Økonomiudvalget

18-02-2009

Sager 26 - 43

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 26

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - Frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til ny bruger i 2009 - Bruger 2-28 Ny Sportshal på Elstedvej
Sag nr. 27 (RKF 4/09)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 300.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af ny bruger til fjernvarmeforsyningen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til udførelse af ny stikledning og brugerinstallation, samt
   
 2. at der frigives et rådighedsbeløb på 300.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009, rest herefter 233.000 kr.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Projektkonkurrence vedr. matr. nr. 8a af Rødovre
Sag nr. 28

Sagens kerne

Drøftelse og beslutning om at matr. nr. 8a af Rødovre søges solgt med henblik på at køber opfører vinderprojektet i den afholdte projektkonkurrence samt i givet fald beslutning om at indlede realitetsforhandlinger med konsortiet bag vinderprojektet.

Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter om matr. nr. 8a af Rødovre søges solgt med det formål at projektkonkurrencens vinderprojekt realiseres, samt
   
 2. at der indledes realitetsforhandlinger med det vindende konsortium.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet matr. nr. 8a af Rødovre søges solgt med det formål, at projektkonkurrencens vinderprojekt realiseres, samt at der indledes realitetsforhandlinger med det vindende konsortium. (Til Kommunalbestyrelsen)

Bygningsvedligeholdelse 2009 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 29

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2009 samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til bygningsvedligeholdelse, samt
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Energiplan for Rødovre Kommune 2009 - 2013
Sag nr. 30 (TMU 13/09, BSU 15/09, KFU 11/09, SOSU 14/09, BEU 10/09)

Sagens kerne

Vedtagelse af ny Energiplan for perioden 2009-2013. Planen indeholder en evaluering af arbejdet med Energiplan 2003-2007, og på baggrund heraf samt de nye EMO-regler foreslås justering af målsætning og strategi.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Energiplan 2009-2013 vedtages,
   
 2. at den vedtagne Energiplan udsendes til Rødovre Kommunes institutioner og offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside sammen med Grønt Regnskab 2007,
   
 3. at fremtidige energiinvesteringer i Rødovre Kommunes bygninger afholdes indenfor den i budgettet afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse og indgår i prioriteringen af opgaverne, samt
   
 4. at opgaverne der hidtil har været udført af Rødovre Kommunes energistyregruppe varetages af Bygningsafdelingen i Teknisk Forvaltning.
 
Alle fagudvalg:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 93 for Dorthe Mariehjemmet
Sag nr. 31 (TMU 15/09)

Sagens kerne

Formålet med lokalplantillægget er at forhindre, at den eksisterende spillehal udvides og at der etableres yderligere spillehaller i området.

Rødovre Kommune har den 21.08.2008 nedlagt §14 forbud mod udvidelse af spillehal på Fortvej 13.

Tillægget til lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 19.11.2008 til den 14.01.2009.

Der er indkommet to bemærkninger i høringsperioden, der begge er positivt indstillet overfor forslaget.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Tillæg 1 til Lokalplan 93 for Dorthe Mariehjemmet vedtages endeligt uden ændringer.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Vandforsyningsplan - 2008
Sag nr. 32 (TMU 16/09)

Sagens kerne

Godkendelse af Vandforsyningsplan 2008 – 2018 til erstatning af Vandforsyningsplan 1997 – 2007. Den væsentligste ændring i den nye vandforsyningsplan er at Espevang Vandværk er etableret og at Rødovre Kommune har overtaget en del myndighedsopgaver fra Københavns Amt som følge af kommunalreformen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Vandforsyningsplan 2008 – 2018 godkendes og sendes i offentlig høring, samt
   
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget til vandforsyningsplan.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Ansøgning om fornyelse og forøgelse af eksisterende vandindvindingstilladelse i Rødovre Kommune
Sag nr. 33 (TMU 17/09)

Sagens kerne

Stillingtagen til Rødovre Kommunale Vandforsynings ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelsen. Rødovre Kommunale Vandforsyning har søgt om tilladelse til at indvinde 1,5 mio. m3/år, mod den nuværende tilladelse på 700.000 m3/år. Det foreslås, at der i første omgang gives tilladelse til at indvinde 900.000 m3/år.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives tilladelse til at indvinde 900.000 m3 grundvand pr. år i Rødovre Kommune,
   
