RKF - årsrapport 2006
Sag nr. 139 (RKF 17/07)

Sagens kerne

Godkendelse af årsrapport incl. regnskab for 2006 for RKF.

Regnskabet udviser et afdrag på RKF’s gæld til Rødovre Kommune på 7,6 mio. kr.

Restgælden pr. 31.12.2006 udgør 7,9 mio. kr. til Rødovre Kommune og 0,3 mio. kr. til Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS).

Teknisk Forvaltning indstiller,

at årsrapporten incl. regnskab for 2006 godkendes.

Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Statsautoriseret revisor Lars Poulsen orienterede om årsrapportens indhold.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Forhøjelse af fast afgift til VEKS
Sag nr. 140 (RKF 18/07)

Sagens kerne

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S har på deres bestyrelsesmøde 15.06.2007 vedtaget at hæve den faste afgift for den sidste halvdel af 2007 med 43 mio. kr.

Rødovre Kommunale Fjernvarmes andel vil blive 3.033.000 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forhøjelsen godkendes, samt
 2. at beløbet søges afholdt inden for driftsbudgettet for 2007.
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - frigivelse af anlægsbevilling til Islevbrovej 2, "Danmark".
Sag nr. 141 (RKF 19/07)

Sagens kerne

Frigivelse af anlægsbevilling på 650.000 kr. til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation til nyt byggeri på ”Danmark-grunden”.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til udførelse af stikledning og brugerinstallation, samt
 2. at der frigives et rådighedsbeløb på 650.000 kr., som er afsat i investeringsoversigten for 2007.
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

I/S SMOKA - Ændring af vedtægter
Sag nr. 142 (TMU 51/07)

Sagens kerne

Repræsentantskabet i I/S SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) har på sit møde den 29.05.2007 godkendt ændringer af selskabets vedtægter. Vedtægterne er udelukkende ændret som konsekvens af de kommunesammenlægninger, der er sket som følge af kommunalreformen. I/S SMOKA har med brev af 06.07.2007 fremsendt forslaget til godkendelse i interessenternes kommunalbestyrelser/byråd.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til ændring af vedtægt for I/S SMOKA som fremlagt på repræsentantskabsmøde den 29.05.2007 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Trafikhandlingsplan - anlægsregnskab
Sag nr. 143 (TMU 52/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for 3 delprojekter.
 • Supplerende anlæg i lokalområderne (2.del)
 • Lokalområde 8
 • Udførelse af supplerende anlæg i lokalområderne
Bevilling 26.04.2005 903.000 kr.
Bevilling 30.09.2003 275.000 kr.
Bevilling 22.06.2004 815.000 kr.
Bevilling i alt 1.993.000 kr.
Forbrug 1.083.967 kr.
Forbrug 242.898 kr.
Forbrug 684.180 kr.
Forbrug i alt 2.011.045 kr.
Merforbrug 18.045 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives etn tillægsbevilling til anlægsbevillingen til Lokalområde 8Supplerende anlæg i lokalområderne (2.del) p på 18.045180.967 kr., samt
 3. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen til Lokalområde 8 på 32.102 kr.,
 4. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen til Udførelse af supplerende anlæg i lokalområderne på 130.820 kr., samt
 5. at den samlede merudgiften på 18.045 kr. er afholdtes af kassebeholdningen og rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.n 2007.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Forbrugsønsker 2007. Samlede istandsættelser
Sag nr. 144 (TMU 53/07)

Sagens kerne

I henhold til aftale om forbrugsønsker 2007 af 19.06.2007, er dDer fremsatættes forslag til istandsættelse af en række veje. Der er tale om følgende veje.
Viemosevej 3.880.000 kr.
Espevang 459.000 kr.
Islevdalvej 2.500.000 kr.
Rødovre Parkvej øst 1.021.000 kr.
Milestedet, bagvej. 430.000 kr.
Engskrænten P-plads 400.000 kr.
Istandsættelsen forventes derved samlet set at beløbe sig til 8.2690.000 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 8.2690.000 kr. til istandsættelse af Viemosevej, Espevang, Islevdalvej, Rødovre Parkvej øst, og bagvej ved Milestedet, og P-plads Engskrænten, samt
 2. at der frigivesafsættes et rådighedsbeløb på 8.2690.000 kr. svarende til anlægsbevillinge, samtn.
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 8.2690.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt med 3 stemmer (A+B) og 1 (O) stemte imod. (Til Kommunalbestyrelsen).

