Økonomiudvalget

17-04-2007

Sager 77 - 91

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 77

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - frigivelse af anlægsbevilling til Egegårdsvej 3
Sag nr. 78 (RKF 8/07)

Sagens kerne

Frigivelse af anlægsbevilling på 200.000 kr. til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation til ny bruger på Egegårdsvej 3. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr., samt
 2. at der gives et rådighedsbeløb på 200.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
     
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings møde den 10.04.2007 blev aflyst.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Dansk Fjernvarme - generalforsamling 19.04.2007
Sag nr. 79 (RKF 9/07)

Sagens kerne

Dansk Fjernvarme afholder den årlige generalforsamling 19.04.2007 i Odense. Der foreligger p.t. ingen forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemsværkerne, men af interesse for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning er valgene til bestyrelsen. Der er valg til gruppe II (kommunale varmeforsyninger). Der skal vælges et kommunalbestyrelsesmedlem samt en funktionær. Teknisk Forvaltning indstiller, at der stemmes på tidligere borgmester i Roskilde Kommune Bjørn Dahl, samt at der stemmes på driftsleder Steffen Agger, Helsingør Fjernvarme. Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings møde den 10.04.2007 blev aflyst.

Beslutning

Godkendt.

Fredningsnævnet Miljøcenter Roskilde
Sag nr. 80

Sagens kerne

Forlængelse af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for resten af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode Det er ingen betingelse, at medlem og suppleant skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. Valget er gældende for resten af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Teknisk Forvaltning indstiller, at der udpeges et medlem og en suppleant for resten af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

Det indstilles godkendt, at Kurt Faber (medlem) og Per Lund Sørensen (suppleant) udpeges. (Til Kommunalbestyrelsen)

Bygningsvedligeholdelse 2006 - anlægsregnskab
Sag nr. 81

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse 2006.
Bevilling 28.03.200616.267.000 kr.
Overført underskud fra 2005-250.866 kr.
Overført fra Børne- og Kulturforvaltningen     240.000 kr.
Bevilling i alt 16.256.134 kr.
Forbrug15.851.002 kr.
Mindreforbrug405.132 kr.
    
Mindreforbruget er overført til budget 2007 jf. overførselssagen, der blev godkendt i marts møderækken. Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Lokalplan 112 for et nyt boligområde ved Tårnvej 316
Sag nr. 82 (TMU 23/07)

Sagens kerne

Stillingtagen til indkomne indsigelser og endelig vedtagelse af Lokalplan 112 for et nyt boligområde ved Tårnvej 316. Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 13.12.2006 – 07.02.2007. I løbet af denne periode er der indkommet 6 indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag fra organisationer og beboere. Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan 112 for et nyt boligområde ved Tårnvej 316 vedtages endeligt med de mindre ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen. Teknik- og Miljøudvalget: Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10.04.2007 blev aflyst.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Affald - dagrenovation, reguleringer og klager 2007
Sag nr. 83 (TMU 24/07)

Sagens kerne

Godkendelse af udkast til brev med afgørelse om fortsat tilmelding af Dansk Olie Kompagni A/S til indsamlingsordningen for dagrenovation og fortsat opkrævning af 2 erhvervsaffaldsgebyrer for ejendommene på Rødovrevej 381 – 383 og Rødovrevej 385 – 387 hvor samme virksomhed er beliggende. Teknisk Forvaltning indstiller, at vedlagte brev med afgørelse om fortsat tilmelding til indsamlingsordningen for dagrenovation og fortsat opkrævning af 2 erhvervsaffaldsgebyrer godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10.04.2007 blev aflyst.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Lokalaftale om løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune 2007/08
Sag nr. 84 (BSU 37/07)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Rødovre Lærerforening har forhandlet løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere i Rødovre Kommune for skoleåret 2007/08. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at lokalaftalen, i henhold til kompetencereglerne, forelægges til efterretning. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Taget til efterretning med 4 stemmer for (A+B), idet Niels Spittau (O) stemte imod.

