Økonomiudvalget

25-10-2006

Sager 209 - 222

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 209

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kommunernes overtagelse af erhvervsservicen – stiftelse af en erhvervsdrivende fond
Sag nr. 210

Sagens kerne

Den 25.04.2006 indgik KL en aftale med regeringen om erhvervsservice og iværksætterhuse. Efterfølgende har KL drøftet aftalens udmøntning med Økonomi- og Erhvervsministeriet og på et møde den 08.09.2006, blev der enighed om en række punkter, herunder fordelingskriterier for de statslige midler, sammensætning af bestyrelse, samt at iværksætterhusene skal etableres som erhvervsdrivende fonde.

Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at Rødovre Kommune erklærer sig som medstifter af den erhvervsdrivende fond, som skal drive den regionale erhvervsservice i Region Hovedstaden, samt
 2. at Rødovre Kommune som medstifter bidrager til den samlede grundkapital på 300.000 kr. fordelt efter indbyggertal, dvs. med ca. 6.752 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ændring af konstituering af repræsentanter til Hovedstadsregionens Naturgas I/S.
Sag nr. 211

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til repræsentantskabet. Medlemmet og suppleanten skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende fra 01.01.2007 til 31.12.2009.

Beslutning

Indstilles godkendt med Dora Arvidsen som medlem og Vivi Skriver som suppleant. (Til Kommunalbestyrelsen).

Godkendelse af ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding
Sag nr. 212 (TMU 92/06)

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding har med brev af 05.09.2006 fremsendt anmodning om godkendelse af ændring af vedtægter for selskabet. Revisionen sker primært på grund af kommunalreformen, herunder Rudersdal Kommunes optagelse i I/S Vestforbrænding.
   
I/S Vestforbrænding har i samme forbindelse anmodet om, interessenternes godkendelse af, at I/S Vestforbrænding samtidig med at forslaget udsendes til kommunernes godkendelse, indsender dette til tilsynsmyndigheden, Statsamtet København i overensstemmelse med § 17 i de gældende vedtægter for selskabet.
     
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til revision af I/S Vestforbrændings vedtægt dateret 06.07.2006, herunder optagelse af de nye interessenter, jf. den nugældende vedtægt § 17 godkendes, samt
 2. at I/S Vestforbrænding samtidig med, at forslaget udsendes til kommunernes godkendelse, indsender dette til tilsynsmyndigheden, Statsamtet København på samtlige kommuners vegne.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Renovering af Rødovre Kommunes genbrugsstation på Valhøjs Allé 182 – anlægsregnskab
Sag nr. 213 (TMU 93/06)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 21.06.051.830.000 kr.
Bevilling 27.09.051.800.000 kr.
Bevilling 28.02.06 1.300.000 kr.
Bevilling i alt 4.930.000 kr.
Forbrug3.951.727 kr.
Mindreforbrug  978.273 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen på 978.272 kr., samt
 3. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Realisering af Designmanual 2006
Sag nr. 214 (TMU 95/06)

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 420.000 kr. til realisering af Designmanual for byrum i Rødovre Kommune, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til prioritering af opgaver i 2006 godkendes,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 420.000 kr. til realisering af Designmanual for byrum i Rødovre Kommune, samt
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 420.000 kr. af det afsatte beløb i investeringsoversigten til ”Byinventar inkl. læskærme”.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Kloakforsyning - ansøgning om bevilling
Sag nr. 215 (TMU 96/06)

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 645.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til ekstraordinær kortlægningsindsats til vurdering af kloakledningsnettets tilstand og overgang til et nyt landsdækkende koordinatsystem.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 645.000 kr. til ekstraordinær kortlægningsindsats og vurdering af kloakledningsnettets tilstand, samt
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 645.000 kr., der overføres til driftsbudget 2006, konto 35 41 66 Ledninger og brønde. Beløbet er overført rådighedsbeløb fra budget 2005.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Hyre-, rute- og fragtbilkørsel
Sag nr. 216 (TMU 97/06)