Realisering af Designmanual 2007.
Sag nr. 145 (TMU 54/07)

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.042.000 kr. til realisering af Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til prioritering af opgaver i 2007 prioriteres,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1.042.000 kr. til realisering af Designmanual for byrum i Rødovre Kommune, samt
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 1.042.000 kr. af det afsatte beløb i investeringsoversigt 2007 til ”Byinventar inkl. Læskærme”.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77
Sag nr. 146 (TMU 56/07)

Sagens kerne

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads i forhold til nye opgaver overtaget fra det tidligere Københavns Amt samt overflytning af Bygningsafdelingen og landskabsarkitekterne fra Gunnekær 28 til Tæbyvej.

Der søges om en anlægsbevilling på 7.970.000 kr. samt frigivelse af et rådighedsbeløb på 1.470.000 kr. til etablering af de mest nødvendige faciliteter til det forøgede vinterberedskab og til udarbejdelse af projektforslag til nybygning og ombygning.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at materielpladsen på Tæbyvej tilpasses de nye opgaver fra Københavns Amt og Teknisk Forvaltnings administration samles på Tæbyvej,
 2. at der gives anlægsbevilling på 7.970.000 kr.,
 3. at der afsættes et rådighedsbeløb i 2007 på 1.215.000 kr. finansieret af indtægtsbevillinger under punkterne 4, 5 og 6 samt at rådighedsbeløbet frigives,
 4. at der gives en driftsbevilling på - 700.000 kr. (indtægt) til salg af maskiner,
 5. at der gives en anlægsbevilling på -315.000 kr. (indtægt) til salg af værkstedsmateriel på Slotsherrensvej, at der afsættes rådighedsbeløb i 2007 på -315.000 kr. og at det afsatte rådighedsbeløb frigives,
 6. at der gives en driftsbevilling på -200.000 kr. (indtægt) i 2007 vedr. leje af vintermateriel,
 7. at rådighedsbeløbet på 255.000 kr. afsat i investeringsoversigten for 2007 til olieudskiller frigives,
 8. at den resterende del af bevillingen på 6.500.000 kr. forventes finansieret ved sparede driftsudgifter på 1.500.000 kr. og afsat rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. som forventes afsat i budget 2008,
 9. at jord- og kloakarbejdet udføres af Teknisk Forvaltning, samt
 10. at opførelsen af ny bygning og ombygning af kantinebygningen varetages af Bygningsafdelingen med bistand af eksterne konsulenter.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Vedtægt for den selvejende institution Heerup Museum
Sag nr. 147 (KFU 34/07)

Sagens kerne

Bestyrelsen for den selvejende institution Heerup Museum fremsender jfr. bestyrelsesmødet den 07.06.2007 forslag til ændring af den p.t. gældende vedtægt.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

at det udarbejdede forslag til ny vedtægt godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

I/S Vestbad - regnskab 2006
Sag nr. 148 (KFU 36/07)

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 29.06.2007 årsregnskab 2006 for I/S Vestbad.

Kommunernes Revision A/S beretning nr. 12, samt revisionserklæring af 11.06.2007 er vedlagt.

