Social- og Sundhedsudvalget

10-04-2007

Sager 29 - 34

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 29

Sagens kerne

Oversigt fremlagt

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2007
Sag nr. 30

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.02.2007 – 20.03.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Kommunalt plejehjemstilsyn 2006
Sag nr. 31

Sagens kerne

Forvaltningsledelsen har i 2006 gennemført ét uanmeldt og ét anmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Marie Hjemmet.

Ved tilsynsbesøgene har der været samtaler med beboere og medarbejdere. Der er sat fokus på de sundhedsrelaterede forhold, beboernes trivsel og den dagligdag, de oplever på plejehjemmet, og på personalesituationen.

Konklusionen på tilsynet er, at forholdende på de kommunale plejehjem generelt er tilfredsstillende.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at tilsynsrapporterne forelægges til drøftelse
  2. at tilsynsrapporterne sendes til høring i bruger- og pårørenderådene, SeniorRådet og Handicaprådet
  3. at tilsynsrapporterne forelægges til endelig behandling i Social- og Sundhedsudvalget på juni mødet

Beslutning

Godkendt

Embedslægetilsyn 2006 på kommunens plejehjem
Sag nr. 32

Sagens kerne

Embedslægeinstitutionen har i 2006 gennemført et uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Marie Hjemmet.

Embedslægeinstitutionens tilsyn har omfattet sundhedsadministrative, sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Embedslægens konklusion er, at disse forhold er tilfredsstillende.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at tilsynsrapporterne forelægges til drøftelse
  2. at tilsynsrapporterne sendes til høring i bruger- og pårørenderådene, SeniorRådet og Handicaprådet
  3. at tilsynsrapporterne forelægges til endelig behandling i Social- og Sundhedsudvalget på juni mødet

Beslutning

Godkendt

Handicappolitik - høringsmateriale
Sag nr. 33

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i januarmøderækken 2006 at udarbejde en handicappolitik for Rødovre Kommune.

Arbejdet er mundet ud i et forslag til handicappolitik og et idékatalog som bilag til handicappolitikken.

Forslag til handicappolitik samt Idèkatalog sendes til høring blandt organisationer og grupper, der har særlig interesse for handicapområdet, samt medarbejderrepræsentanter primo maj 2007. Høringsfristen udløber den 13. august 2007.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til Rødovre Kommunes Handicappolitik tages til efterretning
  2. at forslag til Rødovre Kommunes Handicappolitik sendes i høring frem til 13. august 2007
  3. at handicappolitikken behandles endeligt i septembermøderækken

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 34

Beslutning

Intet