Social- og Sundhedsudvalget

16-01-2007

Sager 1 - 7

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2006
Sag nr. 2

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til Kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.11.2006 – 20.12.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Årsberetning for Klagerådet på hjemmehjælpsområdet 2005
Sag nr. 3

Sagens kerne

Klagerådet for Hjemmehjælpsområdet har udarbejdet sin årsberetning for 2005. Fremlæggelsen sker først nu, da Klagerådet kun har afholdt 2 møder i 2006; heraf det ene i slutningen af november måned, hvor årsberetningen for 2005 blev godkendt.

Klagerådet holdt i 2005 2 møder; 2 klagerådsmøder blev aflyst, da der ikke var indkommet klager til behandling.

Klagerådet har i 2005 behandlet i alt 3 klager.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at årsberetningen for Klagerådet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Udmøntning af regeringens ældrepulje 2007
Sag nr. 4

Sagens kerne

I finanslovsaftalen for 2007 er der afsat et puljebeløb på 446,5 mio. til at styrke kvaliteten i ældreplejen. Puljen fordeles blandt kommunerne efter en fordelingsnøgle, der tager højde for den enkelte kommunes demografiske udvikling på ældreområdet. Rødovre Kommunes andel af puljen udgør kr. 3.624.000.

Midlerne foreslås anvendt til omsorgopgaver, funktionsbevarende træning, initiativer til reduktion i sygefraværet og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at den foreslåede anvendelse af ældrepuljen godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bedre tværfaglig indsats
Sag nr. 5

Sagens kerne

Rødovre Kommune er udvalgt som deltager i Styrelsen for Social Services udviklingsprojekt, der sætter fokus på gruppen af børn og unge, der lever i familier med misbrug eller psykisk sygdom. Formålet med projektet er at udvikle en generel model for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring en tidlig og sammenhængende indsats i forhold til børn og unge med misbrugende eller psykisk syge forældre.

Projektets rammer og indhold forelægges til orientering. Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tobaksforebyggelse via bred opsporing og motivation
Sag nr. 6

Sagens kerne

På Socialudvalgsmøde den 12. september 2006 (sag nr. 76), orienterede Social- og Sundhedsforvaltningen om, at forvaltningen ville søge om midler fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Tobaksforebyggelse via bred opsporing og motivation”.

Sundhedsstyrelsen har besluttet at tildele projektet 400.000 kr., ca. 360.000 kr. mindre end ansøgt, og det forudsættes, at projektet i store træk gennemføres som planlagt.

Forvaltningen har gennemgået projektbeskrivelse og budget med henblik på justering af indhold og økonomi. Den øgede egenfinansiering betyder, at 4 af projektets elementer foreslås iværksat i 2008 i stedet for 2007.

Det foreslås endvidere, at den øgede egenfinansiering afholdes af budgettet til forebyggelse og sundhedsfremme, således at der anvendes 140.000 kr. af denne ramme i 2007, og at egenfinansiering på ca. 180.000 kr. søges indarbejdet i budget 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at det forelagte reviderede projekt og budget for ”Tobaksforebyggelse via bred opsporing og motivation” godkendes
  2. at den øgede egenfinansiering afholdes af budgettet til forebyggelse og sundhedsfremme i 2007 og søges indarbejdet i budget 2008.

Beslutning

Godkendt

Diverse
Sag nr. 7

Beslutning

Lørdag den 3. marts 2007 afholdes konference om handicappolitikken. 10. april 2007 kl. 19.30 afholdes møde med SeniorRådet. 14. august 2007 kl. 19.30 afholdes møde med SeniorRådet og Handicaprådet om budget 2008. 13. november 2007 kl. 19.30 afholdes møde med SeniorRådet. Ole Pass orienterede om forholdene omkring ”Prærien”