Social- og Sundhedsudvalget

04-12-2007

Sager 94 - 100

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 94

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2007
Sag nr. 95

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.10.2007 – 20.11.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 og foreningstilskud § 79 - forår 2008
Sag nr. 96

Sagens kerne

På budget 2008 er der afsat kr. 812.200 til fordeling til henholdsvis foreningstilskud og tilskud til frivilligt socialt arbejde. Beløbet fordeles 2 gange årligt. Første fordeling for 1. halvår af 2008 fremlægges til behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Forvaltningens fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt

Årets Ildsjæl 2007
Sag nr. 97

Sagens kerne

Orientering om uddeling af frivillighedsprisen ”Årets Ildsjæl” 2007.
Orienteringen vil blive givet mundtligt på mødet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at priskomiteens indstilling tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status på 2007 samt forslag for 2008
Sag nr. 98

Sagens kerne

I december 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2007. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2007 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2008 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2007 til 2008.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
  1. at status på Serviceplan 2007 tages til efterretning,
  2. at forslag til Serviceplan 2008 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 99

Sagens kerne

Godkendelse af Strategi 2007.

Jf. planloven skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en planstrategi og en Agenda 21 – strategi inden udgangen af 2007.

En planstrategi og en Agenda 21 – strategi for Rødovre Kommune er indarbejdet og indeholdt i vedlagte Strategi 2007.

Strategi 2007 indeholder:

En beskrivelse af de emner, der skal arbejdes med de næste år, og som skal supplere Kommuneplan 2006 – 2018 til en ny Kommuneplan 2010 – 2022. En ny stor planlægningsopgave i forbindelse med arbejdet bliver indarbejdelse af en del af regionplanens retningslinier i den nye kommuneplan, ligesom der vil blive sat fokus på forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer.

Beslutning om revisionsmetode. Kommuneplan 2006 – 2018 forudsættes revideret i sin helhed.

Oplysninger om planlægningen siden sidst.

Rødovre Kommune har i et samarbejde med de øvrige Vestegnskommuner udarbejdet en fælles planstrategi for Vestegnen. Den fælles planstrategi er ikke indarbejdet i Strategi 2007, men foreslås offentliggjort som baggrundsnotat.

Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 26.06.2007, at Strategi 2007 offentliggøres i januar 2008 med en frist på 8 uger.

Den egentlige debat om planrevisionens målsætninger (borgermøder m.m.) forudsættes at ske i forbindelse med offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2010 – 2022.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
  1. at Strategi 2007 vedtages og offentliggøres, samt
  2. at der fastsættes en frist på 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag mv. til den offentliggjorte Strategi 2007.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 100

Beslutning

Intet