Socialudvalget

14-03-2006

Sager 25 - 36

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 25

Sagens kerne

Oversigt fremlagt.

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2006.
Sag nr. 26

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.01.2006 – 20.02.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Embedslægetilsyn 2005 på kommunens plejehjem
Sag nr. 27

Sagens kerne

Embedslægeinstitutionen har i 2005 gennemført et uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Marie Hjemmet.
Embedslægeinstitutionens tilsyn har omfattet, sundhedsadministrative, sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at tilsynsrapporterne forelægges til drøftelse i Socialudvalget,
 2. at tilsynsrapporterne sendes til høring i bruger- og pårørenderådene, SeniorRådet og Handicaprådet,
 3. at tilsynsrapporterne forelægges til behandling i Socialudvalget på maj mødet.

Beslutning

Godkendt

Tilsyn på kommunens plejehjem 2005
Sag nr. 28

Sagens kerne

Forvaltningsledelsen har i 2005 gennemført ét uanmeldt og ét anmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Marie Hjemmet.
I tilsynene er der dels sat fokus på de sundhedsrelaterede forhold, beboernes trivsel og den dagligdag, de oplever på plejehjemmet, og på personalesituationen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at tilsynsrapporterne forelægges til drøftelse i Socialudvalget,
 2. at tilsynsrapporterne sendes til høring i bruger- og pårørenderådene, SeniorRådet og Handicaprådet,
 3. at tilsynsrapporterne forelægges til behandling i Socialudvalget på maj mødet.

Beslutning

Godkendt

Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp
Sag nr. 29

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterede Socialudvalget på mødet den 14. februar 2006 om Socialministeriets pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

Social- og Sundhedsforvaltningen har, med forbehold for Socialudvalgets godkendelse af ansøgningen, ansøgt om puljemidler til forøget aktivitet i form af hjælp og støtte til, at borgerne bevarer eller forbedrer deres færdigheder og funktionsni-
veau, samt, at der sikres tid til, at den enkelte borgers behov for omsorg, forebyggelse og aktivering tilgodeses.
På grund af Strukturreformen fordeles puljen alene for 2006, derfor ophører den foreslåede aktivitetsudvidelse den 31. december 2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at ansøgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge
Sag nr. 30

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 01.07.2005 – 31.12.2005 fra Børne- og Familieafdelingen, samt status på antal anbragte børn og unge pr. 31.12.2005.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Orientering om Børne- og Familieafdelingen
Sag nr. 31

Sagens kerne

Børnefamiliechef Joan Nielsen giver på mødet en mundtlig orientering om Børne- og Familieafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Rapport fra integrationsprojektet for somaliske kvinder i Rødovre
Sag nr. 32

Sagens kerne

Der er udarbejdet en rapport fra integrationsprojektet ”Kom Og Vær Med” for somaliske kvinder i Rødovre.

Projektet er gennemført i samarbejde mellem Biblioteket, Vuggestuen Bybjerget samt konsulent Ahmed Musse.

Projektet er et led i Regeringens integrationsplan ”Visioner og strategier for bedre integration”. Biblioteksstyrelsen har støttet projektet med 48.000 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Fastlæggelse af serviceniveau på de kommunale plejehjem
Sag nr. 33

Sagens kerne

Konsulentfirmaet Incitare har udarbejdet en rapport, der beskriver forslag til et fremtidigt serviceniveau på de kommunale plejehjem. Samtidig er udarbejdet en ressourcetildelingsmodel, der sikrer at det beskrevne serviceniveau kan efterleves.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at servicebeskrivelsen og ressourcetildelingsmodellen godkendes som det fremtidige serviceniveau på de kommunale plejehjem med virkning fra 1. april 2006
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. 1.241.000 i 2006 og
 3. at helårseffekten kr. 271.000 indarbejdes i budgettet for i 2007 og ff.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

SSP Handleplan 2006
Sag nr. 34

Sagens kerne

SSP-udvalget har udarbejdet en handleplan for 2006. Handleplanen indeholder et overblik over SSP aktiviteter, kommende års aktiviteter samt et bud på mere visionære og langsigtede kriminalpræventive tiltag. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om handleplanen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Til Økonomiudvalget)

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 115 og foreningstilskud § 65 - 2006
Sag nr. 35

Sagens kerne

Fremlæggelse af forslag til halvårlig fordeling af foreningstilskud kr. 230.800,- pr. år og tilskud til frivilligt socialt arbejde kr. 534.000,- pr. år.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Forvaltningens forslag til fordeling af midlerne godkendes,
 2. at der reserveres 30.000 kr. til afholdelse af Frivillighedskonference
 3. at der reserveres 20.000 kr. til afholdelse af netværksaften, og
 4. at der reserveres 25.000 kr. til afholdelse af arrangementet Årets Ildsjæl.
 5. at ansøgningen fra Krummeklubben og Somalisk klub fremlægges til drøftelse

Beslutning

Ahmed Dhaqane deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Godkendt. Ansøgningen fra Krummeklubben og Somalisk klub godkendes med op til kr. 20.000,00 under forudsætning af, at Folkeoplysningsudvalget beslutter at bevilge et tilsvarende eller større beløb.

Diverse
Sag nr. 36

Beslutning

Ahmed Dhaqane orienterede om det netop afholdte valg til Integrationsrådet