Socialudvalget

12-09-2006

Sager 68 - 79

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 68

Sagens kerne

Oversigt fremlagt.

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2006 - fra 01.06.2006.
Sag nr. 69

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.07.2006 – 20.08.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Organisering af den fremtidige rehabiliteringsindsats
Sag nr. 70

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed forslag til en ændret organisering af rehabiliteringsindsatsen i Rødovre Kommune. Baggrunden er blandt andet den nye opgavefordeling på social- og sundhedsområdet som følge af Kommunalreformen pr. 1. januar 2007, hvor kommunerne overtager såvel myndighedsansvar som finansiering på genoptræningsområdet fra amterne samt en del af den genoptræning, der i dag foregår hospitalsregi.

Intention er at etablere struktur, der ikke bare tilføjer de nye opgaver, men sammenkæder nye og gamle opgaver i en integreret rehabiliteringsindsats.

Forslaget til ændret organisering indebærer en udbygning af den nuværende visitationsafdeling, så den også kommer til at omfatte al visitation til genoptrænings- og dagcenterydelser.

Endvidere omorganiseres de nuværende tre Dag- og træningscentre til én træningsenhed og én dagcenterenhed.

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslaget udgør grundlaget for det videre arbejde med organiseringen af rehabiliteringsindsatsen

Beslutning

Godkendt

Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (Overført fra 05.03709)
Sag nr. 71

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået bevilget 3.564.000 kr. fra Socialministeriets pulje om bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (sag nr. 15 på Socialudvalgets møde d. 14. februar 2006). Pengene planlægges brugt til projekt med funktionsbevarende træning og omsorg til borgere, der er visiteret til hjemmehjælp. Projektperioden er 1.5-31.12.2006.

Der orienteres her om status pr. 1. september 2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om projektet tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Støtte- og kontaktpersonordning til personer med stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer
Sag nr. 72

Sagens kerne

Lov om Social Service bliver 1. oktober ændret således, at kommunerne skal sørge for tilbud om støtte- og kontaktperson til personer med et stof- eller alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan, opholde sig i egen bolig.

Rødovre Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling yder i dag støtte- og kontaktperson til en række socialt udsatte, primært unge.

Forvaltningen skal anbefale, at der etableres et støtte- og kontaktpersonkorps på 3 fuldtidsmedarbejdere til gruppen af socialt udsatte, herunder alkohol- og stofmisbrugere.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller
  1. at der etableres et støtte- og kontaktpersonkorps til socialt udsatte grupper, herunder alkohol- og stofmisbrugere.
  2. at indsatsen dels finansieres af allerede afsatte midler under §73 i Lov om Social Service, dels af kompensation fra staten i forbindelse med lovændringen
  3. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgettet for 2007

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Årsstatistik 2005 fra den Sociale Telefonvagt
Sag nr. 73

Sagens kerne

Fremlæggelse af årsstatistik for 2005.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger årsstatistikken til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge
Sag nr. 74

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 01.01.2006 – 30.06.2006 fra Børne- og Familieafdelingen, samt status på antal anbragte børn og unge pr. 30.06.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 115 og foreningstilskud § 65 - efterår 2006
Sag nr. 75

Sagens kerne

Fremlæggelse af forslag til halvårlig fordeling af foreningstilskud kr. 230.800,- pr. år og tilskud til frivilligt socialt arbejde kr. 534.000,- pr. år.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Forvaltningens fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt

Ansøgning: Pulje til medfinansiering af kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter
Sag nr. 76

Sagens kerne

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmønter en pulje til medfinansiering af kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter. Tobak er et element i den sundhedspolitik, Rødovre Kommune p.t. har ude til høring blandt interessenter. Det er derfor oplagt at søge midler fra puljen til at igangsætte aktiviteter på området. Puljen vil blive søgt i et samarbejde mellem Rødovre, Herlev og Ballerup kommuner dog med selvstændige ansøgninger fra hver af de tre kommuner.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ansøgning til Socialministeriet om midler til etablering af frivilligcenter i Rødovre Kommune (Overført fra 05.01609)
Sag nr. 77

Sagens kerne

Socialministeriet har i foråret 2005 oprettet en pulje til etablering af nye frivilligcentre. I Rødovre Kommune har vi undersøgt mulighederne for og ønskerne til en ændret organisering af frivillighedsområdet. Efter at blandt andre de frivillige aktører på det sociale område har tilkendegivet, at de ønsker, at der oprettes et frivilligcenter, har Rødovre Kommune nu udarbejdet en ansøgning til Socialministeriet om midler til etablering af et frivilligcenter i Rødovre Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at ansøgning om puljemidler til oprettelse af et frivilligcenter i Rødovre Kommune godkendes

Beslutning

Godkendt

Budgetforslag 2007 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 78

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2007, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 23. august 2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 79

Beslutning

Intet