Økonomiudvalget

21-03-2007

Sager 42 - 76

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 42

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Budget 2007 - Yderligere ændrede forudsætninger
Sag nr. 43

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2007 stod det klart, at der var områder, hvor der ville fremkomme ændrede forudsætninger i form af f.eks. nye aktivitetsoplysninger, ny lovgivning e.l. – primært på grund af usikkerhed i forlængelse af gennemførelsen af strukturreformen. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budgettet aftalt, at der ville blive søgt tilslutning til tilpasninger i budgettet som følge af disse ændrede forudsætninger. I januar blev der givet tillægsbevillinger for i alt 5.815 t.kr. vedrørende ændrede forudsætninger. I februarmøderækken blev der givet en tillægsbevilling i henhold til kommunens låneadgang på baggrund af udgifter afholdt i 2006 samt omlægning af lån overtaget fra amtet pr. 1. januar 2007 på 3.614 t.kr. På baggrund af den nuværende viden har forvaltningerne indberettet yderligere ændringer til budgettet, som samlet indebærer merudgifter for kommunens drift i Budget 2007 på 19.511 t.kr. Direktionen indstiller,
 1. at der gives en tillægsbevilling på 4.300 t.kr. til Børne- og Skoleudvalget,
 2. at der gives en tillægsbevilling på 2.625 t.kr. til Kultur- og Fritidsudvalget,
 3. at der gives en tillægsbevilling på 6.761 t.kr. til Social- og Sundhedsudvalget,
 4. at der gives en tillægsbevilling på 5.590 t.kr. til Teknik- og Miljøudvalget,
 5. at der gives en tillægsbevilling på 236 t.kr. til Økonomiudvalget,
 6. at tillægsbevillingerne i pkt. 1-4 på i alt 19.511 t.kr. i Budget 2007 finansieres af kommunens kassebeholdning,
 7. at de varige udgifter som følge af tillægsbevillingerne indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2008.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

Høringssvar til Forslag til Fingerplan 2007 - Landsplandirektiv for hovedstadsregionen
Sag nr. 45 (TMU 16/07)

Sagens kerne

Miljøministeriet har sendt ”Forslag til Fingerplan 2007” i høring fra medio januar 2007 til 13.04. 2007. Landsplandirektiv for hovedstaden ”Fingerplan 2007” træder i stedet for udvalgte retningslinier i Hovedstadens Udviklingsråds Regionplan 2005. Fingerplanen fokuserer på byvækst i hovedstadsområdet. Formålet med Fingerplan 2007 er, at byudvikling og byomdannelse af regional betydning koordineres med den overordnede, trafikale infrastruktur og den kollektive trafikbetjening - for at sikre en balanceret udvikling. Fingerplan 2007 indfører nye definitioner af stationsnærhed, samt nye principper for lokalisering af kontorbyggeri og andre byfunktioner i de stationsnære områder, som vil få konsekvenser for byudvikling og byomdannelse i Rødovre Kommune. Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune indgiver høringssvar med nedenstående bemærkninger, jf. de tilsvarende afsnit i sagsfremstillingen:
 1. at de nye bestemmelser om lokalisering af kontorbyggeri over 1.500 m2 etageareal administreres fleksibelt, da kommunens stationsnære områder hovedsageligt ligger udenfor de stationsnære kerneområder,
 2. at der forudsættes en udvidelse af det stationsnære kerneområde nord for Rødovre Station, således at området ved Roskildevej ved Avedøre Havnevej (rammeområde 7A01) inddrages i kerneområdet,
 3. at Rødovre Centrum/Egegårdskvarterets udviklingsmuligheder forudsættes fastholdt,
 4. at udviklingsmuligheder for Islevdal erhvervsområde beliggende stationsnært ved den eventuelt kommende letbane bør sikres,
 5. at rækkefølgebestemmelserne bør prioritere ældre erhvervs-omdannelsesområder, samt
 6. at der bør etableres støjafskærmning ved trafikkorridorer gennem grønne områder.
    