Statslig bevilling til særlig beskæftigelsesindsatsfor indvandrere og efterkommere
Sag nr. 85 (BEU 11/07)

Sagens kerne

Staten har bevilget Rødovre Kommune kr.1,875 mio. årligt i 4 år. Bevillingen skal brugestil ansættelse af ekstra virksomhedskonsulenter til at få ledige indvandrere og efterkommere i arbejde. I den forbindelse skal kommunen opstille mål- og resultatkrav for indsatsen samt angive, hvilke aktiviteter, der sættes i værk. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at de beskrevne mål og aktiviteter for den statslige bevilling godkendes Beskæftigelsesudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Handicappolitik - høringsmateriale
Sag nr. 86 (SOSU 33/07, BSU 38, KFU 19, BEU 14)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i januarmøderækken 2006 at udarbejde en handicappolitik for Rødovre Kommune. Arbejdet er mundet ud i et forslag til handicappolitik og et idékatalog som bilag til handicappolitikken. Forslag til handicappolitik samt Idèkatalog sendes til høring blandt organisationer og grupper, der har særlig interesse for handicapområdet, samt medarbejderrepræsentanter primo maj 2007. Høringsfristen udløber den 13. august 2007. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
(Teknik- og Miljøudvalgets møde aflyst) Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til Rødovre Kommunes Handicappolitik tages til efterretning
 2. at forslag til Rødovre Kommunes Handicappolitik sendes i høring frem til 13. august 2007
 3. at handicappolitikken behandles endeligt i septembermøderækken
    
Alle fagudvalg (undtagen Teknik- og Miljøudvalget Anbefales. Kultur- og Fritidsudvalget: Pkt. 1.
Taget til efterretning med de faldne bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet supplerende bemærkninger er indarbejdet. (Til Kommunalbestyrelsen)

Budgetneutrale omplaceringer
Sag nr. 87

Sagens kerne

Budgetneutrale omplaceringer fra drift til anlæg. Direktionen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 2.890.000 kr. og en driftsbevilling på -2.890.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget.
 2. at der gives en anlægsbevilling på 928.000 kr. og en driftsbevilling på -928.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
 3. at der gives en anlægsbevilling på 910.000 kr. og en driftsbevilling på -910.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget.
 4. at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. og en driftsbevilling på -600.000 kr. til Økonomiudvalget.
 5. at der afsættes tilhørende rådighedsbeløb og at disse frigives.
 6. at der aflægges anlægsregnskab på anlægsprojekterne i forbindelse med overførselssagerne for 2007 til 2008.

Beslutning

Godkendt.

Beretning nr. 127 - Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007
Sag nr. 88

Sagens kerne

Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 127 vedrørende revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 - delberetning for regnskabsåret 2006. Direktionen indstiller, at revisionsberetning nr. 127 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

