Social- og Sundhedsudvalget

10-02-2009

Sager 6 - 15

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 6

Beslutning

Taget til efterretning.

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 7

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger én gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger, samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.10.2008–20.01.2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Redegørelse for behandling af førtidspensionssager i 2008.
Sag nr. 8

Sagens kerne

Oversigt over førtidspensionsansøgninger i 2008 fremlægges til orientering.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,


at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om den sociale boliganvisning for 2008.
Sag nr. 9

Sagens kerne

Social- og sundhedsudvalget har i 2002 besluttet at nedsætte et socialt boliganvisningsudvalg og samtidig overdrage kompetencen til anvisning af de boligsociale lejligheder til dette udvalg.

Boliganvisningsudvalget udarbejder årligt en orientering om det foregående års arbejde.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

KIFA - kvalificering af indsatsen for familier med børn med handicap (puljeansøgning)
Sag nr. 10

Sagens kerne

Børne- og Familieafdelingen har ansøgt Velfærdsministeriet om midler til og deltagelse i KIFA-projektet, der løber i perioden 1.4.2009 til 31.10.2010.

Projektets formål er at sikre et ensartet informationsniveau og systematisk sagsbehandling samt at yde familier med børn med handicap en professionel og personuafhængig behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at ansøgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Revision af standarder for sagsbehandling på børne- og ungeområdet samt forslag til standarder for perioden 1.1.2009 - 31.12.2010
Sag nr. 11

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 5.12.2006 en sammenhængende børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder for arbejdet i Børne- og Familieafdelingen. Det blev desuden vedtaget, at kompetencen vedrørende opfølgning og revision af standarderne blev delegeret til Social- og Sundhedsudvalget. Det er nu tid til at følge op på og revidere standarderne.

Der er lavet standarder inden for fem områder:
 • Tidlig indsats
 • Inddragelse af forældremyndighedsindehavere og barnet under hele indsatsen
 • Systematisk inddragelse af familie og netværk i sagsbehandlingen
 • Opfølgning og evaluering af indsatsen i den enkelte sag
 • Sagsbehandling og indsats i forhold til unge der er fyldt 15 år.
     
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at opfølgning på standarder for perioden 1.1.2007 – 31.12.2008 godkendes,
 2. at forslag til standarder for perioden 1.1.2009 – 31.12.2010 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Redegørelse 2008 til Udviklingsrådet
Sag nr. 12

Sagens kerne

Udviklingsrådet skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Til brug for udarbejdelsen af de regionale redegørelser er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune/region skal besvare.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre Kommune og forelægger redegørelsen for Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring hos handicaprådet
  og Specialbørn Rødovre.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik - status på handleplan 2008 og handleplan 2009
Sag nr. 13

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176).

Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan på sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken.

I det følgende forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2008 og handleplan for sundhedsindsatsen i 2009.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at status for sundhedsindsatsen i 2008 tages til efterretning
 2. at Handleplan for sundhedsindsatsen i 2009 godkendes

Beslutning

1. Indstilles taget til efterretning. (Økonomiudvalget) 2. Anbefales (Økonomiudvalget)

Energiplan for Rødovre Kommune 2009 - 2013
Sag nr. 14

Sagens kerne

Vedtagelse af ny Energiplan for perioden 2009-2013. Planen indeholder en evaluering af arbejdet med Energiplan 2003-2007, og på baggrund heraf samt de nye EMO-regler foreslås justering af målsætning og strategi.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget.


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Energiplan 2009-2013 vedtages,
 2. at den vedtagne Energiplan udsendes til Rødovre Kommunes institutioner og offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside sammen med Grønt Regnskab 2007,
 3. at fremtidige energiinvesteringer i Rødovre Kommunes bygninger afholdes indenfor den i budgettet afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse og indgår i prioriteringen af opgaverne, samt
 4. at opgaverne der hidtil har været udført af Rødovre Kommunes energistyregruppe varetages af Bygningsafdelingen i Teknisk Forvaltning.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 15

Beslutning

Intet.