Økonomiudvalget

19-04-2006

Sager 56 - 83

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 56

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag til Landsplanredegørelse 2006
Sag nr. 57

Sagens kerne

Stillingtagen til forslag til Landsplanredegørelse 2006. Forslag til Landsplanredegørelse 2006: ”Det nye Danmarkskort – Planlægning under nye vilkår” er offentliggjort og vil være i høring fra 03.03.2006 til 21.04.2006. Forslaget til Landsplanredegørelsen fokuserer på fornyelsen af planlægningen som følge af kommunalreformen og indeholder regeringens vision på den fremtidige udvikling af landet. Da fristen for at fremsende høringssvar til Miljøministeriet er den 21.04.2006, vil forvaltningen umiddelbart efter mødet i Økonomiudvalget give tilsagn til Erhvervsknudepunktet om kommunens eventuelle opbakning til det fælles høringssvar. Har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 25.04.2006 bemærkninger til høringssvaret fremsendes disse efterfølgende, hvilket også bemærkes overfor Miljøministeriet i det fælles høringssvar fra Erhvervsknudepunktet. Teknisk Forvaltning indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Forslag til Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang
Sag nr. 58 (TMU 33/06)

Sagens kerne

Stillingtagen til forslag til Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang med henblik på, at lokalplanforslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget omfatter ejendommen matr. nr. 2a Islev by, Islev, beliggende Islevbrovej 2. Denne ejendom rummer i dag transport- og flyttevirksomheden ”Danmark”. Lokalplanforslaget skal gøre det muligt at ændre ejendommens anvendelse og at opføre en boligbebyggelse med 99 boliger i 3½ etage. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planen.
    
Teknik- og Miljøudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Trafiksanering af Rødovrevej - 3. etape, ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 59 (TMU 35/06)

Sagens kerne

Der søges om anlægsbevilling på 306.000 kr. til projektering af 3. etape af ombygningen af Rødovrevej, samt frigivelse af rådighedsbevilling. 3. etape omfatter ombygning af Rødovrevej på strækningen mellem Rødovre Parkvej og Gunnekær. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 306.000 kr. til projektering, samt
 2. at der frigives det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 306.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Skiltemanual for erhvervsområder
Sag nr. 62 (TMU 39/06)

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af forslag til en skiltemanual for erhvervsområderne i Rødovre, samt frigivelse af rådighedsbeløb. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skiltemanual for erhvervsområderne i Rødovre,
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 200.000 kr. afsat i investeringsoversigten, samt
 3. at der indgås aftale med ekstern konsulent.
      
Teknik- og Miljøudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Rødovre Kommunale Musikskole - forslag til nye vedtægter
Sag nr. 63 (KFU 18/06)

Sagens kerne

Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Musikskole fremsender forslag til nye vedtægter for Rødovre Kommunale Musikskole. Vedtægterne skal jfr. Lov om ændring af musikloven godkendes af Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at bestyrelsens forslag til vedtægter godkendes, samt
 2. at de får gældende virkning fra 01.08.2006.
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Julelukning i daginstitutionerne
Sag nr. 65 (BSU 48/06)

Sagens kerne

Gennem de seneste 3 år har kommunens daginstitutioner haft mulighed for at lukke mellem jul og nytår. Der har været fastsat særlige retningslinier i forbindelse med afholdelse af julelukningen, og ordningen er hvert år blevet afviklet uden problemer af nogen art. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ordningen gøres permanent efter de hidtil gældende retningslinier, og at sagen således ikke herefter forelægges for Børne- og Skoleudvalget en gang årligt. Børne- og Skoleudvalget Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Ændring af Rødovre Kommunes timefordelingsplan
Sag nr. 66 (BSU 49/06)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremsætter forslag til ændret timefordelingsplan, således at Rødovre Kommunes vejledende timefordelingsplan opfylder både Undervisningsministeriets minimumstimetal for de enkelte fagblokke og Undervisningsministeriets vejledende timetal 1.-9. klasse for de enkelte fag. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til vejledende timefordelingsplan besluttes, og
 2. at kompetencen til endelig fastsættelse af timefordelingsplanen delegeres til skolebestyrelserne.
Børne- og Skoleudvalget Pkt. 1. Anbefales – dog således, at der ved ansøgning til Børne- og Skoleudvalget kan dispenseres fra den vejledende timefordelingsplan. Pkt. 2. Anbefales.

