Social- og Sundhedsudvalget

02-12-2008

Sager 114 - 121

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 114

Beslutning

Taget til efterretning

Ændret finansiering af Hjælpemiddelcentralen fra 2009
Sag nr. 115

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2008 (sag nr. 202) forslag til den fremtidige finansiering af Hjælpemiddelcentralen, baseret på en abonnementsordning og takstfinansierede ydelser.

Social- og Sundhedsforvaltningen har efterfølgende sendt kontrakter ud til alle kommuner i Region Hovedstaden med anmodning om bindende tilsagn i løbet af oktober måned.

Der gives en status på kommunernes tilbagemeldinger.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Rammekontrakt for 2009 med VISO vedrørende ydelser fra Hjælpemiddelcentralen
Sag nr. 116

Sagens kerne

Rødovre Kommunes Hjælpemiddelcentral yder specialrådgivning og vejledning på en lang række hjælpemiddelområder til en del af kommunerne i Region Hovedstaden. Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service driver den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO), der har til opgave at rådgive kommuner og borgere i de særligt vanskelige enkeltsager på blandt andet hjælpemiddelområdet.

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service og Rødovre Kommune har pr. 1. januar 2009 indgået en rammekontrakt om rådgivning vedrørende børnehjælpemidler til målgrupper med meget specielle eller komplekse behov, således at Rødovre Kommunes Hjælpemiddelcentral på vegne af VISO varetager rådgivningen af en større kreds af kommuner på dette område.


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orientering om rammekontrakten med Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Ansøgning som leverandør til fritvalgsordningen- P.Obel Hjemmepleje Service
Sag nr. 117

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2008 (sag nr. 273) P.Obel Hjemmeplejeservice som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 og foreningstilskud § 79 - Forår 2009
Sag nr. 118

Sagens kerne

På budget 2009 er der afsat kr. 854.500 til fordeling til henholdsvis foreningstilskud og tilskud til frivilligt socialt arbejde. Beløbet fordeles 2 gange årligt. Anden fordeling for 1. halvår af 2009 fremlægges til behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Forvaltningens fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt

Serviceplan - status på 2008 samt ny plan for 2009
Sag nr. 119

Sagens kerne

I december 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2008. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.
  
Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2008 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2009 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2008 til 2009.
  
Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
  
  
Direktionen indstiller,
  1. at status på Serviceplan 2008 tages til efterretning,
  2. at forslag til Serviceplan 2009 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Ansættelse af praksiskonsulent
Sag nr. 120

Sagens kerne

I Rødovre Kommunes sundhedspolitik er et af de overordnede målsætninger at skabe helhed i sundhedsindsatsen.

Et vigtigt led i bestræbelserne på at skabe helhed i sundhedsindsatsen er samarbejdet med de praktiserende læger.

For at styrke samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen, indstiller Social- og Sundhedsforvaltningen, at der ansættes en praksiskonsulent på maksimalt 7 timer om ugen. Det endelige timetal aftales med praksiskonsulenten.

Praksiskonsulenten skal være en alment praktiserende læge i Rødovre Kommune, som kan være med til at udbygge samarbejdet med de alment praktiserende læger vedrørende indsatsen i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at der ansættes en praksiskonsulent i Rødovre Kommune i maksimalt 7 timer ugentligt og
  2. at udgifterne til ansættelse af praksiskonsulenten afholdes indenfor det allerede afsatte lønbudget på konto 6.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 121

Beslutning

Intet