Social- og Sundhedsudvalget

16-09-2008

Sager 83 - 94

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 83

Beslutning

Taget til efterretning

Kommunal overtagelse af ansvaret for vederlagsfri fysioterapi
Sag nr. 84

Sagens kerne

Folketinget vedtog den 12. juni 2008 en ændring af Sundhedsloven vedrørende vederlagsfri fysioterapi.
Denne lovændring betyder, at kommunerne med virkning fra 1. august 2008 overtager ansvaret for- og udgifter til vederlagsfri fysioterapi.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen tages til efterretning
   
 2. at der gives en tillægsbevilling på 1,534 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, strukturkontonummer 04.62.82, beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Pkt. 1. Indstilles taget til efterretning Pkt. 2. Anbefales (Økonomiudvalget)

Revision af kvalitetsstandarder 2008
Sag nr. 85

Sagens kerne

Kommunens kvalitetsstandarder for den personlige og praktiske hjælp skal revideres en gang om året. Der er forslag om enkelte ændringer samt forslag til overvejelse i forhold til serviceniveauet.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at de foreslåede ændringer drøftes
   
 2. at de nye priser på leverede ydelser godkendes med virkning fra 1. juli 2008
   
 3. at krav til leverandører og kvalitetsstandarder sendes til høring i SeniorRådet og Handicaprådet
    
 4. at udtalelserne fra SeniorRådet og Handicaprådet forelægges på den politiske møderække i oktober 2008
    
 5. at krav til leverandører og kvalitetsstandarderne træder i kraft fra 1. november 2008
   
 6. at sagen genfremlægges i april 2009 med henblik på at vurdere effekten af de tiltag, der igangsættes/er igangsat.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Ombygning og modernisering af Rødbo
Sag nr. 86

Sagens kerne

Fornyet stillingtagen til valg af model for om- og tilbygning samt nybygning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Rødbo ikke om- og tilbygges men i stedet opføres som nybygning

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Godkendelse af ældrecenteret Broparken som leverandør af hjemmehjælp
Sag nr. 87

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til godkendelse af Ældrecenter Broparken som leverandør af hjemmehjælp til beboerne i ældreboligerne Slotsherrens Vænge 2e.
  
Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  
at Ældrecenter Broparken godkendes som leverandør af hjemmehjælp til beboerne i ældreboligerne Slotsherrens Vænge 2e

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Projekt for KOL-patienter
Sag nr. 88

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte 26. juni 2007 (sag nr. 93) forslag til faseopdelt rehabiliteringsindsats for borgere med KOL.

Ifølge Handleplanen for sundhedsområdet godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 26. februar 2007 (sag nr. 56) skulle 2. fase af indsatsen for borgere med KOL iværksættes i efteråret 2008.

Strejken blandt sygeplejerskerne i foråret 2008 medførte imidlertid, at både arbejdet i de to KOL-arbejdsgrupper og uddannelsen af KOL-ressourcepersonerne blev sat på ”stand by”. Hertil kommer behovet for nødvendig opbremsning indenfor serviceområdet.

Opbremsningen betyder, at det ikke som planlagt er muligt at afsætte midler til udvidelsen af indsatsen for borgere med KOL til fase 2 i 2008.

Udvidelsen af indsatsen til fase 2 udsættes til 2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status for indsatsen for borgere med KOL i Rødovre Kommune tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Seksuel Sundhed Handleplan 2008
Sag nr. 89

Sagens kerne

I handleplan 2008 for sundhedsindsatsen, godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 26. februar 2008 (sag nr.56), er det besluttet at starte et indsatsområde på seksuel sundhed.

Indsatsen i 2008 inkluderer specifikke aktiviteter indenfor tre områder:
a)
Kompetenceopbygning af sundhedspersonale og relevante lærere i Rødovre Kommune

b)
Børn og unges adgang til information, der inkluderer viden, selvværd og handlekompetence i relation til seksuel sundhed.

c)
Samarbejde med professionelle organisationer, de praktiserende læger samt skoler i kommunen.
   
Aktiviteterne startes op efter sommerferien 2008.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at de beskrevne aktiviteter indenfor indsatsområdet Seksuel Sundhed igangsættes og afholdes i 2008.
   
 2. at udgifterne på 45.000 kr. finansieres af forebyggelsesmidlerne

Beslutning

Godkendt

Udkast til Sundhedsaftale fra 1. oktober 2008 til 31. december 2011
Sag nr. 90

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 12. august 2008 (sag nr. 77) forslag til revideret sundhedsaftale version 1.1 indgået mellem Region Hovedstaden og Rødovre Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte, at sundhedsaftalen skulle sendes til høring i SeniorRådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er efterfølgende indkommet høringssvar fra alle 3 råd.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at høringssvarene drøftes,
    
 2. at forslag til revideret sundhedsaftale version 1.1 godkendes

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Oprettelse af Børne- og Familieafdelingens telefonvagtordning
Sag nr. 91

Sagens kerne

Da den fælles telefonvagt med Albertslund, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk, Høje Tåstrup og Glostrup ophører pr. 31. december 2008, skal der etableres en erstatning herfor. Der foreslås derfor oprettet en døgnvagt for Rødovre kommune, der opfylder lovgivningens krav om handling i akut opståede situationer, hvor børn og unge under 18 år er involveret. Borgerne vil kunne komme i kontakt med Vagten gennem Politiet.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at  der etableres selvstændig Døgnvagt i Rødovre kommune pr. 1.1.2009
   
 2. at udgiften til driften afholdes af det allerede afsatte beløb til betaling for den  fælles sociale telefonvagt.

Beslutning

Godkendt

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge 1. januar – 30. juni 2008
Sag nr. 92

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 01.01.2008 – 30.06.2008 fra Børne- og Familieafdelingen, samt status på antal anbragte børn og unge pr. 30.06.2008.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bedre tværfaglig indsats - puljeansøgning
Sag nr. 93

Sagens kerne

Med henblik på at implementere de redskaber og modeller som Rødovre Kommune var med til at udvikle i Projekt Bedre Tværfaglig Indsats iværksat af Servicestyrelsen i september 2006, er der ansøgt om midler fra en udbudt pulje af Velfærdsministeriet.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  
at orientering om ansøgning om puljemidler tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 94

Beslutning

Intet