Økonomiudvalget

21-03-2006

Sager 42 - 70

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 42

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bygningsvedligeholdelse 2006 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 43

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 16.267.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2006.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 16.267.000 kr. til bygningsvedligeholdelse, samt
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 16.267.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2006.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ændringer af vedtægter for Rødovre Erhvervsråd og godkendelse af repræsentanter fra Rødovre erhvervsliv
Sag nr. 44

Sagens kerne

I § 3 ”Sammensætning og organisering” i vedtægterne for Rødovre Erhvervsråd ændres teksten ”1 lokal repræsentant fra det regionale DA” til ”1 repræsentant fra en af DA´s medlemsorganisationer”.

Desuden indstiller erhvervsrådet, at Jørgen Kailow, Kailow Graphic (ny), Jesper Andreasen, A/S Rødovre Centrum og Bent Hald, Moe og Brødsgaard A/S repræsenterer Rødovre erhvervsliv i erhvervsrådet.

Borgmesteren indstiller,
 1. at vedtægtsændringen godkendes, samt
 2. at repræsentanterne for Rødovre erhvervsliv godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Forslag til vedtægtsændringer for Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 45 (BE 3/06)

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til vedtægtsændring for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til ændring af vedtægter for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendes.

Beredskabskommissionen:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

EE-affald - Aftaler, ordning med Vestforbrænding, WEEE-system (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Sag nr. 46 (TMU 28/06)

Sagens kerne

Der er kommet en ny ordning, som indfører producentansvar for bortskaffelse af affald af elektriske og elektroniske produkter. Administrationen af ordningen er organiseret i WEEE-system og anvendes i hele EU som en fælles betegnelse for affald af elektriske og elektroniske produkter (elskrot). I brev af 10.02.2006 har I/S Vestforbrænding anmodet Rødovre Kommune om bemyndigelse til at indgå aftale med WEEE-system omkring håndtering af elektronikaffald fra Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger I/S Vestforbrænding til at indgå aftale med WEEE-system, omkring håndteringen af elektronikaffald fra Rødovre Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Evaluering og kontraktforlængelse af servicebussen
Sag nr. 47 (TMU 30/06)

Sagens kerne

Evaluering og kontraktforlængelse af Rødovre Kommunes servicebus 848.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at servicebussens kontrakt forlænges ét år på de nuværende vilkår, med mulighed for yderligere ét års forlængelse, samt
 2. at der frem til august 2006 foretages en nærmere analyse af servicebussen med udgangspunkt i brugerønsker og rejsemønstre.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Valhøj Skole - pædagogisk servicecenter, licitationsresultat - ansøgning om bevilling
Sag nr. 48 (BSU 26/06)

Sagens kerne

Godkendelse af licitationsresultatet for opførelse af pædagogisk servicecenter i atriumgården på Valhøj Skole.

Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på 4.689.000 kr. i 2006 til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 31.05.2005 godkendte anlægsbevilling på 10.593.000 kr. til opførelse af pædagogisk servicecenter i atriumgården på Valhøj Skole.

Rådighedsbevillingen er fremskrevet med 96.000 kr. fra 4.593.000 kr. i 2005 til 4.689.000 kr. i 2006, således at den samlede rådighedsbevilling i 2006 udgør 10.689.000 kr.
Anlægsbevillingen reguleres i overensstemmelse hermed.

Ansøgning om en anlægsbevilling på yderligere 380.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til etablering af læsehule/kontorboks i Pædagogisk Servicecenter og glaspartier ved administrationsgang/Pædagogisk Servicecenter.