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender årsregnskab 2006 til godkendelse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Mellemkommunale betalinger vedr. lov om frit valg i skoler og SFO.
Sag nr. 149 (BSU 64/07)

Sagens kerne

Sagen omhandler mellemkommunale betalinger i forbindelse med loven om frit valg af skole og SFO på tværs af kommunegrænser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune tilslutter sig afregning efter skoledelens model B,
 2. at Rødovre Kommune tilslutter sig afregning for SFO-delen,
 3. at afregningsmodellen som var gældende for 2006 forlænges til 31.7.2007.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Den selvejende institution Vuggestuen Bybjerget - Regnskab 2006
Sag nr. 150 (BSU 65/07)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2006 for den selvejende institution Vuggestuen Bybjerget.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads - Regnskab 2006
Sag nr. 151 (BSU 66/07)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2006 for den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus - Regnskab 2006
Sag nr. 152 (BSU 67/07)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2006 for den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro - Regnskab 2006
Sag nr. 153 (BSU 68/07)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2006 for den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune - høringsmateriale
Sag nr. 154 (BSU 70/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i augustmøderækken 2006 at udarbejde en ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik skal sætte fokus på børn og unge fra 0-18 år og afspejle en nutidig, målrettet og fremsynet indsats for børn og unge i Rødovre Kommune. De opstillede fokusområder er:
 • Udvikling og læring
 • Sundhed og trivsel
 • Rummelighed og inklusion
 • Sprog og integration
 • Børnekultur og fritid
 • Sammenhæng og helhed
Høringsmaterialet indeholder forslag til selve politikken samt et idékatalog, og det forelægges samtidig i alle udvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning,
 2. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik sendes i høring frem til den 01.10.2007,
 3. at Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik behandles endeligt i novembermøderækken 2007.
Alle fagudvalg:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Huslejefastsættelse 2008 - Ældrecenter Broparken
Sag nr. 155

Sagens kerne

Godkendelse af DAB´s fremsatte budgetforslag for perioden 01.01. – 31.12.2008.

Budgetforslaget er uændret i forhold til budget 2007. Dette betyder at den nuværende m2 pris på kr. 1.218 kr. pr. m2 fortsætter i 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på kr. 1.218 kr. pr. m2 i Ældrecenter Broparken for 2008.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Huslejefastsættelse 2008 - Ældreboligerne Broparken
Sag nr. 156

Sagens kerne

Godkendelse af DAB´s fremsatte budgetforslag for perioden 01.01.2008 – 31.12.2008.

Budgetforslaget viser en stigning på 2,9 % i forhold til budgettet for 2007. Konkret betyder dette, at m2 prisen stiger fra de nuværende 732 kr. pr. m2 til 753 kr. pr. m2 .

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 753 kr. pr. m2 i Ældreboligerne Broparken for 2008.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Revision af kvalitetsstandarder
Sag nr. 157 (SOSU 59/07)

Sagens kerne

Kommunens kvalitetsstandarder for den personlige og praktiske hjælp skal revideres en gang om året. De gældende kvalitetsstandarder foreslås ændret på to mindre punkter.

Timepriserne for honorering af leverandørerne på området skal ligeledes genberegnes hvert år. Nye priser gældende pr. 1. juli fremgår af kvalitetsstandarderne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at de foreslåede ændringer drøftes,
 2. at de nye priser på leverede ydelser godkendes med virkning fra d. 1.7.2007,
 3. at krav til leverandører og kvalitetsstandarder sendes til høring i SeniorRådet og Handicaprådet og forelægges med høringssvar på septembermøderækken.
Social- og Sundhedsudvalget:

Pkt. 1. Sagen drøftet.

Pkt. 2. Anbefales.

Pkt. 3. Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Anvendelse af kontrakter om tilbageholdelse af stofmisbrugere og gravide alkoholmisbrugere
Sag nr. 158 (SOSU 61/07)

Sagens kerne

Folketinget har med virkning fra 1. juli vedtaget ny lovgivning, der giver kommunerne mulighed for at tilbyde stofmisbrugere samt gravide alkoholmisbrugere kontrakter med mulighed for tilbageholdelse i forbindelse med et døgnbehandlingstilbud. Kommunerne skal tilbyde kontrakter til gravide stofmisbrugere.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:
 1. at Rødovre Kommune tilbyder gravide alkohol- og stofmisbrugere kontrakter med mulighed for tilbageholdelse,
 2. at øvrige stofmisbrugere kan tilbydes kontrakt, hvis særlige forhold taler herfor,
 3. at Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til udøvelse af bestemmelserne på området til Social- og Psykiatrichefen.
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Forslag til forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme i Rødovre Kommune
Sag nr. 159 (SOSU 62/07)

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen i 2007 godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 19. december 2006 (sag nr. 204) er et af indsatsområderne seksuel adfærd.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed forslag til indsats vedrørende seksuel adfærd blandt de unge i kommunen.