Beslutning

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Revision af vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre
Sag nr. 68 (SOU 40/06)

Sagens kerne

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indeholder nye regler vedrørende handicapråd i kommunerne. Der er fastsat regler i lovgivningen om etablering af handicapråd med virkning fra den 01.04.2006. Disse handicapråd erstatter de eksisterende handicapråd, som er etableret på frivilligt grundlag. Social- og Sundhedsforvaltningen har revideret vedtægterne for det eksisterende Handicapråd, således at de er i overensstemmelse med lovændringerne. Socialudvalget besluttede på sit møde den 14.02. 2006 at fremsende vedtægterne til høring i Handicaprådet og De samvirkende Invalideorganisationer – Lokalafdeling Rødovre. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til ændring af vedtægter for Handicaprådet godkendes Socialudvalget: Anbefales

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Redegørelse 2005 for Integrationsrådet
Sag nr. 69 (SOU 41/06)

Sagens kerne

Der er udarbejdet en redegørelse vedrørende Integrationsrådets arbejde i 2005. Ifølge forretningsordenen skal redegørelsen videresendes til såvel Kommunalbestyrelsen som til Integrationsministeriet. Redegørelsen er forelagt Integrationsrådet i februar 2006. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning. Socialudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Forslag om nedsættelse af Det Lokale Beskæftigelsesråd
Sag nr. 71

Sagens kerne

Som følge af lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Kommunalbestyrelsen nedsætte et lokalt beskæftigelsesråd til at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret og til at samordne og udvikle den lokale og forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Det Lokale Beskæftigelsesråd erstatter Det Lokale Koordinationsudvalg. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Det Lokale Beskæftigelsesråd nedsættes pr. 1.6.2006,
 2. at Kommunalbestyrelsen udpeger det kommunale medlem,
 3. at der ydes diæter til rådets medlemmer efter gældende regler,
 4. at berettigede organisationer anmodes om at udpege medlemmer og suppleanter,
 5. at Det Lokale Koordinationsudvalg nedlægges pr. 1.6.2006

Beslutning

Indstilles godkendt, idet Annie A. Pedersen (A) indstilles. (Til Kommunalbestyrelsen)

Nedsættelse af Beskæftigelsesudvalg / Ændring af styrelsesvedtægt
Sag nr. 72

Sagens kerne

Som følge af strukturreformen på beskæftigelsesområdet har folketinget vedtaget Lov nr. 522 af 24.6.2005 om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Kommunalbestyrelsen skal jf. denne lov drage omsorg for, at en særskilt del af forvaltningen alene udfører den kommunale beskæftigelsesindsats ved etablering af et lokalt Jobcenter, samt at økonomiudvalget i kommunen skal varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov og aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, lov om sygedagpenge ved sygdom eller fødsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet her til, dog ikke §§ 35-39. Ønsker kommunalbestyrelsen ikke at lade Økonomiudvalget varetage disse opgaver, kan den i stedet nedsætte et stående udvalg, der varetager disse opgaver samt den umiddelbare forvaltning af kommunens overordnede integrationspolitik, kommunes opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., den kommunale erhvervspolitik samt de opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv – med mindre at disse varetages i et kommunalt fællesskab jf. § 8 i denne lov – hvilket er tilfældet i Rødovre Kommune. Som konsekvens af nedsættelsen af Beskæftigelsesudvalget, skal Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt ændres. Social- og Sundhedsforvaltningen / Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at der pr. 1.6.2006 nedsættes et stående udvalg kaldet Beskæftigelsesudvalget, som varetager opgaver efter lov og aktiv beskæftigelsesindsats, opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, opgaver efter lov om sygedagpenge ved sygdom eller fødsel, de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet her til, dog ikke §§ 35-39 og opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.,
 2. at udvalget består af 5 medlemmer,
 3. at Kommunalbestyrelsen udpeger udvalgets formand,
 4. at formanden oppebærer et vederlag på 15% af borgmesterens vederlag,
 5. at Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt ændres og konsekvensrettes som følge af nedsættelsen af Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet udvalgets medlemmer bliver: Annie A. Pedersen (A) (formand) Jens Jørgen Jensen (A) Grethe Kujack (A) Claus Gisselmann Olsen (V) Peter Mikkelsen (Ø) og idet styrelsesvedtægten i øvrigt ajourføres. (Til Kommunalbestyrelsen)