Den samlede bevilling udgør herefter 11.069.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at licitationsresultatet godkendes
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 4.689.000 kr. til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 31.05.2005 godkendte anlægsbevilling på 10.593.000 kr. til opførelse af pædagogisk servicecenter i atriumgården på Valhøj Skole. Beløbet er afsat i investeringsoversigten 2006, fremskrevet fra 2005 til 2006 med 96.000 kr. Anlægsbevillingen reguleres i overensstemmelse hermed.
 3. at der frigives yderligere en anlægsbevilling på 380.000 kr. til etablering af en læsehule/kontorboks i Pædagogisk Servicecenter og glaspartier ved administrationsgang/Pædagogisk Servicecenter, således at den samlede bevilling udgør 11.069.000 kr.
 4. at der frigives yderligere 380.000 kr. i rådighedsbeløb, finansieret af kassen 2006.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Valhøj Skole - renovering af lofter og belysning 2006 -ansøgning om bevilling
Sag nr. 49 (BSU 27/06)

Sagens kerne

Godkendelse af videreførelse af renoveringen af lofter og belysning på Valhøj Skole.

Godkendelse af, at arbejdet videreføres med de entreprenører, der vandt licitationen på 1. etape, forudsat prisen holder sig på sammen niveau med tilføjelse af pristalsregulering.

Ansøgning om anlægsbevilling på 1.581.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at renoveringen af lofter og belysning på Valhøj Skole videreføres
 2. at arbejdet videreføres med de entreprenører, der vandt licitationen på 1. etape, forudsat prisen holder sig på samme niveau med tilføjelse af pristalsregulering
 3. at der gives en anlægsbevilling 1.581.000 kr. til gennemførelse af arbejdet
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.581.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2006.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tandplejehuset, ud- og ombygning, godkendelse af projektforslag - ansøgning om bevilling
Sag nr. 50 (BSU 28/06)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af marts 2006 på ud- og ombygning af tandplejehuset, Rødovrevej 125.

Godkendelse af, at arbejdet udbydes i fag-entrepriser i licitation.

Ansøgning om frigivelse anlægsbevilling på 3.190.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til gennemførelse af ud- og ombygning af tandplejehuset, så det kan opfylde behovet for behandlingsklinikker med dertil hørende faciliteter jf. den ændrede organisering af tandplejen.

I Kommunalbestyrelsens møde den 20.12.2005 blev der givet en projekteringsbevilling på 200.000 kr. Den samlede bevilling udgør herefter 3.390.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag af marts 2006 på ud- og ombygning af tandplejehuset godkendes
 2. at det godkendes, at arbejdet udbydes i fag-entrepriser i licitation
 3. at der frigives en anlægsbevilling på 3.190.000 kr. til gennemførelse af ud- og ombygning af tandplejehuset, Rødovrevej 125. Den samlede bevilling udgør herefter 3.390.000 kr., idet der i Kommunalbestyrelsens møde den 20.12.2005 er givet en projekteringsbevilling på 200.000 kr.
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 3.190.000 kr., finansieret med 2.093.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2006 og 1.097.000 kr. afholdes af kassen 2006.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tandklinikker - inventar 2006, ansøgning om bevilling
Sag nr. 51 (BSU 29/06)

Sagens kerne

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på 1.435.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til udskiftning af klinikudstyr i Tandplejen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.435.000 kr. til udskiftning af klinikudstyr i tandplejen
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.435.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2006.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Forslag til fremtidigt samarbejde mellem Børne- og Skoleudvalget og brugerbestyrelserne - daginstitutionsområdet
Sag nr. 52 (BSU 32/06)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningens forslag til fremtidigt samarbejde mellem Børne- og Skoleudvalget og daginstitutionernes brugerbestyrelser har været til høring hos Fællesforældrerådet og bestyrelserne.

Tilbagemeldingerne er af overvejende positiv karakter.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslaget godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rygsækmodel for skole og SFO - implementeringsrapport
Sag nr. 53 (BSU 33/06)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 21.06.2005, sag nr. 141, at der skulle arbejdes videre med at implementere en ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet, hvor det bærende princip er kr./elev – den såkaldte rygsækmodel.

Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes på sit møde den 20.12.2005, sag nr. 226, at der skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel for SFO-området, der skulle være sammenfaldende med principperne for en ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet.

Der er nu udarbejdet en rapport, der beskriver de overordnede rammer og principper i rygsækmodellen samt forslag til implementering.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at implementeringsrapport vedrørende rygsækmodel for skole og SFO godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Der blev omdelt referat af ekstraordinært Skole-Med-møde den 13. marts 2006.

