Socialudvalget

04-04-2006

Sager 37 - 43

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 37

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2006.
Sag nr. 38

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.02.2006 – 20.03.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Færdigbehandlede somatiske patienter 2006
Sag nr. 39

Sagens kerne

Forelæggelse af oversigter over antallet af færdigbehandlede somatiske patienter indlagt på sygehus.

Københavns Amts oversigter af 21.10.2005 og 6.12.2005 forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning

Revision af vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre
Sag nr. 40

Sagens kerne

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indeholder nye regler vedrørende handicapråd i kommunerne. Der er fastsat regler i lovgivningen om etablering af handicapråd med virkning fra den 01.04. 2006. Disse handicapråd erstatter de eksisterende handicapråd, som er etableret på frivilligt grundlag.

Social- og Sundhedsforvaltningen har revideret vedtægterne for det eksisterende Handicapråd, således at de er i overensstemmelse med lovændringerne.
Socialudvalget besluttede på sit møde den 14.02. 2006 at fremsende vedtægterne til høring i Handicaprådet og De samvirkende Invalideorganisationer – Lokalafdeling Rødovre.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til ændring af vedtægter for Handicaprådet godkendes

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Redegørelse 2005 for Integrationsrådet
Sag nr. 41

Sagens kerne

Der er udarbejdet en redegørelse vedrørende Integrationsrådets arbejde i 2005.
Ifølge forretningsordenen skal redegørelsen videresendes til såvel Kommunalbestyrelsen som til Integrationsministeriet.

Redegørelsen er forelagt Integrationsrådet i februar 2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Konstituering 2006-2009 / Integrationsrådet
Sag nr. 42

Sagens kerne

Konstituering af Integrationsrådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at Kommunalbestyrelsen udpeger 7 medlemmer og 7 suppleanter, der er valgt ved Integrationsrådsvalget i Rødovre Kommune den 7. marts 2006
  2. at Kommunalbestyrelsen godkender de 6 medlemmer til Integrationsrådet, der er udpeget af henholdsvis LO, DA, Fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer i Rødovre Kommune, Folkeoplysningsudvalget, Fælles Forældreudvalget for daginstitutioner samt skolebestyrelserne i Rødovre Kommune

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 43

Beslutning

Intet