Teknik- og Miljøudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet pkt. 6 ændres til ”grønne og bebyggede områder”. (til Kommunalbestyrelsen)

Stillingtagen til Omegnskommunernes og Vestegnssamarbejdets høringssvar til Forslag til Fingerplan 2007 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
Sag nr. 46

Sagens kerne

Miljøministeriet har sendt forslag til Fingerplan 2007 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning i høring indtil den 13.04.2007. Rødovre Kommune har modtaget forslag til fælles udtalelser fra Omegnskommunernes Samarbejde (OS), som omfatter 15 kommuner og fra Vestegnssamarbejdet, som omfatter de 8 vestegnskommuner. Baggrunden for forslagene til fælleskommunale udtalelser er blandt andet Fingerplanens stramninger i retningslinjerne om byvækst og byomdannelse. og byomdannelse af regional betydning. De foreliggende udtalelser vurderes at være forenelige med forslaget til Rødovre Kommunes udtalelse om de detaljerede konsekvenser for kommunens delområder. Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at udtalelsen fra Omegnskomunnernes Samarbejde godkendes, samt
 2. at udtalelsen fra Vestegnssamarbejdet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

Trafiksanering af Rødovrevej - 3. etape
Sag nr. 48 (TMU 18/07)

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsesmøde den 06.06.2006 blev der på baggrund af et skitseprojekt givet en projektbevilling til trafiksanering af Rødovrevej 3. etape. Der er nu udarbejdet et projekt, som i hovedtræk svarer til skitseprojektet. Generelt er principperne fra de første to etaper af Rødovrevej videreført, dog med undtagelse af strækningen gennem ”Rødovre Landsby”. Projektet er udformet, så det så vidt muligt tager højde for det kommende projekt for hele Rødovre Landsby i det omfang det på forhånd har været muligt under hensyntagen til økonomi og planlægning. Den videre projektering har vist, at det ikke er muligt at udføre hele strækningen for det i budgettet afsatte beløb. Det foreslås, at restbeløbet på 450.000 kr. finansieres af kontiene for henholdsvis byinventar og vejbump. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektet for ombygning af Rødovrevej etape 3 (strækningen mellem Rødovre Parkvej og Kirkesvinget) godkendes,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til ombygningen,
 3. at der frigives et rådighedsbeløb på 5.550.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2007 til Rødovrevej,
 4. at der frigives 200.000 kr. af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til byinventar, samt
 5. at der frigives 250.000 kr. af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til vejbump.
     
Teknik- og Miljøudvalget:
Anbefales, dog således at P-lommerne overfor skolen på østsiden af vejen, ændres til henholdsvis afsætningspladser i den sydlige del og de 2 nordlige nedlægges, og ændres her til rabat. Rettelse: I indstillingens 1. punkt rettes ”Kirkesvinget” til ”Gunnekær”.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt, dog således at kun den nordøstlige afsætningsplads nedlægges og ændres til rabat, og der indføres P-forbud mellem kl. 7 og 16 på afsætningspladserne. (til Kommunalbestyrelsen)

Kulturhuset Viften - udskiftning af tagbelægning, ansøgning om bevilling
Sag nr. 50 (KFU 9/07)

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 756.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til udskiftning af tagbelægningen på Viften. Godkendelse af, at arbejdet udbydes i hovedentreprise i licitation. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 756.000 kr. til udskiftning af tagbelægningen på Viften,
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 756.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007,
 3. at arbejdet udbydes i hovedentreprise i licitation.
  
Kultur- og Fritidsudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

Islev Skole, renovering af hjemkundskabslokalerne - godkendelse af projektforslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 51 (BSU 25/07)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af februar 2007 på renovering af hjemkundskabslokalerne på Islev Skole. Godkendelse af arbejdet udbydes i fagentrepriser i underhåndsbud. Der ansøges om anlægsbevilling på 1.378.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til renovering af hjemkundskabslokalerne på Islev Skole. Der er i decembermøderækken 2006 givet en bevilling på 75.000 kr. til igangsætning af projekteringen. Den samlede bevilling udgør herefter 1.453.000 kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslaget godkendes,
 2. at arbejdet udbydes i fagentrepriser i underhåndsbud,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 1.378.000 kr. til renovering af hjemkundskabslokalerne på Islev Skole. Herefter udgør den samlede bevilling 1.453.000 kr.,
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.378.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007.
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

