Social- og Sundhedsudvalget

14-11-2007

Sager 87 - 91

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 87

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2007
Sag nr. 88

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.09.2007 - 20.10.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Udvidelse og modernisering af Rødbo - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 89

Sagens kerne

I forbindelse med den igangværende byggesag skal Rødovre Kommune betale honorarer m.v. til rådgivere indtil byggelånet åbnes i forbindelse med skema B – forventeligt i juni måned 2009.

Almindeligvis ville ovenstående udgifter blive afholdt af den grundkapital, der indbetales til landsbyggefonden, man da Kommunen selv er bygherre, skal denne indbetaling ikke foretages.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 8.000.000 kr.
  2. at der afsættes rådighedsbeløb på 8.000.000 kr.
  3. at der frigives rådighedsbeløb på 8.000.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen i 2007 samt
  4. at der afsættes indtægtsrådighedsbeløb på 8.000.000 kr. i budget 2009.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 90

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28.08.2007 at sende udkast til den nye overordnede børne- og ungepolitik i høring frem til den 01.10.2007.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik har nu været til høring i relevante bestyrelser, udvalg og råd.

I alt er indkommet 18 høringssvar og den generelle tilbagemelding er langt overvejende positiv.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik med indarbejdede høringssvar forelægges hermed til godkendelse og erstatter således den hidtil gældende overordnede børne- og ungepolitik fra 1997.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at den nye overordnede børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 91

Beslutning

Intet