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der afsættes 35.000 kr. af de midler, der er afsat til forebyggelse og sundhedsfremme i 2007 til en kondomkampagne på Rødovre Gymnasium, Teknisk Skole og 10. klasseskolen Milestedet i Rødovre.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Høring om forslag til Politik for Sundhedsforskning i Region Hovedstaden
Sag nr. 160 (SOSU 63/07)

Sagens kerne

Regionsrådet i Region Hovedstaden har udarbejdet forslag til en politik for sundhedsforskning i regionen. Forslaget er blandt andet sendt til høring hos kommunerne i regionen.

Af forskningspolitikkens 6 hovedpunkter er 2 af særlig kommunal interesse, nemlig ”Forskning af høj kvalitet tæt på patienterne” og ”Optimal udnyttelse af forskningen”.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar med nedenstående hovedpunkter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:
 1. at Rødovre Kommune tilkendegiver, at man finder forskningspolitikken god og ambitiøs,
 2. at man forventer, at kommunen inddrages i de konkrete prioriteringer, som politikken lægger op til,
 3. at Rødovre Kommune tilbyder at medvirke i tilrettelæggelsen af det bedst mulige samspil mellem region og kommune på dette område.
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Karlsvænge - Individuelle moderniseringer
Sag nr. 161

Sagens kerne

KAB har på vegne RKE afdeling Karlsvænge anmodet Rødovre Kommune om at godkende, at der kan udføres individuelle moderniseringer af badeværelser og køkkener i afdelingen.

Ordningen indebærer, at den enkelte beboer kan udføre individuelle moderniseringer i boligen til et beløb på max. kr. 100.000 pr. bolig i 2005 priser.

Individuel modernisering til maksimumbeløbet medfører en individuel huslejestigning på ca. kr. 800 pr. måned svarende til en stigning i huslejen pr. 1. oktober 2007 på 19,25 % i en bolig på 90 m2. M2- lejen pr. år er på kr. 554.

Finansiering af individuelle moderniseringer sker ved optagelse af 20-årige realkreditlån.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender, at der kan udføres individuelle moderniseringer af badeværelser og køkkener i RKE, afdeling Karlsvænge efter de ovenfor anførte principper.

Beslutning

Godkendt.

RAB afdeling Islevtoften - Ansøgning om godkendelse af køkkenmodernisering
Sag nr. 162

Sagens kerne

Rødovre almennyttige Boligselskab afdeling Islevtoften anmoder Rødovre Kommune om at godkende projekt, låneoptagelse og tinglysning af pantebrev til finansiering af individuelle køkkenmoderniseringer.

Projektets samlede udgifter er beregnet til kr. 2.000.000, som finansieres ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån, der medfører et individuelt lejetillæg for de beboere, der vælger at få moderniseret køkken.

Udgiften til køkkenmodernisering i de enkelte lejemål er maksimeret til kr. 75.000.

Udnyttelse af den maksimale ramme for køkkenmodernisering på kr. 75.000 medfører en lejestigning på kr. 833 pr. måned i 10 år svarende til en lejestigning på mellem 20 og 27 % alt efter boligtype. For en bolig på 61,20 m2 betyder det, at lejen stiger fra kr. 3.060 til kr. 3.893 pr. måned. For et rækkehus på 90,60 m2 betyder det, at lejen stiger fra kr. 4.219 til kr. 5.052 pr. måned svarende til en ændring i den gennemsnitlige leje fra kr. 581 – kr. 716 pr. m2 pr år.