Valhøj Skole, renovering af lofter/ ændring af belysning - ansøgning om bevilling
Sag nr. 52 (BSU 26/07)

Sagens kerne

Godkendelse af videreførelse af renoveringen af lofter og belysning på Valhøj Skole. Godkendelse af, at arbejdet videreføres med de entreprenører, der vandt licitationen på 1. etape, forudsat at prisen holder sig på samme niveau med tilføjelse af pristalsregulering. Ansøgning om anlægsbevilling på 1.670.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at renoveringen af lofter og belysning videreføres,
 2. at arbejdet videreføres med de entreprenører, der vandt licitationen på 1. etape, forudsat at prisen holder sig på samme niveau med tilføjelse af pristalsregulering,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 1.670.000 kr. til gennemførelse af arbejdet,
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.670.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007.
   
Børne- og Skoleudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

IT plan - folkeskolen
Sag nr. 53 (BSU 29/07)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Fællesforvaltningen, IKT-kontoret, Direktionens ITstyregruppe udarbejdet forslag til udbygning af IT på skoleområdet gennem tekniske investeringer og anskaffelser i perioden 2004-2008. Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 22.06.2004. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.943.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til videreførelse af IT-planen gældende for årene 2004 – 2008. Der ansøges om en indtægtsbevilling på 750.000 kr. fra Undervisningsministeriet med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der ansøges om tillæg til anlægsbevillingen på 750.000 kr., så rådighedsbevilling for 2007 udgør 2.693.000 kr. og den samlede bevilling herefter udgør 9.778.000 kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.943.000 kr. til videreførelse af IT-handleplanen,
 2. at der gives en indtægtsbevilling på 750.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb på funktionen Folkeskoler,
 3. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 750.000 kr.,
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.943.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007,
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 750.000 kr. finansieret af Undervisningsministeriet.
     
Børne- og Skoleudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

Indstilling af bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 56 (SOSU 24/07)

Sagens kerne

Som følge af nedlæggelsen af Københavns Amt er Rødovre Kommune indtrådt i Amtets tidligere forpligtelser i forhold til den selvejende institution Rødovre Ungdomspension. Bestyrelsen for den selvejende institution har på møde den 27. februar 2007 tilrettet dens vedtægter i henhold her til, herunder godkendt et tillæg til den hidtidige driftsaftale mellem Københavns Amt og Rødovre Ungdomspension der præciserer, at Rødovre Kommune indtræder i Københavns Amts rettigheder og forpligtelser i forhold til institutionen. Tidligere har Københavns Amtsråd og Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune hver udpeget 1 medlem til bestyrelsen, mens den selvejende institution har udpeget 3 medlemmer. Fremover udpeger Rødovre Kommune 2 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den ene fortsat udvælges blandt medlemmerne af de politiske partier. Med henblik på at sikre et tæt og smidigt samarbejde mellem Rødovre Ungdomspension og Forvaltningen foreslås det, at den anden plads besættes af Rødovre Kommunes Børne- og Familiechef. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at de af bestyrelsen ændrede vedtægter af 27. februar 2007 godkendes,
 2. at kommunalbestyrelsen udpeger Rødovre Kommunes Børne- og Familiechef som kommunens andet medlem af bestyrelsen for Rødovre Ungdomspension,
 3. at tillæg til tidligere indgået driftsaftale mellem Københavns Amt og Rødovre Ungdomspension godkendes.
    
