Social- og Sundhedsudvalget

14-08-2007

Sager 57 - 65

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 57

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2007
Sag nr. 58

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.05.2007 – 20.07.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Revision af kvalitetsstandarder
Sag nr. 59

Sagens kerne

Kommunens kvalitetsstandarder for den personlige og praktiske hjælp skal revideres en gang om året. De gældende kvalitetsstandarder foreslås ændret på to mindre punkter.

Timepriserne for honorering af leverandørerne på området skal ligeledes genberegnes hvert år. Nye priser gældende pr. 1. juli fremgår af kvalitetsstandarderne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at de foreslåede ændringer drøftes
 2. at de nye priser på leverede ydelser godkendes med virkning fra d. 1.7.2007
 3. at krav til leverandører og kvalitetsstandarder sendes til høring i SeniorRådet og Handicaprådet og forelægges med høringssvar på septembermøderækken

Beslutning

ad 1: Sagen drøftet ad 2: Anbefales (Til Økonomiudvalget) ad 3: Godkendt

Budgetforslag 2008 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 60

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2008, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Anvendelse af kontrakter om tilbageholdelse af stofmisbrugere og gravide alkoholmisbrugere
Sag nr. 61

Sagens kerne

Folketinget har med virkning fra 1. juli vedtaget ny lovgivning, der giver kommunerne mulighed for at tilbyde stofmisbrugere samt gravide alkoholmisbrugere kontrakter med mulighed for tilbageholdelse i forbindelse med et døgnbehandlingstilbud. Kommunerne skal tilbyde kontrakter til gravide stofmisbrugere.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:
 1. at Rødovre Kommune tilbyder gravide alkohol- og stofmisbrugere kontrakter med mulighed for tilbageholdelse
 2. at øvrige stofmisbrugere kan tilbydes kontrakt, hvis særlige forhold taler herfor
 3. at Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til udøvelse af bestemmelserne på området til Social- og Psykiatrichefen

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Forslag til forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme i Rødovre Kommune
Sag nr. 62

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen i 2007 godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 19. december 2006 (sag nr. 204) er et af indsatsområderne seksuel adfærd.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed forslag til indsats vedrørende seksuel adfærd blandt de unge i kommunen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der afsættes 35.000 kr. af de midler, der er afsat til forebyggelse og sundhedsfremme i 2007 til en kondomkampagne på Rødovre Gymnasium, Teknisk Skole og 10. klasseskolen Milestedet i Rødovre.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Høring om forslag til Politik for Sundhedsforskning i Region Hovedstaden
Sag nr. 63

Sagens kerne

Regionsrådet i Region Hovedstaden har udarbejdet forslag til en politik for sundhedsforskning i regionen. Forslaget er blandt andet sendt til høring hos kommunerne i regionen.

Af forskningspolitikkens 6 hovedpunkter er 2 af særlig kommunal interesse, nemlig ”Forskning af høj kvalitet tæt på patienterne” og ”Optimal udnyttelse af forskningen”.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar med nedenstående hovedpunkter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune tilkendegiver, at man finder forskningspolitikken god og ambitiøs
 2. at man forventer, at kommunen inddrages i de konkrete prioriteringer, som politikken lægger op til
 3. at Rødovre Kommune tilbyder at medvirke i tilrettelæggelsen af det bedst mulige samspil mellem region og kommune på dette område

Beslutning

Anbefales (Til Økonomudvalget)

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 64

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i augustmøderækken 2006 at udarbejde en ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik skal sætte fokus på børn og unge fra 0-18 år og afspejle en nutidig, målrettet og fremsynet indsats for børn og unge i Rødovre Kommune. De opstillede fokusområder er:
 • Udvikling og læring
 • Sundhed og trivsel
 • Rummelighed og inklusion
 • Sprog og integration
 • Børnekultur og fritid
 • Sammenhæng og helhed
Høringsmaterialet indeholder forslag til selve politikken samt et idékatalog, og det forelægges samtidig i alle udvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning
 2. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik sendes i høring frem til den 01.10.2007
 3. at Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik behandles endeligt i novembermøderækken 2007.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 65

Beslutning

Intet