Social- og Sundhedsudvalget

10-06-2008

Sager 58 - 65

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 58

Beslutning

Taget til efterretning

Omsorgssystem til det samlede ældreområde - ansøgning om bevilling
Sag nr. 59

Sagens kerne

Godkendelse af indførelse af et omsorgssystem til det samlede ældreområde.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til etablering af et omsorgssystem
      
  2. at der frigives rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Region Hovedstadens høringsudkast til praksisplan for fysioterapi 2008-2011
Sag nr. 60

Sagens kerne

Region Hovedstaden har anmodet om høringssvar på udkast til praksisplan for fysioterapi.
Praksisplanen indeholder en kapacitetsbeskrivelse, en kapacitetsplan og en udviklingsplan for de praktiserende fysioterapeuter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at høringsbrev vedrørende udkast til praksisplan for fysioterapi fremsendes til Region Hovedstaden under forudsætning af efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Implementering af lokaliseringen som samarbejdsform
Sag nr. 61

Sagens kerne

Med henblik på at implementere lokaliseringen som fast samarbejdsform i børne- og ungesager med relevans for både Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslås en samarbejdsmodel.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at samarbejdet i lokaliseringsteamene implementeres som beskrevet.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 og foreningstilskud § 79 - efterår 2008
Sag nr. 62

Sagens kerne

På budget 2008 er der afsat kr. 812.200 til fordeling til henholdsvis foreningstilskud og tilskud til frivilligt socialt arbejde. Beløbet fordeles 2 gange årligt. Anden fordeling for 2. halvår af 2008 fremlægges til behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Forvaltningens fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt Ahmed Dhaqane deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fremtidig ungdomsklubstruktur
Sag nr. 63

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag om en ny ungdomsklubstruktur.

Indarbejdet i forslaget er tillige et forslag om et særligt tilrettelagt undervisningstilbud for elever, som dropper ud af folkeskolen.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at forslag til ny ungdomsklubstruktur sendes til høring i skolebestyrelser, MED-struktur og relevante råd.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Kommuneplan 2010 - 2022. Program og tidsplan
Sag nr. 64

Sagens kerne

Vedtagelse af program og detaljeret tidsplan for arbejdet med Kommuneplan 2010 - 2022.

Programmet beskriver kort kommuneplanlægningens rolle i Rødovre Kommune, kommuneplanens overordnede opbygning og nye indhold, en detaljeret tidsplan samt organisering af arbejdet.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,


at program og detaljeret tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2010 - 2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 65

Beslutning

Intet