Socialudvalget

10-10-2006

Sager 82 - 89

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 82

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2006 - fra 01.06.2006.
Sag nr. 83

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.08.2006 – 20.09.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Færdigbehandlede somatiske patienter 2006 - Overført fra 06.01301
Sag nr. 84

Sagens kerne

Forelæggelse af oversigter over antallet af færdigbehandlede somatiske patienter indlagt på sygehus.

Københavns Amts oversigter forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pleje- og ældrebolig samt handicapbolig
Sag nr. 85

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen fastlægger kriterier for visitation og anvisning til plejebolig samt ældre- og handicapbolig efter Lov om socialservice § 140 og Lov om almennyttige boliger § 54.

Socialforvaltningen har udarbejdet forslag til revision af Rødovre Kommunes nuværende kriterier.
De nye kriterier beskriver en mere tydelig og gennemskuelig visitation og anvisning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til visitation og anvisning til plejebolig samt ældre- og handicapbolig forelægges til drøftelse.
  2. at forslag til visitation og anvisning til plejebolig samt ældre- og handicapbolig sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget i december måned 2006.

Beslutning

Godkendt

Ændret tidsplan for udarbejdelse af Rødovre kommunes handicappolitik
Sag nr. 86

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en revideret tidsplan for udarbejdelse af Rødovre Kommunes Handicappolitik. Tidsplanen forelægges til orientering.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Sundhedspolitik - Høring
Sag nr. 87

Sagens kerne

Rødovre Kommunes oplæg til en ny sundhedspolitik har været til høring blandt organisationer og/ eller grupper, der har særlig interesse på sundhedsområdet.

Sundhedspolitik-Høring forelægges samtidig i Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at sundhedspolitik og faktabind vedtages med de i sagsfremstillingen nævnte rettelser og tilføjelser

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget)

Udgiftsneutrale omplaceringer 2006 - Socialudvalget
Sag nr. 88

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemgået samtlige konti på udvalgets område. På baggrund af regnskabstal pr. ultimo august er der områder, hvor der er konstateret merforbrug og andre områder hvor der er konstateret et mindreforbrug. For at sikre en tæt økonomiopfølgning foreslås det, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem disse områder.

Omplaceringerne er udgiftsneutrale.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

at der godkendes følgende omplaceringer til konti under Socialudvalgets område.
Nettomerudgifter/mindreindtægter:
05.22.01 Kontanthjælp, refusioner 24.791.894 kr.
05.22.05 Kontanthjælp, aktiv 10.328.511 kr.
05.57.73 Kontanthjælp, passiv 51.652.463 kr.
I alt 86.772.868 kr.
Nettomindreudgifter/merindtægter:
05.22.01 Kontanthjælp, passiv 61.980.974 kr.
05.22.05 Kontanthjælp, aktiv ref. 6.713.532 kr.
05.57.73 Kontanthjælp, passiv ref. 18.078.362 kr.
I alt 86.772.868 kr.

Beslutning

Godkendt

Diverse
Sag nr. 89

Beslutning

Intet