Økonomiudvalget

22-02-2006

Sager 26 - 41

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 26

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Konstituering 2006-2009 / I/S SMOKA
Sag nr. 27

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for I/S SMOKA, der vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

Det indstilles godkendt, at Dora Arvidsen (A) konstitueres med Vivi Skriver (A) som suppleant. (Til Kommunalbestyrelsen).

Evaluering af lukning af SFO'erne mellem jul og nytår 2005
Sag nr. 31 (BSU 17/06)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 31 fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 08.03.2005. Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 08.03.2005, at forlænge forsøgsordningen med lukningen af SFO’erne mellem jul og nytår 2005, samt at Børne- og Kulturforvaltningen skulle udarbejde en evaluering af ordningen. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger evalueringen af julelukning i SFO’erne i skoleåret 2005/06. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at evalueringen tages til efterretning,
  2. at der fremover holdes lukket på samtlige SFO’er mellem jul og nytår. Såfremt der er forældre, der har behov for pasning af deres barn mellem jul og nytår, kan de ansøge Børne- og Kulturforvaltningen om pasning, hvorefter de vil få anvist en plads i en SFO.
  
Børne- og Skoleudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

IT plan - folkeskoleområdet
Sag nr. 32 (BSU 20/06)

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.903.000 kr. til udmøntning af de afsatte ressourcer til implementering af IT-planen i årene 2004-2008 samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb. Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelses mødet den 22.06.2004. Beløbet er afsat på investeringsoversigten 2006. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 1.903.000 kr. til implementering af IT-handleplanen 2004-2008.
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1.903.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2006 under ”IT-plan folkeskoleområdet”.
    
Børne- og Skoleudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse skoler m.v. - IT-plan - anlægsregnskab
Sag nr. 33 (BSU 21/06)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 31.07.20011.742.000 kr.
Bevilling 28.02.20021.785.000 kr.
Bevilling i alt3.527.000 kr.
Forbrug3.524.035 kr.
Mindreforbrug2.965 kr.
       
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at anlægsregnskabet godkendes,
  2. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 2.965 kr.
  3. at mindreudgiften tilgår kassen i 2006.
    
Børne- og Skoleudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 34

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Boligselskab afdeling 3 - Tårnvej 1-27 / Ansøgning om godkendelse låneoptagelse til etablering af altaner og udskiftning af vinduer
Sag nr. 40

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab, afdeling 3 har anmodet Rødovre Kommune om godkendelse af projekt, låneoptagelse og lejeforhøjelse til etablering af altaner og udskiftning af vinduer i afdelingen. Projektudgiften er beregnet til i alt kr. 10.212.000. Projektet vil medføre en lejestigning på kr. 681 pr. lejemål og bevirker, at gennemsnitslejen stiger fra kr. 610,80 pr. m2 til kr. 734,55 pr. m2 svarende til en stigning på 20,26 % Projektudgiften forudsættes finansieret ved optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån med hovedstol kr. 10.212.000 uden supplerende lovbestemt sikkerhed. Beslutning om gennemførelse af projekt, låneoptagelse og lejestigning er sket ved urafstemning den 22. marts 2005. Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender projekt, låneoptagelse og lejeforhøjelse som ovenfor anført.

Beslutning

Godkendt.

Vækstfora i Region Hovedstaden
Sag nr. 41

Sagens kerne

I forbindelse med etablering af de nye regioner skal de enkelte regionsråd, jf. Lov om erhvervsfremme § 8, nedsætte et eller to vækstfora til at varetage den regionale erhvervsudvikling. Vækstforum er et partnerskab mellem erhvervsliv, forberedelsesudvalget/regionsrådet, kommunerne, videns- og uddannelsesinstitutioner samt arbejdsmarkedets parter i regionen, der har til formål at styrke samarbejdet omkring udviklingen af de regionale vækstvilkår og sikre en koordineret og sammenhængende regional indsats. Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden har den 7. februar 2006 behandlet spørgsmålet om antallet af vækstfora i Region Hovedstaden og besluttet at anbefale, at der etableres ét vækstforum, som geografisk dækker hele Region Hovedstaden (excl. Bornholm, som opretter sit eget vækstforum). Forberedelsesudvalget/Regionsrådet træffer beslutning om antal fora efter høring af regionens kommuner og erhvervsorganisationer. Forberedelsesudvalget/Regionsrådet er forpligtet til at følge en indstilling, som støttes af mindst 2/3 af kommunerne i regionen. Rødovre Kommune skal således forholde sig til, hvorvidt kommunen ønsker at følge forberedelsesudvalgets anbefaling om oprettelse af ét vækstforum, eller finder det hensigtsmæssigt at oprette yderligere et vækstforum. De regionale vækstfora består, jf. lovens § 11, stk. 1, af 20 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen. Mindst et medlem skal repræsentere yderområderne. Kommunaldirektøren indstiller,
  1. at kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren til i fællesskab med kommunalbestyrelsernes/sammenlægningsudvalgenes repræsentanter i regionen at træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker et eller to vækstfora i regionen og
  2. at borgmesteren bemyndiges til i fællesskab med kommunalbestyrelsernes/sammenlægningsudvalgenes repræsentanter i regionen at indstille 6 medlemmer til et eller to vækstfora i regionen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).