Social- og Sundhedsudvalget

12-08-2008

Sager 66 - 82

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 66

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsvis fremlægning af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 67

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger én gang i kvartalet oversigt over Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.03.2008 – 20.07.2008.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Ændret finansiering af Hjælpemiddelcentralen fra 2009
Sag nr. 68

Sagens kerne

I forbindelse med kommunalreformen overgik Hjælpemiddelcentralen 1. januar 2007 fra Københavns Amt til Rødovre Kommune.
I 2007 og 2008 blev finansieringen fordelt ligeligt på baggrund af indbyggerantallet i det tidligere Københavns Amt.
I forbindelse med indgåelse af Rammeaftalen for 2009 skal der tages stilling til finansiering af Hjælpemiddelcentralen på ny, idet det er aftalt, at ydelser under rammeaftalen så vidt muligt skal finansieres efter konkret forbrug. 
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 
 1. at den fremtidige finansiering baserer sig på dels en abonnementsordning og dels takstfinansierede ydelser
      
 2. at de nuværende brugerkommuner anmodes om bindende tilsagn om fremtidig brug af Hjælpemiddelcentralen.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Kommunalt plejehjemstilsyn 2007
Sag nr. 69

Sagens kerne

Forvaltningsledelsen har i 2007 gennemført ét uanmeldt og ét anmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Mariehjemmet.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede de kommunale tilsynsrapporter på mødet den 15. april 2008 (sag nr. 36). Tilsynsrapporterne har efterfølgende været til høring i bruger- og pårørenderådene på plejehjemmene, Seniorrådet og Handicaprådet.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
at tilsynsrapporterne inklusiv de indkomne høringssvar tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Embedslægens tilsyn med plejehjemmene 2007
Sag nr. 70

Sagens kerne

Embedslægeinstitutionen har i 2007 gennemført uanmeldte tilsyn på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Mariehjemmet.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede Embedslægens tilsynsrapporter på mødet den 14. april 2008 (sag nr. 37). Tilsynsrapporterne har efterfølgende været til høring i bruger- og pårørenderådene på plejehjemmene, i Seniorrådet og Handicaprådet.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
at tilsynsrapporterne inklusiv de indkomne høringssvar tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Årsberetning for Klagerådet på hjemmehjælpsområdet 2007
Sag nr. 71

Sagens kerne

Klagerådet for hjemmehjælpsområdet har udarbejdet sin årsberetning for 2007.

Klagerådet har i 2007 holdt 4 møder, og behandlet 4 sager.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
at årsberetningen for Klagerådet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Opsigelse af kontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp - Bruger-Hjælper Formidlingen
Sag nr. 72

Sagens kerne

Den private leverandør Bruger-Hjælper Formidlingen har meddelt, at kontrakten med Rødovre Kommune om levering af personlig pleje og praktisk hjælp ønskes opsagt. Kontrakten blev indgået den 03.11.2003. Kontrakten opsiges med gældende varsel på 90 dage til ophør den 28.09.2008.
   
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

    
at opsigelsen af kontrakten tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Fornyelse af kontakt med leverandør - Dansk HjemmeplejeService
Sag nr. 73

Sagens kerne

Kontrakten mellem Dansk HjemmeplejeService og Rødovre Kommune om levering af praktisk hjælp og personlig pleje udløber d. 30.09.2008. Dansk HjemmeplejeService har tilkendegivet, at firmaet ønsker at fortsætte kontrakten med Rødovre Kommune.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 
at kontrakten med Dansk HjemmeplejeService om levering af praktisk hjælp og personlig pleje forlænges med virkning fra den 01.10.2008 - 30.09.2011.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Fornyelse af kontrakt med leverandør - Elite Miljø A/S
Sag nr. 74

Sagens kerne

Kontrakten mellem Elite Miljø A/S og Rødovre Kommune om levering af praktisk hjælp udløber den 30.09.2008. Elite Miljø A/S har tilkendegivet, at firmaet ønsker at fortsætte kontrakten med Rødovre Kommune.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 
at kontrakten med Elite Miljø A/S om levering af praktisk hjælp forlænges med virkning fra den 01.10.2008 – den 30.09.2011.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Implementering af handicappolitikken
Sag nr. 75

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. marts 2008 (sag nr. 78), at sende forslag til implementering af handicappolitikken til høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Specialbørn Rødovre.
  
Høringssvarene har ikke resulteret i forslag til ændringer i forhold til indholdet i den implementeringsplan, der er beskrevet i det oprindelige forslag. Specialbørn Rødovre stillede sig til rådighed til følgegruppen, og følgegruppen suppleres derfor med en repræsentant fra Specialbørn Rødovre.
 
Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
at forslag til implementering af handicappolitikken godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Tilskud fra pulje til udvikling af bedre ældrepleje
Sag nr. 76

Sagens kerne

Velfærdsministeriet har givet tilskud fra puljen til udvikling af bedre ældrepleje til projekt Gruppesupervision som redskab til kompetence- og kvalitetsudvikling.

Pilotprojektet får et tilskud på 678.375 kr.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
at der gives en indtægtsbevilling på 678.375 kr.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Udkast til Sundhedsaftale fra 1. oktober 2008 til 31. december 2011
Sag nr. 77

Sagens kerne

Rødovre Kommunes 1. sundhedsaftale blev fremsendt til Sundhedsstyrelsen 1. april 2007 efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2007, sag nr. 46. Denne aftale blev – i lighed med alle øvrige kommuners sundhedsaftaler – godkendt af Sundhedsstyrelsen under forudsætning af, at en række konkrete krav blev opfyldt. Det drejer sig generelt om yderligere beskrivelse af indsatsområder og opgavefordeling. En sådan beskrivelse er en forudsætning for en endelig godkendelse af sundhedsaftalen fra Sundhedsstyrelsens side. Aftalen skal foreligge senest 1. oktober 2008.

På baggrund heraf har den administrative styregruppe på sundhedsområdet justeret grundaftalen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav.

Justeringerne i den reviderede sundhedsaftale - version 1.1 - er af administrativ karakter, idet der er tale om justeringer og præciseringer af den nuværende sundhedsaftale.

Den reviderede grundaftale er gældende frem til 31. december 2010.

Efter drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget sendes den reviderede sundhedsaftale version 1.1 til høring i SeniorRådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Herefter forelægges den til endelig godkendelse i septembermøderækken.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
 1. at forslag til revideret sundhedsaftale version 1.1 indgået mellem Region Hovedstaden og Rødovre Kommune drøftes
     
 2. at forslag til revideret sundhedsaftale version 1.1 efterfølgende sendes til høring i SeniorRådet, Handicaprådet og Integrationsrådet inden endelig politisk behandling i septembermøderækken.

Beslutning

Godkendt

Erfaringsopsamling af sundhedsprojekt for tyrkiske og pakistanske borgere i Rødovre
Sag nr. 78

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen 2007 blev det besluttet at gennemføre et sundhedsprojekt for borgere med anden etnisk baggrund end dansk i Rødovre Kommune.

Projektbeskrivelsen blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 26.06.2007 (sag nr. 94).

Sundhedsforløbet er forløbet i perioden fra oktober 2007 til juni 2008.

Der er i juli 2008 udarbejdet en erfaringsopsamling af projektet, som hermed forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Erfaringsopsamling af sundhedsprojekt på Valhøj Skole og i Nyager Børnehave, "Projekt Tarzan Børnehave"
Sag nr. 79

Sagens kerne

Sundhedsstyrelsen udmøntede i december 2006 en pulje på 2 mio. kr. til tværfaglige samarbejdsprojekter i dagtilbud og en pulje på 3 mio. kr. til at forebygge sundheds- og trivselsmæssige problemer i skolen.

Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdede i tæt samarbejde med Sundhedsplejen og aktivitetstilbuddet Tarzan en ansøgning om midler til to projekter. Det ene i indskolingen på Valhøj Skole og det andet i Nyager Børnehave.

Ansøgningen blev imødekommet og projekterne blev gennemført i perioden fra april 2007 til april 2008.

Der er udarbejdet en erfaringsopsamling af hver af de to projekter, som hermed forelægges til orientering. Sagen forelægges samtidig i Børne- og skoleudvalget.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
 1. at erfaringsopsamling af sundhedsprojektet i indskolingen på Valhøj Skole tages til efterretning
    
 2. at erfaringsopsamlingen af sundhedsprojektet i indskolingen i Nyager Børnehave tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Udvidelse af det socialpædagogiske skoletilbud i Rødovre Kommune til erstatning for køb af udenbys tilbud
Sag nr. 80

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet et forslag til etablering af et nyt skoletilbud i Rødovre Kommune.

Baggrunden for forslaget er en indarbejdet effektivisering i budgetforslaget for 2008 FF. Denne effektivisering realiseres ved at oprette et nyt skoletilbud og derved reducere antallet af børn og unge, der visiteres til privat drevne tilbud i andre kommuner.

Forslaget indeholder en beskrivelse af baggrunden og processen for udarbejdelse, økonomiske konsekvenser og tidsplan.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 
 1. at det socialpædagogiske behandlingstilbud, ”Skiftesporet”, udvides med otte pladser med indfasning fra 1. januar 2009
   
 2. at børn og unge i eksterne tilbud, for hvem det er relevant, orienteres om og tilbydes en plads i det nye skoletilbud
   
 3. at der administrativt arbejdes på at finde fysiske rammer til skoletilbuddet.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Budgetforslag 2009 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 81

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2009, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 20. august 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 82

Beslutning

Intet