Sagens kerne

Storkøbenhavns Taxinævn henvender sig til Rødovre Kommune med anmodning om, at Rødovre Kommune tilkendegiver hvorvidt kommunen ønsker at fortsætte sin deltagelse i samarbejdet i Storkøbenhavns Taxinævn

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune fortsætter sin deltagelse i Storkøbenhavns Taxinævn, samt
 2. at sagen tages op til fornyet overvejelse, når eventuelle planer om etablering af et taxinævn for Region Hovedstaden bliver mere konkrete.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner i Rødovre Kommune
Sag nr. 217 (BSU 98/06)

Sagens kerne

I henhold til § 4, stk. 1, i Bekendtgørelse 703 af 23. juni 2006 om elevplaner i folkeskolen, kan Kommunalbestyrelsen inden for rammerne af folkeskoleloven og bekendtgørelsen fastlægge mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner.

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til ”Mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner i Rødovre Kommune”.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til ”Mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner i Rødovre Kommune” godkendes.

Børne- og Skoleudvalget

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ansøgning om tilskud fra Landsbyggefonden til boligsocialt arbejde
Sag nr. 218

Sagens kerne

Afdelingsbestyrelsen i Kærene/Bybjerget har ansøgt Landsbyggefonden om tilskud til boligsocialt arbejde i Kærene i form af en helhedsplan for en særlig indsats for børn og unge i området.

Der forudsættes ikke en kommunal medfinansiering, men et aktivt samarbejde med Kommunen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune tilkendegiver over for Landsbyggefonden, at man kan godkende den foreliggende ansøgning.

Beslutning

Godkendt.

Sundhedspolitik - Høring
Sag nr. 219 (SOU 87/06, BEU 14/06, BSU 100/06, KFU 53/06, TMU 90/06)

Sagens kerne

Rødovre Kommunes oplæg til en ny sundhedspolitik har været til høring blandt organisationer og/ eller grupper, der har særlig interesse på sundhedsområdet.

Sundhedspolitik-Høring forelægges samtidig i Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at sundhedspolitik og faktabind vedtages med de i sagsfremstillingen nævnte rettelser og tilføjelser

Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Etablering af "Omegnskommunernes Samarbejde"
Sag nr. 220

Sagens kerne

Ved en ekstraordinær generalforsamling den 21. november 2006 bliver der taget stilling til et forslag om nedlæggelse af FKKO.

Såfremt FKKO nedlægges skal der efterfølgende tages stilling til etablering af et nyt tværkommunalt samarbejde kaldet ”Omegnskommunernes Samarbejde”.

Borgmesteren foreslår,

at Rødovre Kommune tilslutter sig ”Omegnskommunernes Samarbejde”, såfremt FKKO nedlægges.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

3/4 årsregnskab 2006 - ansøgning om tillægsbevilling
Sag nr. 221

Sagens kerne

Direktionen har gennemgået de centrale drifts- og finansieringskonti i forbindelse med budgetopfølgning for 2006. Med afsæt i ¾ årsregnskabet søges der om omplaceringer mellem udvalg samt tillægsbevillinger på de områder, hvor der forventes afvigelser i forhold til budget 2006.
     Direktionen indstiller,
 1. at der omplaceres 24.720 kr. fra Teknik- og Miljøudvalget, 138.550 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget samt 16.801.440 kr. fra Økonomiudvalget,
 2. at der omplaceres 492.750 kr. til Børne- og Skoleudvalget samt 16.471.960 kr. til Social- og Sundhedsudvalget,
 3. at der gives en tillægsbevilling på 3.131.779 kr. til Børne- og Skoleudvalget,
 4. at der gives en tillægsbevilling på 4.480.095 kr. til Social- og Sundhedsudvalget,
 5. at der gives en tillægsbevilling på 2.495.198 kr. til Beskæftigelsesudvalget,
 6. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 222

Beslutning

Taget til efterretning.