Social- og Sundhedsudvalget:
Anbefales. Britt Jensen deltog ikke under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

Virksomhedsplaner 2006 - 2007 fra skolesocialprojekterne Annexet og Skiftesporet.
Sag nr. 57 (SOSU 26/07 + BSU 30/07)

Sagens kerne

Skolesocialprojekternes virksomhedsplaner for 2006 – 2007 forelægges til orientering. Forelæggelsen sker såvel i Børne- og Skoleudvalget som i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (til Kommunalbestyrelsen)

Energistyringsprojekter gennemført i 2004, 2005 og 2006
Sag nr. 58

Sagens kerne

I 2006 har der været gennemført 7 energibesparende projekter finansieret af den centrale energipulje. Disse projekter forventes at give en årlig besparelse på 104.707 kr., som skal tilfalde kommunekassen. Projekter udført i 2004 og 2005 giver en besparelse på henholdsvis 208.600 kr. og 168.420 kr., som også tilfalder kommunekassen. Teknisk Forvaltning og Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at de institutioner, som har fået gennemført energiprojekter i 2004, 2005 og 2006 finansieret af den centrale energipulje, samlet får deres energibudgetter i 2007 reduceret med 481.727 kr.,
 2. at der gives en indtægtsbevilling på 481.727 kr.,
 3. at der frigives et negativt rådighedsbeløb på 481.727 kr. afsat i investeringsoversigt 2007. Rådighedsbeløbet i investeringsoversigt 2007 på 500.000 kr. tilpasses i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2006 til 2007
Sag nr. 60

Sagens kerne

I lighed med tidligere år er der ved årets udgang en række anlægsprojekter, der ikke er afsluttede. Der søges derfor om overførsel af -12.321.381 kr. svarende til overførsel af netto mindreforbrug på 6.643.793 kr. og overførsel af netto mindreindtægter på -18.965.174 kr. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at der samlet gives en tillægsbevilling til budget 2007 på i alt -12.321.381 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

Etableringsrefusion fra Beskæftigelsesministeriet - Jobcenter Rødovre
Sag nr. 61

Sagens kerne

I forbindelse med etablering af Jobcenter Rødovre er der indgået en etableringsaftale med Beskæftigelsesministeriet som blandt andet omhandler medfinansiering af IT-etableringsudgifterne. Statens andel af etableringsudgifterne er nu opgjort og udgør 178.880 kr. I forlængelse heraf søges der om en indtægtsbevilling til anlæg på 178.800 kr. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling til anlæg på 178.800 kr.,
 2. at der afsættes indtægtsrådighedsbeløb på 178.800 kr. og
 3. at rådighedsbeløbet frigives. Beløbet er finansieret af Beskæftigelsesministeriet.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

Revision af Lokalaftale
Sag nr. 62

Sagens kerne

Godkendelse af udkast til revideret Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Rødovre Kommune. Direktionen indstiller, at revideret Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Almennyttige Boligselskab - Søparken, Søparken II og Søparken III / Skema C
Sag nr. 64

Sagens kerne

Rødovre Almennyttige Boligselskab v/ DAB har fremsendt skema C ansøgninger med tilhørende bilag, om godkendelse af byggeregnskaberne for afdeling Søparken, bestående af 13 almene ældreboliger, 49 familieboliger og et fællesrum, afdeling Søparken II bestående af 8 almene ungdomsboliger og Søparken III, bestående af 2 almene familieboliger. Anskaffelsessummen er i byggeregnskabet for de enkelte etaper opgjort til:
Søparken 115.358.000 kr.
Søparken II 7.038.000 kr.
Søparken III2.528.000 kr.
              
Det kommunale grundkapitallån udgør 7 % af de samlede anskaffelsessummer svarende til i alt kr. 8.744.680. Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at de af Rødovre Almennyttige Boligselskab v/DAB fremsendte skema C, byggeregnskaber vedrørende afdeling Søparken, Søparken II og Søparken III, godkendes, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger kapitel 10,
 2. at dokumentation for de afsatte beløb på i alt kr. 1.233.000 fremsendes 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

AKB, afdeling 1501-4, Ved Milestedet - Beboerhus / Ansøgning om godkendelse af skema B
Sag nr. 65