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Elevprognose 2006/07 - 2011/12
Sag nr. 54 (BSU 34/06)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet elevprognose for skoleårene 2006/07 – 2011/12 for hver af de 6 skoler. Herudover er elevprognosen udvidet med et skøn over antal elever, som går på friskoler, folkeskoler i andre kommuner, produktionsskoler, husholdningsskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at elevprognosen tages til efterretning, og
 2. at elevprognosen indgår som forudsætning i budgetlægningen.
Skole- og Børneudvalget:

Pkt. 1. Anbefales taget til efterretning.

Pkt. 2. Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Børneprognose 2006/07 - 2011/12
Sag nr. 55 (BSU 35/06)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet børneprognose for skoleårene 2006/07 – 2011/12 for SFO’erne på hver af de 6 skoler.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at børneprognosen tages til efterretning, og
 2. at børneprognosen indgår som forudsætning i budgetlægningen.
Børne- og Skoleudvalget:

Pkt. 1. Anbefales taget til efterretning

Pkt. 2. Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Reviderede styrelsesvedtægter med bilag
Sag nr. 56 (BSU 36/06)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 112 fra 6.12.2005.
I decembermøderækken behandlede Børne- og Skoleudvalget forslaget til ”Reviderede styrelsesvedtægter med bilag” og besluttede at sende forslaget til høring i skolebestyrelserne.

Styrelsesvedtægterne med bilag for Rødovre Kommunes skolevæsen skal ifølge folkeskolelovens § 41 besluttes af kommunalbestyrelsen efter høring i skolebestyrelserne.

Styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skolevæsen med bilag har undergået en større revision. Det har betydet at styrelsesvedtægterne med bilag fremover vil omfatte de lovpligtige bestemmelser jf. Folkeskolelovens § 41 og de gældende bestemmelser for Rødovre Kommune.

Der er indkommet 10 høringssvar.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

at de reviderede styrelsesvedtægter godkendes

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Forslag til fremtidigt samarbejde mellem Børne- og Skoleudvalget og brugerbestyrelserne - skoleområdet
Sag nr. 57 (BSU 37/06)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 111 fra 6.12.2005.

I decembermøderækken behandlede Børne- og Skoleudvalget forslaget til Fremtidigt samarbejde mellem Børne- og Skoleudvalget og brugerbestyrelserne indenfor skoleområdet og besluttede at sende forslaget til høring i skolebestyrelserne.

Forslaget har været sendt til høring i skolebestyrelserne og der er indkommet 8 høringssvar.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

at forslag til fremtidigt samarbejde mellem Børne- og Skoleudvalget og brugerbestyrelserne på skoleområdet godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

SSP Handleplan 2006
Sag nr. 58 (BSU 38/06)

Sagens kerne

SSP-udvalget har udarbejdet en handleplan for 2006. Handleplanen indeholder et overblik over SSP aktiviteter, kommende års aktiviteter samt et bud på mere visionære og langsigtede kriminalpræventive tiltag. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om handleplanen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

FKKA, Mellemkommunal aftale på skoleområdet - frit valg
Sag nr. 59 (BSU 39/06)

Sagens kerne

Rødovre Kommune er af bestyrelsen for Foreningen af Kommuner i Københavns Amt (FKKA) blevet bedt om at tage stilling til en aftale på skoleområdet om Mellemkommunal aftale på skoleområdet – frit valg.

Aftalen er baseret på en enkel afregningsmodel med en takst svarende til gennemsnittet mellem den til enhver tid gældende privatskoletakst og KL`s gennemsnitstakst for området.

Aftalen skal være gældende for skoleåret 2005/06.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

at aftalen godkendes med den tilføjelse, at der til slut under pind 2 tilføjes, ” dog højst et beløb svarende til bopælskommunens gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev”.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Mellemkommunal afregning for dagpleje og daginstitutioner
Sag nr. 60 (BSU 40/06)

Sagens kerne

Bestyrelsen for Foreningen af Kommuner i Københavns Amt (FKKA) har efter indstilling fra FKKA´ s Børne- og Skoleudvalg besluttet at anbefale FKKA kommunerne at tiltræde en revideret aftale om mellemkommunal afregning for dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge under 18 år.

