Social- og Sundhedsudvalget

09-10-2007

Sager 81 - 86

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 81

Sagens kerne

Oversigt fremlagt

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2007
Sag nr. 82

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.08.2007 – 20.09.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Rødbo - tidsplan m.v.
Sag nr. 83

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet d. 26. juni 2007 (sag nr. 91) rammer for ombygning og fremtidig anvendelse af den tidligere amtsinstitution ”Rødbo”, Slotsherrens Vænge 6.
Senere er DAB valgt til byggeforretningsfører (KB-sag nr. 133 28. august 2007).

DAB har i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en foreløbig tidsplan vedrørende udvidelse og modernisering af Rødbo, herunder en oversigt over forelæggelse af sager til politisk beslutning i forbindelse med projektet. Involvering af Kommunalbestyrelsen vil ifølge forslaget ske i samme omfang som ved udvidelsen af Ældecenter Broparken.

Tidsplanen opererer med ibrugtagning af ”Rødbo” i oktober 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at den foreløbige tidsplan tages til efterretning
  2. at Kommunalbestyrelsen inddrages i samme omfang som ved udvidelsen og moderniseringen af Ældecenter Broparken

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Revision af kvalitetsstandarder
Sag nr. 84

Sagens kerne

Forslaget til ændringer til kommunens kvalitetsstandarder for den personlige og praktiske hjælp har, efter Kommunalbestyrelsens behandling den 28. august 2007 (sag nr. 123), været til høring i SeniorRådet og Handicaprådet. Høringen har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at høringssvar fra SeniorRådet og Handicaprådet tages til efterretning
  2. at kvalitetsstandarderne godkendes

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Fremtidig ungdomsklubstruktur
Sag nr. 85

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i SSP-konferencen, som blev afholdt i foråret 2006, nedsat en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med et samlet forslag til en fremtidig ungdomsklubstruktur.

Arbejdsgruppens redegørelse med forslag til ny ungdomsklubstruktur m.v. er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning

Beslutning

Indstilling taget til efterretning (Til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 86

Beslutning

Intet