Social- og Sundhedsudvalget

12-02-2008

Sager 5 - 23

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 5

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2008.
Sag nr. 6

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.12.2007 – 20.01.2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Status på ældrepolitikken februar 2008
Sag nr. 7

Sagens kerne

Januar 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes ældrepolitik.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en status på ældrepolitikken hvor det beskrives, hvordan ældrepolitikken har haft betydning for udviklingen på ældreområdet, og hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang på baggrund af ældrepolitikken.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på ældrepolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Årsberetning for klagerådet på hjemmehjælpsområdet for 2006
Sag nr. 8

Sagens kerne

Klagerådet for Hjemmehjælpsområdet har udarbejdet sin årsberetning for 2006.

Klagerådet holdt i 2006 2 møder; 2 klagerådsmøder blev aflyst, da der ikke var indkommet klager til behandling.

Klagerådet har i 2006 behandlet i alt 2 klager.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at årsberetningen for Klagerådet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Aftalestyring for enhederne på Ældreområdet 2008
Sag nr. 9

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Social- og Sundhedsområdet.

Direktionen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tilsyn på Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 10

Sagens kerne

Rødovre Kommune har som følge af Kommunalreformen fra 1. januar 2007 en generel tilsynsforpligtelse overfor den selvejende institution Rødovre Ungdomspension.

Tilsynet varetages af Familieplejegruppen i Børne- og Familieafdelingen, og der er nu udarbejdet den første rapport over tilsynet i 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at tilsynsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Revurdering af opgaver og organisering af Den sociale Telefonvagt
Sag nr. 11

Sagens kerne

Albertslund Kommune har siden 1. november 1987 forestået administrationen af den fælles sociale telefonvagt på vestegnen. Albertslund Kommunes Børne- og Undervisningsforvaltning har i brev af 19. december 2007 meddelt, at kommunalbestyrelsen har besluttet at opsige aftalen med virkning fra 1. januar 2009 med henblik på en revurdering af vagtordningens organisering i løbet af 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orientering om opsigelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Aftalestyring for enhederne på Børne- og Familieområdet 2008
Sag nr. 12

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Social- og Sundhedsområdet.

Direktionen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tilsynsrapporter for Boenheden Længen for 2007
Sag nr. 13

Sagens kerne

Tilsynsrapporter for boenheden Længen for 2007 fremlægges til orintering.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at tilsynsrapporterne tages til efterretning og videresendes til høring i Handicaprådet.

Beslutning

Taget til efterretning. På baggrund af tilsynsrapporten tager Forvaltningen kontakt til LEV med henblik på at fremme byggeplanerne for Boenheden Længen.

Tilsynsrapporter for Udslusningsbofællesskabet Nettet på Jyllingevej 2007
Sag nr. 14

Sagens kerne

Tilsynsrapporter for 2007 fremlægges til orientering.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

at tilsynsrapporterne tages til efterretning og sendes til høring i Handicaprådet.

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse for behandling af førtidspensionsansøgninger i 2007
Sag nr. 15

Sagens kerne

Oversigt over førtidspensionsansøgninger i 2007 fremlægges til orientering.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Aftalestyring for enhederne på Social- og Psykiatriområdet 2008
Sag nr. 16

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.
  
Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Social- og Sundhedsområdet.
  
Direktionen indstiller,

  
at orienteringen tages til efterretning.

Orientering om den sociale boliganvisning for 2007.
Sag nr. 17

Sagens kerne

Socialudvalget har i 2002 besluttet at nedsætte et socialt boliganvisningsudvalg og samtidig overdrage kompetencen til anvisning af de boligsociale lejligheder til dette udvalg.

Boliganvisningsudvalget udarbejder årligt en orientering om det foregående års arbejde.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik: Status 2007 og Handleplan 2008
Sag nr. 18

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik som forberedelse til kommunernes øgede ansvar for den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme.

Den 19. december 2006 blev Handleplan for Sundhedspolitikken 2007 vedtaget i Kommunalbestyrelsen (sag nr. 204).
  
Første år med Sundhedspolitikken er gået, og der fremlægges en status for Handleplan 2007.
  
Samtidig er der udarbejdet forslag til Handleplan 2008, hvor de prioriterede indsatser er skitseret.
  
Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvlaget.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

   
 1. at status for Handleplan 2007 tages til efterretning
    
 2. at Handleplan for Sundhedspolitikken 2008 godkendes

Redegørelse til Udviklingsrådet for Hovedstaden
Sag nr. 19

Sagens kerne

Udviklingsrådet skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Til brug for udarbejdelsen af de regionale redegørelser er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune/region skal besvare.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre Kommune og forelægger redegørelsen for Kommunalbestyrelsen.
   
Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget.
   
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet
     
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring hos Handicaprådet og Specialbørn Rødovre.

Rødovre Kommunes overordnede retningslinier for kost i alderen 0-18 år
Sag nr. 20

Sagens kerne

De overordnede retningslinier for kost i alderen 0-18 år er udarbejdet af en kostgruppe bestående af repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen.

Formålet med retningslinier for kost er at sikre en sund og ernæringsrigtig kost for børn og unge i kommunens institutioner og skoler i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Desuden er det et formål at sikre, at institutioner og skoler bidrager til at skabe en god livsstil for børn og unge. Dette skal blandt andet ske gennem eksisterende og fremtidige kosttilbud i kommunen.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at de udarbejdede retningslinier for kost i alderen 0-18 år godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Besvarelse til KKR, vedrørende overblik over de kommunale strategier for det sociale område
Sag nr. 21

Sagens kerne

KKR har rettet henvendelse til samtlige kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden med henblik på at skaffe overblik over, hvilke strategier den enkelte kommune har for social- og specialundervisningsområdet.

Baggrunden for henvendelsen er at få afklaret hvilke principper, der skal udgøre grundlaget for det fremtidige kommunale samarbejde på social- og specialundervisningsområdet inden for regionens grænser.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt de af KKR fremsendte spørgeskemaer og forelægger dem for Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:
  
 1. at de besvarede spørgeskemaer fremsendes til KKR
    
 2. at Rødovre Kommune tilkendegiver ønske om at indgå i samarbejde om kompetence- og kvalitetsudvikling på nærmere afgrænsede områder

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Aftalestyring for enhederne på Administrationsområdet 2008
Sag nr. 22

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Social- og Sundhedsområdet.

Direktionen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 23

Beslutning

Intet