Baggrunden for forslaget er, at den gældende mellemkommunale aftale for benyttelse af dagtilbud skal revideres med virkning fra den 1. januar 2006.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune indgår den af FKKA foreslåede afregningsaftale for dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge under 18 år med virkning fra 1. januar 2006.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Fastlæggelse af serviceniveau på de kommunale plejehjem
Sag nr. 61 (SOU 33/06)

Sagens kerne

Konsulentfirmaet Incitare har udarbejdet en rapport, der beskriver forslag til et fremtidigt serviceniveau på de kommunale plejehjem. Samtidig er udarbejdet en ressourcetildelingsmodel, der sikrer at det beskrevne serviceniveau kan efterleves.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at servicebeskrivelsen og ressourcetildelingsmodellen godkendes som det fremtidige serviceniveau på de kommunale plejehjem med virkning fra 1. april 2006
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. 1.241.000 i 2006 og
 3. at helårseffekten kr. 271.000 indarbejdes i budgettet for i 2007 og ff.
       
Socialudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2005 til 2006
Sag nr. 62

Sagens kerne

I lighed med tidligere år er der ved årets udgang en række anlægsprojekter, der ikke er afsluttede.

Der søges derfor om overførsel af netto 20,2 mio. kr. svarende til overførsel af anlægsudgifter på 28,6 mio. kr. og overførsel af anlægsindtægter på 8,4 mio. kr.


Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at der samlet gives tillægsbevilling til budget 2006 på i alt kr. 20.207.860.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2005 til 2006
Sag nr. 63

Sagens kerne

I henhold til retningslinier for de decentrale institutioner og forvaltninger i Rødovre Kommune, overføres over-/underskud på en række nærmere definerede konti fra regnskabsår 2005 til budgetåret 2006. Ligeledes søges der om overførsel fra 2005 til 2006 af forskellige ikke opbrugte puljebeløb og disponerede driftsmidler.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der overføres over-/underskud vedrørende de decentrale enheder fra 2005 til 2006 svarende til et mindreforbrug i 2005 på 4.728.170 kr.,
 2. at der overføres mindreforbrug vedrørende de centrale driftskonti fra 2005 til 2006 svarende til 2.395.760 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Energistyringsprojekter gennemført i 2004 og 2005 - indtægtsbevilling
Sag nr. 64

Sagens kerne

I 2005 har der været gennemført 21 energibesparende projekter finansieret af den centrale energipulje. Disse projekter forventes at give en årlig besparelse på 100.810 kr., som skal tilfalde kommunekassen. Projekter udført i 2004 giver en besparelse i 2006 på 208.600 kr. som også skal tilfalde kommunekassen.


Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at de institutioner, som har fået gennemført energiprojekter i 2004 og 2005 finansieret af den centrale energipulje, samlet får deres energibudgetter i 2006 reduceret med 309.410 kr.
 2. at der gives en indtægtsbevilling på 309.410 kr.
 3. at der frigives et negativt rådighedsbeløb på 309.410 kr. afsat på investeringsoversigten i 2006.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Indstilling af medlemmer til skatteankenævnet
Sag nr. 65

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal til skatteministeren indstille 12 personer til skatteankenævnet, hvoraf 3 skal have fast sæde i skatteankenævnet og 3 suppleanter for disse skal udpeges.

Der skal indstilles mindst to personer til hver af kommunens pladser i nævnet og mindst 2 personer til funktionen som suppleant herfor, hvilket betyder indstilling af 12 personer.
Indstillingen skal være ledsaget af en angivelse af de pågældendes kvalifikationer for at bestride hvervet jf. skatteforvaltningslovens §§ 6, stk. 2 og 9, stk. 2.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der foretages de nævnte indstillinger blandt personer der er valgbare til kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling af medlemmer til vurderingsankenævnet
Sag nr. 66

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal til skatteministeren indstille 4 personer til vurderingsankenævnet, hvoraf 1 skal have fast sæde i vurderingsankenævnet og 1 suppleant for denne skal udpeges.

