Økonomiudvalget

03-10-2007

Sager 008 (2009-2011) - 196

Fold alle ud

Budgetforslag 2008 - budgetoverslagsår 2009-2011, 2. behandling
Sag nr. 008 (2009-2011)

Sagens kerne

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. behandlede hhv. den 22. august og 4. september budgetforslag 2008.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:
  • Administrationens tekniske ændringsforslag.
  • Politiske ændringsforslag.
  • Øvrige ændringsforslag.
      
Administrationens tekniske ændringsforslag

De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 5. september 2007. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye KB-beslutninger, ny lovgivning, fejl og budgetneutrale omplaceringer.

       
Politiske ændringsforslag

Der er fremsat politiske ændringsforslag fra grupperne:
  • A, B, C, F, O og V (forlig)
  • Ø
      
Øvrige Ændringer

Kirken har indmeldt tal, som betyder, at kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent.

      
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
  1. at budgetforslag 2008 (2009-2011) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemningshæftet og bilag 3.
  2. at der vælges det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2008, jf. afstemningshæftets punkt 175-176.
  3. at der tages stilling til de politiske ændringsforslag til budgetforslag 2008 (2009-2011) og kassebeholdningen, jf. afstemningshæftet.
  4. at taksterne for forsyningsvirksomheder fastsættes, så Indenrigs - og Sundhedsministeriets regler for mellemværender med kommunen efterleves.
  5. at kirkeskatten for 2008 fastsættes til 0,72 procent.

Beslutning

Budgetforslag 2008 – overslagsår 2009-2011 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober 2007, jfr. afstemningshæftet, idet siderne 11, 19 og 21 er erstattet af nye sider.

Diverse
Sag nr. 196

Beslutning

Taget til efterretning.