Social- og Sundhedsudvalget

07-10-2008

Sager 97 - 105

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 97

Beslutning

Taget til efterretning

Revision af kvalitetsstandarder 2008
Sag nr. 98

Sagens kerne

Ændringerne til kommunens krav til leverandører og kvalitetsstandarder har været til høring i SeniorRådet og Handicaprådet. Sagen blev behandlet i Kommunalbestyrelsen d. 30. september 2008 (sag nr. 235).

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at høringssvar fra SeniorRådet og Handicaprådet tages til efterretning,
    
 2. at de foreslåede ændringer i krav til leverandører og kvalitetsstandarder 2008 godkendes til ikrafttrædelse d. 1. november 2008,
    
 3. at sagen genfremlægges i april 2009 med henblik på at vurdere effekten af de tiltag, der igangsættes/er igangsat.

Beslutning

Pkt. 1 Indstilles taget til efterretning Pkt. 2 Anbefales Pkt. 3 Anbefales (Økonomiudvalget)

Nedlæggelse af kommunelægestillingen i.f.m. overdragelse af varetagelsen af ind- og udskolingsundersøgelserne til Sundhedsplejen
Sag nr. 99

Sagens kerne

En ændring af sundhedsloven ophæver kravet om, at ind- og udskolingsundersøgelser skal varetages af en læge, og giver kommunerne mulighed for at opgaven i stedet for kan varetages af Sundhedsplejen.

På baggrund af, at Rødovre Kommune – i lighed med flere andre kommuner – har haft svært ved at rekruttere til kommunelægestillingen, og den dermed har stået vakant gennem en længere periode, foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at ind- og udskolingsundersøgelserne fremover varetages af Sundhedsplejen.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

   
at  sundhedsplejerskerne umiddelbart efter gennemført efteruddannelsesforløb overtager opgaven med ind- og udskolingsundersøgelserne, og som konsekvens heraf nedlægges kommunelægestillingen.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Sundhedsprofil for region og kommuner 2008
Sag nr. 100

Sagens kerne

Baggrunden for sagsfremstillingen er ”Sundhedsprofil for region og kommuner 2008”.

Undersøgelsen giver et overblik over sundhedstilstanden blandt borgerne og udpeger de områder, hvor det er vigtigt at sætte ind med forebyggelses- og sundhedsfremmetiltag.

Sundhedsprofilen er et vigtigt planlægningsværktøj, som vil danne basis for handleplan på sundhedsområdet 2009.

Sagsfremstillingen indeholder udvalgte data for Rødovre Kommune med særlig fokus på demografi og sociale forhold, sundhedsadfærd, generelt helbred, biologiske mål samt kronisk sygdom.

Derudover præsenteres en tids- og handleplan for det videre arbejde med sundhedsprofilen. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at sundhedsprofil for region og kommuner 2008 tages til efterretning,
    
 2. at tids- og handleplan for det videre arbejde med sundhedsprofilen godkendes.

Beslutning

Pkt. 1 Indstilles taget til efterretning Pkt. 2 Anbefales (Økonomiudvalget)

Udvidelse af personaledækningen i Bofællesskaberne i Rødovre Kommune.
Sag nr. 101

Sagens kerne

Godkendelse af udvidelse af personaledækningen i Bofællesskaberne i Rødovre Kommune.

Udvidelsen sker som følge af, at beboerne er blevet ældre og tiltagende dårligt fungerende.

Da udvidelsen kædes sammen med merindskrivning samt takstforhøjelser for primært udenbys borgere, vil opnormeringen medføre en beskeden merindtægt for Rødovre Kommune på ca. 40.000 kr. Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Bofællesskaberne i Rødovre Kommune opnormeres med en fuldtidsstilling pr. 1/1 2009,
   
 2. at Bofællesskaberne udvides fra 29 til 30 pladser,
          
 3. at taksten for en almindelig plads nedsættes svarende til pladsudvidelsen,
            
 4. at taksten for 9 beboere øges med godt 53.000 kr. årligt,
        
 5. at der gives en tillægsbevilling på 440.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget, strukturkontonummer 05.38.52, beløbet finansieres af kassebeholdningen,
        
 6. at der gives en indtægtsbevilling på 480.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget, strukturkontonummer 05.38.52, beløbet tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Samarbejdsaftaler til godkendelse - KKR Hovedstaden
Sag nr. 102

Sagens kerne

KKR har fremsendt to samarbejdsaftaler om det kommunale samarbejde i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet til godkendelse – en generel aftale samt en aftale, som specifikt handler om det mellemkommunale specialundervisningsområde.

Samarbejdsaftalerne er spillereglerne for, hvordan kommunerne skal agere i forhold til hinanden for at sikre den samlede forsyning og udvikling af henholdsvis social- og specialundervisningsområdet.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at den generelle samarbejdsaftale samt aftale om det mellemkommunale specialundervisningsområde godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Fremtidig ungdomsklubstruktur
Sag nr. 103

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 173 på Kommunalbestyrelsens møde 24.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen har udsendt sagen til høring i klubber, bestyrelser, elevråd og MED-struktur, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning af 24.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen har desuden gennemført en brugerundersøgelse blandt eleverne i 7. – 10. klasse med fokus inden for tre hovedtemaer:
    
 • Hvad bruger du din fritid til?
    
 • Går du i ungdomsklub?
    
 • Hvordan synes du rammer og indhold skal være i et eventuelt nyt ungdomshus?
  
Endelig har der været afholdt møde med de unge 24.09.2008 i Kulturhus Viften, hvor temaet var ”Din fritid – din fremtid – dit aftryk” om ny ungdomsklubstruktur.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at høringsmateriale og brugerundersøgelse indgår i det videre arbejde med den fremtidige ungdomsklubstruktur, og
    
 2. at der afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen primo 2009 om ungdomsklubstrukturen.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden
Sag nr. 104

Sagens kerne

Region Hovedstaden har den 28.08.2008 udsendt den endelig vedtagne regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen med titlen ”Danmarks hovedstadsregion – en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst”.

Rødovre Kommune har med høringssvar af 03.06.2008 fokuseret på de dele af planen, som vil have betydning for Rødovre Kommunes udvikling.

I høringssvaret blev der blandt andet lagt vægt på en udbygning af det kollektive trafiknet i Rødovre Kommune. Dette ønske er blevet indarbejdet som et muligt fremtidsbillede for regionens kollektive trafik i den endelig vedtagne regionale udviklingsplan i form af en forlængelse af metrolinien fra Vanløse, gennem Rødovre til den påtænkte letbane langs Ring 3.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der arbejdes videre med intentionerne om udbygning af den kollektive trafik og højklasseforbindelser i Kommuneplan 2010 – 2022, samt
    
 2. at den regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen fremlægges til efterretning.

Beslutning

Pkt. 1 Anbefales Pkt. 2 Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 105

Beslutning

Intet