 2. at tilladelsen gives på vilkår som er beskrevet i udkast til indvindingstilladelse, samt
   
 3. at der ikke gennemføres en VVM-rede-gørelse.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Forsøg med husstandsindsamling af papir
Sag nr. 34 (TMU 20/09)

Sagens kerne

I Rødovre Kommune indsamles der genanvendeligt papir via kuber og storskraldsindsamlingen. Denne indsamlingsmetode har visse ulemper. For eksempel indsamles der mindre papir ved hver husstand end der ville blive gjort ved en husstandsindsamling med fastmateriel.

For at øge indsamlingen af papir og mindske mængderne af affald, som sendes til forbrænding, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at der bør laves et forsøg med husstandsindsamling af papir med 140 liters beholder. Forsøget kan så vise hvilke fordele og ulemper der er ved en papirindsamling i Rødovre. Grundejerforeningen Nørregård har oplyst, at de gerne vil deltage i forsøget.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der iværksættes en forsøgsordning med husstandsindsamling af papir i Grundejerforeningen Nørregård,
   
 2. at indsamlingen foretages i 140 liters beholder, med tømning fra standplads hver måned,
   
 3. at forsøgsordningen bliver obligatorisk for alle husstande i Grundejerforeningen Nørregård, samt
   
 4. at arbejdet med at finde en eller to grundejerforeninger mere til forsøgsordningen fortsætter.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet evalueringen også skal dokumentere de miljømæssige konsekvenser. (Til Kommunalbestyrelsen)

Forsøg med indsamling af organisk dagrenovation
Sag nr. 35 (TMU 21/09)

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding, som Rødovre Kommune er interessent i, er medejer af Biovækst A/S. Biovækst har et anlæg til behandling af organisk dagrenovation. Behandlingen består i at omdanne affaldet til biogas og kompost, hvor biogassen bliver anvendt til at producere el og varme. På nuværende tidspunkt er der flere kommuner i Vestforbrænding, som overvejer at indføre og henholdsvis udbygge indsamlingen af organisk dagrenovation fra private husstande.

Der er både fordele og ulemper ved at indføre en indsamling af organisk dagrenovation. Teknisk Forvaltning vil derfor anbefale, at der iværksættes en forsøgsindsamling men henblik på at få nogle erfaringer med indsamlingen.

Grundejerforeningen Nørregård har oplyst, at de gerne vil deltage i et forsøg med indsamling af organisk dagrenovation.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der iværksættes en forsøgsordning med indsamling af organisk dagrenovation i Grundejerforeningen Nørregård,
   
 2. at indsamlingen foretages i 140 liters beholder, med tømning fra standplads hver uge,
   
 3. at forsøgsordningen bliver obligatorisk for alle husstande i Grundejerforeningen Nørregård, samt
   
 4. at arbejdet med at finde en eller to grundejerforeninger mere til forsøgsordningen fortsætter samt en eller flere etageboliger.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet evalueringen også skal dokumentere de miljømæssige konsekvenser. (Til Kommunalbestyrelsen)

Vuggestuen ved Valhøj Skole - forlængelse af funktionsperiode
Sag nr. 36 (BSU 10/09)

Sagens kerne

For at kunne opfylde pasningsgarantien i de kommende år for de 0-3 årige børn fremsættes forslag om, at den midlertidige institution vuggestuen ved Valhøj Skole videreføres i 2 år indtil udgangen af marts 2011.