Projektet er godkendt af afdelingsmødet den 2. maj 2007 og af selskabets bestyrelse den 6. juni 2007.Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender projekt, låneoptagelse, tinglysning af pantebrev og lejestigning som ovenfor anført.

Beslutning

Godkendt.

Ændring af vedtægten for Rødovre almennyttige Boligselskab
Sag nr. 163

Sagens kerne

Repræsentantskabet i Rødovre almennyttige Boligselskab har på repræsentantskabsmøde den 29. marts 2007 besluttet at ændre vedtægtens § 7 og § 9 stk. 1 og som følge heraf konsekvensrettes vedtægtens § 9, stk. 6 og § 11, stk 2.

Ændringen i vedtægtens § 7 indebærer, at tilladelsen til at stemme med fuldmagt udgår, og ændringen i vedtægtens § 9 indebærer, at selskabsbestyrelsen udvides fra 7 til 13 medlemmer.

Ændringen i vedtægtens § 7 er trådt i kraft umiddelbart efter afstemningen, mens ændringen i vedtægtens § 9 og § 11 træder i kraft i 2008

Fællesforvaltningen indstiller,

at vedtægtsændringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Fordeling af FKKO's formue - revision af regnskab 2006
Sag nr. 164

Sagens kerne

Kommunernes Revision A/S har afsluttet regnskabet for 2006 – beretning nr. 25 - og opgjort formuen til kr. 1.410.287. Formuen er fordelt til de 18 kommuner i det tidligere FKKO efter indbyggertallet pr. 1. januar 2006.

Rødovre Kommunes andel beløber sig til kr. 83.084.

Beretningen vil i lighed med andre revisionsberetninger efterfølgende blive fremsendt til Statsforvaltningen i København med en udskrift af protokollen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at beretning nr. 25 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Bemyndigelse i henhold til Styrelseslovens § 32
Sag nr. 165

Sagens kerne

Da 2 af de bemyndigede personer er fratrådt Rødovre Kommune genoptages sagen med henblik på ny udpegning.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 32: Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen, jfr. dog stk. 2.
Stk. 2. I kommuner, der styres efter reglerne i § 64 eller § 64a, kan de dokumenter, der er nævnt i stk. 1, tillige underskrives af magistratmedlemmer eller udvalgsformænd og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Følgende har på det konstituerende møde den 9.12.2005 fået ovennævnte bemyndigelse:

Borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester i forbindelse med enten kommunaldirektør Jens Gunst, vicekommunaldirektør Arne Juul, juridisk konsulent Inger Krogh-Jensen, økonomidirektør Lene Lunde Steffensen eller kontorchef Dan Birke Jacobsen.
Arne Juul og Inger Krogh-Jensen er begge fratrådt.

Fællesforvaltningen indstiller,

at kommunalbestyrelsen giver ovennævnte bemyndigelse til følgende:

Sekretariatschef Pia Mørch og chefjurist Jane Slott.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Henvendelse fra Enhedslisten v/Peter Mikkelsen
Sag nr. 166

Sagens kerne

Enhedslisten v/KB-medlem Peter Mikkelsen har anmodet om at følgende sag optages på Økonomiudvalgets/Kommunalbestyrelsens dagsorden:

”Enhedslisten Rødovre foreslår, at Kommunalbestyrelsen opfordrer, at der gennem Kommunernes Landsforening stilles krav om, at regeringen etablerer den nødvendige lønpulje i forbindelse med den kommende finanslov, så parterne har noget at fordele ved de kommende overenskomstforhandlinger.”

Fællesforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Forslag til politisk mødeplan 2008
Sag nr. 167

Sagens kerne

Forelæggelse af forslag til Rødovre Kommunes politiske mødeplan for udvalgsmøder og Kommunalbestyrelsesmøder for året 2008,

Kommunalbestyrelsens møder begynder kl. 18.00 og offentligheden har adgang kl. 18.30.

Fællesforvaltningen indstiller,

at forslag til politisk mødeplan for 2008 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 168

Beslutning

Taget til efterretning