Social- og Sundhedsudvalget

15-04-2008

Sager 34 - 44

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 34

Beslutning

Intet

Visitation til pladser på plejehjem 2008.
Sag nr. 35

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.02.2008 – 20.03.2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Kommunalt plejehjemstilsyn 2007
Sag nr. 36

Sagens kerne

Forvaltningsledelsen har i 2007 gennemført ét uanmeldt og ét anmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Marie Hjemmet.

Ved tilsynsbesøgene har der været samtaler med beboere og medarbejdere. Der er sat fokus på de sundhedsrelaterede forhold, beboernes trivsel og den dagligdag, de oplever på plejehjemmet samt fokus på personalesituationen.

Konklusionen på tilsynet er, at forholdene på kommunens plejehjem generelt er tilfredsstillende.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at tilsynsrapporterne forelægges til drøftelse
    
 2. at tilsynsrapporterne sendes til høring i bruger- og pårørenderådene, SeniorRådet og Handicaprådet
     
 3. at tilsynsrapporterne forelægges til endelig behandling i Social- og Sundhedsudvalget i juni-møderækken.

Beslutning

Godkendt

Embedslægens tilsyn med plejehjemene 2007
Sag nr. 37

Sagens kerne

Embedslægeinstitutionen har i 2007 gennemført et uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Marie Hjemmet.

Embedslægeinstitutionens tilsyn har omfattet de
sundhedsadministrative, sundhedsfaglige og
sundhedsrelaterede forhold.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at tilsynsrapporterne forelægges til drøftelse
    
 2. at tilsynsrapporterne sendes til høring i bru-
  ger- og pårørenderådene, SeniorRådet og
  Handicaprådet
    
 3. at tilsynsrapporterne forelægges til endelig
  behandling i Social- og Sundhedsudvalget
  i juni-møderækken.

Beslutning

Godkendt

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug.
Sag nr. 38

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal udfærdige en kvalitetsstandard for den sociale behandling af stofmisbrugere.
  
Med udgangspunkt i de krav, der stilles til en kvalitetsstandard for dette område, har Social- og Psykiatriafdelingen udarbejdet et forslag til en kvalitetsstandard.
   
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
at kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug godkendes.

Beslutning

Godkendt

Tilsynsrapporter 2007 for Udslusningsbofællesskabet Nettet på Jyllingevej
Sag nr. 39

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 12. februar 2008 (sag nr. 14), at tilsynsrapporterne for Udslusningsbofællesskabet Nettet skulle sendes til høring i Handicaprådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, som hermed forelægges.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at høringssvaret fra Handicaprådet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tilsynsrapporter for Boenheden Længen for 2007
Sag nr. 40

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 12. februar 2008 (sag nr. 13), at tilsynsrapporterne fra boenheden Længen skulle sendes til høring i Handicaprådet.
   
Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, som hermed forelægges.
   
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

   
at høringssvaret fra Handicaprådet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

SSP-handleplan 2008
Sag nr. 41

Sagens kerne

SSP fremlægger sin handleplan for 2008, indeholdende en status på 2007 samt nye mål og indsatsområder for 2008.

Sagen forelægges både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at SSP handleplan 2008 tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Rammeaftale 2009 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 42

Sagens kerne

Kommunerne skal senest 1. maj indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2009 på Social- og Specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover.
   
Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.
   
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:
   
at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Afrapportering vedrørende budgetresolution 1 og 2 for budget 2008
Sag nr. 43

Sagens kerne

I forbindelse med forlig om budgettet for 2008ff vedtog Kommunalbestyrelsen to budgetresolutioner vedrørende ældreområdet; henholdsvis en analyse af kommunens opgaveløsning og serviceniveau på området og en behovsanalyse af plejehjemskapaciteten.

Økonomi- og Personaleforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet de to analyser, som er udmundet i vedlagte rapport. Rapporten indeholder en række anbefalinger, der er gengivet i mødesagsfremstillingen. Anbefalingerne retter sig mod hjemmehjælpsområdet, idet plejehjemskapaciteten vurderes at være dækkende med den nuværende anlægsplan for området.

Anbefalingerne handler dels om forslag til yderligere analyser, dels om forbedret styringsinformation og endelig om en række initiativer til umiddelbar nedbringelse af udgiftsniveauet til hjemmehjælp. Sidstnævnte initiativer skal ses på baggrund af de seneste års vækst i udgifterne til hjemmehjælp og en – sideløbende med rapporten – konstateret ubalance mellem forbrug og budget også i 2008. Hensigten er at bringe forbruget ned på det budgetterede niveau i 2008, samt at anvende rapportens anbefalinger i fastlæggelsen af budgettet på hjemmeplejeområdet for 2009 og fremover.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

at rapporten med tilhørende anbefalinger tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 44

Beslutning

Intet