Der skal indstilles mindst to personer til hver af kommunens pladser i nævnet og mindst 2 personer til funktionen som suppleant herfor, hvilket betyder indstilling af 4 personer.

Indstillingen skal være ledsaget af en angivelse af de pågældendes kvalifikationer for at bestride hvervet jf. skatteforvaltningslovens §§ 6, stk. 2 og 9, stk. 2.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der foretages de nævnte indstillinger blandt personer der er valgbare til kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Boligforeningen VIBO / Navne - og nummerændring af Det Almennyttige Boligselskab VIBO smba, afd. 9/24
Sag nr. 67

Sagens kerne

Boligforeningen VIBO har bedt Rødovre Kommune godkende, at selskabets afdeling i Rødovre Det Almennyttige Boligselskab VIBO smba, afdeling 9/24 ændrer navn til Den almennyttige andelsboligforening VIBO, afdeling 109.

Ændringen er resultat af, at VIBO i 1992 blev omdannet fra at være et almennyttigt boligselskab til at være en almennyttig andelsboligforening dog uden, at ændringen blev tinglysningsmæssigt registreret.

Det er nu i bestyrelsesmøde den 19. september 2005 blevet besluttet at få ændringen formelt på plads tinglysningsmæssigt og samtidig ændre afdelingsnummeret til et 100-nummer, da det er det, der anvendes i praksis.


Fællesforvaltningen indstiller,

at kommunalbestyrelsen godkender navne- og nummerændring som ovenfor anført.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Risikostyring, forlængelse af projektet fra 2006 og frem
Sag nr. 68

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2001 at iværksætte et 3-årigt risikostyringsprojekt med det formål at øge trygheden for kommunens borgere og ansatte, modvirke tab eller forringelse af serviceydelser samt forbedre kommunens økonomi.

Projektet er organiseret med direktionen som styregruppe. Direktionen har nedsat en arbejdsgruppe med repræsenter fra skoler, sfo’er, daginstitution/dagpleje, idræt, beredskab, bygningsvedligeholdelse, hjemmepleje/plejehjem og Teknisk Drift, Intern Service samt BKF’s administration.

Projektet er afsluttet med udgangen af 2005, men er foreslået forlænget i yderligere 3 år med udgangspunkt i den nuværende risikostyringsorganisation.

Direktionen indstiller,
 1. at risikostyringsprojektet forlænges i 3 år,
 2. at projektet i 2006 finansieres via momspenge ved udbetalinger af erstatninger og i de følgende år i h.t. dokumenterede besparelser iflg. risikosikringsregnskab.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Midlertidig udlejning af etage i Kaffetårnet Korsdalsvej
Sag nr. 69

Sagens kerne

Hjerteforeningen har kontaktet Rødovre Kommune med forespørgsel om muligheden for at leje en etage i Kaffetårnet for en kortere periode på 4 – 7 måneder – gerne fra 1. april 2006.

Hjerteforeningen åbner til efteråret et antal genbrugsbutikker med brugt sportstøj og sportsudstyr. Udstyret vil blive indsamlet i løbet af de kommende måneder.

I den forbindelse ønsker Hjerteforeningen at leje nogle lokaler, hvor det indsamlede udstyr kan opmagasineres, sorteres og pakkes af 4 – 6 personer, inden det køres ud i butikkerne.

Rambøll Management er øjeblikket ved at afslutte den analyse og ideudvikling, Realdaniafonden har bevilget en ramme på kr. 250.000 til gennemførelse af. Udlejning af en etage i Kaffetårnet i den nævnte periode vil ikke komme til at påvirke det videre forløb omkring nyanvendelse af Kaffetårnet.


Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at økonomiudvalget godkender, at Hjerteforeningen kan leje en etage i Kaffetårnet til ovennævnte formål i en kortere periode på 4 – 7 måneder og
 2. at lejen pr. måned fastsættes til kr. 5.000,- ekskl. forbrug

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 70

Beslutning

Taget til efterretning.