Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2006

Sager 96 - 106

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 96

Sagens kerne

Oversigt fremlagt

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2006
Sag nr. 97

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.10.2006 – 20.11.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pleje- og ældreboliger samt handicapboliger
Sag nr. 98

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen fastlægger kriterier for visitation og anvisning til plejebolig samt ældre- og handicapbolig efter Lov om socialservice § 140 og Lov om almennyttige boliger § 54. Visitationen foretages i praksis af et administrativt visitationsudvalg. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til revision af Rødovre Kommunes nuværende kriterier.

De reviderede kriterier har været behandlet på Social- og Sundhedsudvalget møde i oktober 2006 og har efterfølgende været til høring i SeniorRådet og Handicaprådet

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til visitation og anvisning af plejebolig og ældre- og handicapbolig godkendes

Beslutning

Godkendt

Hjemmeplejens indkøbsordning
Sag nr. 99

Sagens kerne

Indkøbsordningen i hjemmeplejen blev etableret i 1997 med et forventet brugergrundlag på 300 brugere. Igennem de sidste år har antallet af brugere af indkøbsordningen vist en faldende tendens, hvilket betyder at ordningen ikke længere er rentabel.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forvaltningen udarbejder forslag til omlægning af indkøbsordningen, herunder afdækker mulighederne for indgåelse af underleverandøraftale med et privat firma.

Beslutning

Godkendt

Ældrecentret Broparken, Ældreboliger og Servicearealer / Skema C
Sag nr. 100

Sagens kerne

DAB har som forretningsfører for Rødovre Kommune fremsendt skema C ansøgninger med tilhørende bilag for henholdsvis boligdelen og servicearealet vedrørende udvidelse og modernisering af Plejehjemmet Broparken, nu Ældrecentret Broparken.

Anskaffelsessummen er opgjort til i alt kr. 170.902.352, heraf udgør:

Boligdelen – kr. 120.469.608 (ved skema B kr. 120.496.000), hvorefter den kommunale garantiforpligtelse udgør kr.31.546.464, og den kommunale grundkapital kr. 8.493.376.

Boligafgiften udgør 1.150 kr./m2/år.

Servicearealet – kr. 50.432.744 (ved skema B kr. 50.272.000).

Social- og Sundhedsforvaltningen og Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at Social- og Sundhedsudvalget fremsender skema C vedrørende ombygning og udvidelse af boliger og serviceareal på Ældrecentret Broparken til behandling i Økonomiudvalget,
 2. at skema C godkendes, jf. bekendtgørelse om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 53.
 3. at dokumentation for afsatte beløb i alt kr. 1.471.000 fremsendes senest 6 måneder efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema C, jf. bekendtgørelse om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 52, stk. 7

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Statusrapport for Demensområdet
Sag nr. 101

Sagens kerne

Med vedtagelse af Rødovre Kommunes demenspolitik i 2001 og ældrepolitikken i 2005, er de overordnede rammer for demensområdet i kommunen defineret, med en hensigt om at skabe en sammenhængende indsats for borgere med demens og deres pårørende.

I kraft af et stigende antal af ældre borgere, vil der blive flere med demens i de kommende år. Der vil derfor fortløbende være et behov for at kvalificere demensområdet, med et øget fokus på - og en konkret fastholdelse og videreudvikling - af kompetencer og tilbud.

Den igangværende kvalificering tager udgangspunkt i vedlagte rapport med anbefalinger til udvikling af demensområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at rapporten danner grundlaget for forvaltningens videre arbejde med kvalificeringen af indsatsen på demensområdet

Beslutning

Godkendt

En sammenhængende børnepolitik
Sag nr. 102

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2006 beslutte og offentliggøre en sammenhængende børnepolitik for børn og unge med særlige behov. Herudover skal der udfærdiges et sæt sagsbehandlingsstandarder, der viser, hvordan denne politik konkret udmøntes i Børne- og Familieafdelingens sagsbehandling.

Børnepolitikken forelægges samtidig til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den sammenhængende børnepolitik gældende fra 1. januar 2007 godkendes.
 2. at sagsbehandlingsstandarderne for Børne- og Familieafdelingens virke godkendes.
 3. at kompetencen vedrørende opfølgning og revision af standarderne delegeres til Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Handleplan for sundhedspolitikken 2007
Sag nr. 103

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes sundhedspolitik.
Der er nu udarbejdet forslag til en handleplan for 2007, hvor de indsatser, der foreløbig er prioriteret, er skitseret.

Handleplan for sundhedspolitikken forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Social – og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at handleplanen for sundhedspolitikken 2007 godkendes
 2. at der nedsættes et administrativt sundhedsråd på tværs af kommunens forvaltninger
 3. at der af rammen til forebyggelse og sundhedsfremme i 2007 afsættes 30.000 kr. til abonnement på ”Ung dialog”

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status for 2006 og forslag for 2007
Sag nr. 104

Sagens kerne

I december 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen en Serviceplan for 2006. Serviceplanen fungerer som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for liv i byen, og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2006 samt et forslag til opgaver, der prioriteres i 2007 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2006 til 2007.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan for 2006 tages til efterretning
 2. at forslag til Serviceplan for 2007 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Til Økonomiudvalget)

Reviderede delegationsregler samt justering af organisering som følge af strukturreformen
Sag nr. 105

Sagens kerne

Som følge af strukturreformen overføres en række opgaver fra amter til kommuner. Dette er blandt andet udmøntet i Lov om social service og Sundhedsloven.

Ændringerne i lovgivningen, herunder de nye kommunale ansvarsområder, indarbejdes i forvaltningens delegationsregler, der fastlægger ansvar og beslutningskompetence for den lovgivning, der administreres i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Strukturreformen har endvidere affødt nogle organisatoriske ændringer i Social- og Sundhedsforvaltningen. Den mest markante er omorganiseringen af arbejdsmarkedsområdet, hvilket blev politisk behandlet i maj 2006, (Social- og Sundhedsudvalgets sag nr. 53). En konsekvens af den nye lovgivning på området er, at Jobcentret ikke – som Arbejdsmarkedsafdelingen hidtil har gjort – kan indgå i Pensionsnævnet, som tilkender førtidspension. Det foreslås derfor, at Pensionsnævnet nedlægges således, at kompetencen i førtidspensionssager udelukkende ligger i Social- og Psykiatriafdelingen.

I forslaget til ændrede delegationsregler er endvidere indarbejdet nogle justeringer i organiseringen på handicapområdet, således at betjeningen af voksne med fysiske handicaps i højere grad samles i Ældre- og Handicapafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at de foreslåede ændringer i organiseringen på handicapområdet godkendes
 2. at det eksisterende pensionsnævn nedlægges
 3. at de forslåede ændringer i Social- og Sundhedsforvaltningens delegationsregler godkendes

Beslutning

Godkendt

Diverse
Sag nr. 106

Beslutning

Intet