Institutionen foreslås fortsat normeret til 30 vuggestuebørn (60 enheder) med en ændret ledelsesstruktur bestående af 1 leder, der samtidig fungerer som leder i en af kommunens øvrige daginstitutioner samt 1 afdelingsleder, der skal fungere som daglig leder i vuggestuen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en tillægsbevilling til driftsudgifter i 2009 finansieret af kassebeholdningen på 2.559.000,- kr. inkl. 300.000,- kr. til etablering og efter fradrag af forældrebetaling i forbindelse med videreførelse af den midlertidige vuggestue ved Valhøj Skole i yderligere 2 år,
   
 2. at udgiften for 2010-2011 medtages ved udarbejdelse af budgetforslag for 2010, samt
   
 3. at ledelsesstrukturen bliver sammensat af 1 leder, der samtidig fungerer som leder i en af kommunens øvrige daginstitutioner samt en afdelingsleder, som skal fungere som daglig leder i institutionen.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Valhøj Skole - idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse
Sag nr. 37 (BSU 12/09, KFU 8/09)

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde d. 26. august 2008 blev det vedtaget at nedsætte en styregruppe, som skulle udarbejde et forslag til oprettelse af en idrætsprofil på Valhøj Skole indeholdende såvel en eliteidrætsdel som en breddedel. Styregruppens forslag fremlægges hermed.

Forslaget behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der med virkning fra 01.08.2009 etableres eliteidrætsklasse samt breddemodel, som skitseret,
   
 2. at ordningen gradvist udbygges, således at den er fuldt implementeret i skoleåret 2011/2012,
   
 3. at udgiften for 2009 inden for en ramme på 1,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, samt
   
 4. at udgiften for budget 2010 – 2012 medtages ved udarbejdelse af budgetforslag for 2010 ff.
 
Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Redegørelse 2008 til Udviklingsrådet
Sag nr. 38 (SOSU 12/09, KFU 10/09, BSU 13/09, BEU 8/09)

Sagens kerne

Udviklingsrådet skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Til brug for udarbejdelsen af de regionale redegørelser er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune/region skal besvare.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre Kommune og forelægger redegørelsen for Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet
   
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring hos handicaprådet og Specialbørn Rødovre.
   
Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik - status på handleplan 2008 og handleplan 2009
Sag nr. 39 (SOSU 13/09, KFU 9/09, TMU 12/09, BSU 14/09, BEU 9/09)

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176).

Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan på sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken.

I det følgende forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2008 og handleplan for sundhedsindsatsen i 2009.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at status for sundhedsindsatsen i 2008 tages til efterretning.
   
 2. at Handleplan for sundhedsindsatsen i 2009 godkendes.
 
Alle fagudvalg:
 1. Anbefales.
   
 2. Indstilles taget til efterretning.
   

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Beretning nr. 5 2008 - løbende revision i perioden september til december 2008
Sag nr. 40

Sagens kerne

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 5 vedr. løbende revision i perioden september til december 2008 – delberetning for regnskabsåret 2008.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at Beretning nr. 5 2008 – løbende revision i perioden september til december 2008 tages til efterretning,
   
 2. at forvaltningens igangsatte initiativer godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget inden sommerferien ønsker en statusredegørelse for forvaltningens initiativer. (Til Kommunalbestyrelsen)

Budget 2010 - Generelle retningslinier og tidsplan
Sag nr. 41

Sagens kerne

Med denne sag fastlægger Økonomiudvalget – i lighed med tidligere år – de generelle retningslinier og tidsplanen for budgetprocessen 2010, herunder retningslinerne for udarbejdelsen af det administrative budgetoplæg, som fremlægges for Økonomiudvalget i juni møderækken.

Økonomiudvalget fremsender oplægget til 1. behandling af budgetforslaget i Økonomiudvalget den 19. august 2009 og i Kommunalbestyrelsen den 8. september 2009.

Fristen for indberetning af politiske ændringsforslag er den 16. september 2009 kl. 12.00.

Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget er den 30. september 2009 og Kommunalbestyrelsens 2. behandling er den 6. oktober 2009.

Direktionen indstiller,


at de generelle retningslinier og tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2010 og budget-overslagsår 2011-2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Optagelse af lån vedrørende budgetår 2008
Sag nr. 42

Sagens kerne

Optagelse af lån på 32,5 mio.kr. i henhold til kommunens låneadgang på baggrund af udgifter afholdt i 2008.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,


at der optages et 25-årigt variabelt forrentet serielån med halvårlige renteterminer i KommuneKredit på 32,5 mio.kr.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Diverse
Sag nr. 43

Beslutning

Taget til efterretning.