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 27. september 2005 skema A vedrørende opførelse af et beboerhus i AKB, afdeling 4001 Ved Milestedet. Skema A er godkendt med en samlet anlægsudgift på i alt kr. 4.200.000. Projektet har nu været udbudt i begrænset licitation. Boligselskabet har antaget lavestbydende entreprenørfirmaet GVL entreprise. Boligselskabet anmoder nu kommunalbestyrelsen om godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på kr. 6.170.000. Boligselskabet fremlægger endvidere skema U til efterretning. Anskaffelsessummen finansieres med støttede lån i henhold til Landsbyggefondens tilsagn herom. Rødovre kommune forudsættes at påtage sig garanti for den del af det støttede lån, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 80 procent af ejendommens værdi. Overskridelsen af anskaffelsessummen på kr. 1.802.000, der angives at skyldes det stigende indeks fra december 2004 samt et forhøjet prisniveau i byggebranchen, forudsættes finansieret over reguleringskontoen. Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender skema B med en anskaffelsessum på kr. 6.170.000 under forudsætning af, at overskridelsen af anlægsudgiften kan finansieres over reguleringskontoen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

Kaffetårnets fremtidige anvendelse
Sag nr. 66

Sagens kerne

Siden Rødovre Kommune overtog Irmas tidligere kafferisteri – ”Kaffetårnet” - i 1996, har der løbende været forskellige overvejelser om den fremtidige anvendelse af den bevaringsværdige bygning. På grund af Kaffetårnets særegenhed blandt andet som pejlemærke (landmark), når man færdes i byen, og den store bevaringsværdighed formulerede en gruppe studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole i 2003 en studieopgave om genanvendelse af bygningen. Der kom flere forskellige forslag til en ny anvendelse – eksempelvis NewYorker-boliger, værksteder for kunsthåndværk, Fitnesscenter, Designcenter og museum for interaktiv kunst. Der findes endnu intet museum udelukkende for interaktiv kunst i Danmark, og på baggrund af denne idé udarbejdede Teknisk Forvaltning et notat, der indgik i en drøftelse mellem Realdania, Fællesforvaltningen og Teknisk Forvaltning med henblik på at afklare eventuelle muligheder for at opnå støtte fra fonden til en genanvendelse af bygningen. Realdania tilbød at støtte en ”professionel” undersøgelse af bygningens potentiale, idet de er enige i at bygningen er bevaringsværdig. Fonden tilbød således at dække udgiften til en undersøgelse udført af Rambøll Management, som de anbefalede til opgaven. Rambøll Management indledte opgaven med at udarbejdede et Inspirations- og idékatalog til en fremtidig anvendelse af bygningen. På baggrund af katalogets mange ideer, blev det besluttet at arbejde videre med idéen om at indrette huset som museum for interaktiv kunst, idet man vurderede at dette formål kunne have et stort potentiale. Rambøll har nu afsluttet deres samlede vurdering, og resultatet foreligger i vedlagte ”Strateginotat Kaffetårnet” januar 2007. Fællesforvaltningen indstiller, at ”Strateginotat Kaffetårnet” januar 2007 udarbejdet af Rambøll Management tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 67

Beslutning

Taget til efterretning

KKR Hovedstadens hensigtserklæring vedrørende kollektiv trafik i 2008
Sag nr. 75

Sagens kerne

KKR Hovedstaden har fremsendt et forslag til hensigtserklæring vedrørende kollektiv trafik i 2008 til drøftelse i kommunerne. Kommunaldirektøren indstiller, at det meddeles KKR Hovedstaden, at Rødovre Kommune ikke kan tiltræde hensigtserklæringen vedrørende kollektiv trafik i 2008.

Beslutning

Indstilles godkendt. (til Kommunalbestyrelsen)

KKR Hovedstadens høringssvar til Fingerplanen
Sag nr. 76

Sagens kerne

Miljøministeriet har sendt forslag til Fingerplan 2007 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning i høring indtil den 13.04.2007. Rødovre Kommune har modtaget forslag til fælles høringssvar fra KKR Hovedstaden, som omfatter Region Hovedstadens 29 kommuner. Baggrunden for forslaget til høringssvar er blandt andet Fingerplanens stramninger i retningslinjerne om byvækst og byomdannelse i stationsnære områder samt bestemmelser om rækkefølge. Kommunaldirektøren indstiller, at høringssvaret fra KKR Hovedstaden godkendes.