Arbejdernes-Andels-Boligforening afdeling 43 - Skema A
Sag nr. 89

Sagens kerne

Arbejdernes-Andels-Boligforening afdeling 43 har nu indleveret skema A til kommunalbestyrelsens beslutning om indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af nedrivning af højhusene. Beslutning og vilkår for nedrivning skal ligeledes godkendes af Socialministeriet. Nedrivning af højhusene er godkendt af AAB afdeling 43 på et medlemsmøde samt af AAB´s forretningsudvalg og repræsentantskab. Godkendelserne forudsætter, at nedrivningen ikke omkostningsmæssigt påvirker driften af den reducerede boligafdeling. AAB præciserer i forbindelse med fremsendelse af skema A, at den vedlagte tidsplan er en forudsætning for økonomien. Udgiften til nedrivning af højhusene er beregnet til kr. 85.852.545 Finansiering af nedrivningsudgifterne sker med støtte fra Landsbyggefonden, jf. almenboliglovens § 91 samt fondens regulativ af 11. december 2002. I nedrivningsplanen videreføres afdeling 43, idet lavhusblokkenes 318 boliger fortsætter i almen drift. Det er en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at kommunalbestyrelsen påtager sig garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 80 procent af ejendommens værdi. Landsbyggefonden forpligter sig til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Indstilling om godkendelse af skema A til Landsbyggefonden forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse af den med skema A fremlagte genhusningsplan samt udgiften til genhusning. Genhusning af beboerne i højhusene forestås af AAB og Kuben Byfornyelse Danmark i henhold til AAB´s Genhusningsplan, Januar 2007. Rødovre Kommune forudsætter ved godkendelse af genhusningsplanen, at genhusning af beboerne sker efter et overordnet kvalitetsprincip, der i størst mulig grad tager udgangspunkt i den enkelte husstands situation og behov. En kapitaltilførselssag skal finansiere indfrielsen af den forholdsmæssige andel af højhusenes realkreditlån, frikøb af hjemfaldsforpligtelse og diverse øvrige afledte omkostninger. Der er afsat i alt kr. 9.000.000 til 1/5-ordning, hvoraf Rødovre Kommune forudsættes at deltage med 1/5 maksimeret til kr. 1.800.000. Kapitaltilførselsbudgettet er dog foreløbig kalkuleret med en overfinansiering på kr. 13.620.118. Det indebærer, at der formentlig ikke vil være behov for at tilføre kapital ved 1/5-ordningen. Rødovre Kommune vil i den periode, nedrivningen og rydning af arealerne finder sted, i samarbejde med AAB nærmere undersøge mulighederne for at opnå den bedst mulige løsning for salg af arealet og opførelse af et byggeri, der bl.a. lever op til intentionerne i områdefornyelsen. Nedrivning af højhusene og frasalg af et delareal af afdeling 43 har gjort det nødvendigt at give AAB afdeling 43 mulighed for frikøb af hjemfaldsforpligtelsen. En endelig fastsættelse og afregning af frikøbsbeløbet må afvente udskillelse og selvstændig vurdering, når det er endelig besluttet, hvor stor en andel af den samlede ejendom, der skal sælges. 40 % af det endeligt beregnede frikøbsbeløb tilfalder Københavns Kommune. Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at kommunalbestyrelsen tager beslutning om indstilling af skema A vedrørende nedrivning af højhusene i AAB afdeling 43 til Landsbyggefondens og Socialministeriets godkendelse,
 2. at der gives en tillægsbevilling på kr. 1.800.000 i kapitaltilførsel efter 1/5-ordningen med kr. 1.800.000,
 3. at kommunalbestyrelsen påtager sig garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 80 procent af ejendommens værdi,
 4. at kommunalbestyrelsen godkender den med skema A fremlagte genhusningsplan samt udgiften til genhusning,
 5. at kommunalbestyrelsen godkender frikøb af AAB’s hjemfaldsforpligtelse for så vidt angår delareal i afdeling 43, når udstykning og selvstændig vurdering har fundet sted, og
 6. at kommunalbestyrelsen godkender, at det udstykkede delareal i afdeling 43 kan sælges på nærmere med AAB aftalte vilkår, når der er vedtaget lokalplan for ny bebyggelse i området.

Beslutning

Fremsendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Trængselsafgifter i Hovedstadsområdet
Sag nr. 90

Sagens kerne

Københavns Kommune har gennem et stykke tid arbejdet med trængselsafgifter. Man har i den anledning henvendt sig til omegnskommunerne med henblik på at analysere de herhenhørende problemstillinger i den bredest mulige kontekst af berørte kommuner. Analysen skal vise om trængselsafgifter er egnede som middel til nedbringelse af henholdsvis kødannelse på vejnettet og ventetider i den kollektive trafik samt til etablering af forbedret individuel og kollektiv infrastruktur. Disse forbedringer kan eventuelt etableres for provenuet fra trængselsafgifterne. På den baggrund har foreløbig 16 hovedstadskommuner herunder Rødovre Kommune drøftet behovet for en videre analyse af en eventuel indførelse af trængselsafgifter i hovedstadsområdet, blandt andet med udgangspunkt i erfaringer fra udlandet. Der er i den forbindelse udarbejdet en hensigtserklæring, som danner rammen for det videre analysearbejde af, hvilken effekt et eventuelt trængselsafgiftssystem vil have på de trafikale trængselsproblemer. Kommunaldirektøren indstiller, at Rødovre kommune sammen med de øvrige interesserede kommuner i hovedstadsområdet tiltræder, at medvirke i dette analysearbejde indenfor den ramme som hensigtserklæringen udgør.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Diverse
Sag nr. 91

Beslutning

Taget til efterretning.