Ansøgning om fritagelse for kommunal grundskyld
Sag nr. 75

Sagens kerne

JS Revision har den 21.12.2005 på vegne af Pinsekirken Nyt Håb, Damhus Boulevard 28, søgt om nedsættelse af den kommunale grundskyld, hvor stueetagen bruges som kirke og menighedshus i medfør af Ejendomsskattelovens § 7 stk. 1 litra e. Ejendommen består af 2 selvstændige lejligheder, som ejes af Pinsekirken Nyt Håb. Stueetagen anvendes som kirke og menighedshus og 1. salen anvendes til beboelse. Fællesforvaltningen indstiller, at der bevilges fritagelse for kommunal grundskyld, jf. ejendomsskatteloven § 7, stk.1 litra e. for den del af ejendommen Damhus Boulevard 28.st., som bruges til kirke og menighedshus.

Beslutning

Godkendt.

Valg af stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet til Kommunernes Landsforening
Sag nr. 77

Sagens kerne

KL har rettet henvendelsen til Rødovre Kommune vedr. udpegning af stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentantskab. KL's repræsentantskab består af alle borgmestre/formænd for sammenlægningsudvalg fra de 98 kommuner. Hertil kommer et antal supplerende medlemmer, der vælges af de politiske partier i forbindelse med KL's delegeretmøde, således at sammensætningen er repræsentativ i forhold til resultatet ved kommunevalget i KL's medlemskommuner. Repræsentantskabet er rådgivende ift. KL's bestyrelse. Repræsentantskabet erstatter det tidligere Kommunekontaktråd. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet. Borgmesteren indstiller, at 1. viceborgmester Alex Nielsen udpeges som stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet i KL.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Udpegning af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til deltagelse i venskabsbybesøg i Lørenskog kommune den 24. – 27.08.2006.
Sag nr. 78

Sagens kerne

Lørenskog kommune har indbudt til venskabsbybesøg i dagene 24. – 27. august 2006. Der er i lighed med tidligere år indbudt 5 politikere og 2 embedsmænd. Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at der deltager 5 politikere og 2 embedsmænd til venskabsbybesøget, samt
 2. at der udpeges 5 politikere.

Beslutning

Det indstilles godkendt at Annie A. Petersen (A) Flemming Østergaard (A) Ahmed Dhaqane (A) Vivi Skriver (A) Helle Skaarup (V) Deltager i besøget. (Til Kommunalbestyrelsen)

Diverse
Sag nr. 80

Beslutning

Taget til efterretning

Økonomisk oversigt april 2006
Sag nr. 81

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 82

Beslutning

Taget til efterretning

Besættelse af stillingen som Teknisk Direktør
Sag nr. 83

Sagens kerne

Ansættelsesprocedure for besættelse af stillingen som Teknisk Direktør. Økonomi- og personaleforvaltningen indstiller, at ansættelsesproceduren, som beskrevet i mødesagsfremstillingen af 10.04.2006 godkendes.

Beslutning

Godkendt.